Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi naprawczych do nawierzchni drogowych oraz...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi naprawczych do nawierzchni drogowych oraz płaszczyzn postojowych

Data zamieszczenia: 2023-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Sadków 9
26-600 Radom
powiat: Radom
b.wojcik-zarebska@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/42blsz
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi naprawczych do nawierzchni drogowych oraz płaszczyzn postojowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Materiały do naprawy nawierzchni drogowych w tym: sznur uszczelniający, bitumiczna masa zalewowa do napraw szczelin, żywica epoksydowa, Asfaltowa masa, tiksotropowy klej na bazie żywic epoksydowych, płynny utwardzacz poliamidowy, piasek kwarcowy itp
Narzędzia oraz materiały jednorazowe w tym: frez do dłutownika; łopatka MHV 4 cale; przetyczka do freza 1/2 cala; frez 7/8 cala do dłutownika; przetyczka do freza 7/8 cala do dłutownika; szczotka warkoczowa; noże do zrywarki; kasta budowlana; kielnia trapezowa; rękawice robocze; rękawice nitrylowe; worki BIG BAG; wiadro budowlane itp.
Farby oraz materiały malarskie w tym: farba drogowa akrylowa , farby drogowej; rozpuszczalnik do farb drogowych; szpachelka malarska; szpachelka malarska; rozcieńczalnik do farb akrylowych; taśma malarska do betonu; pędzel okrągły; pędzel angielski; mikrokulki szklane do farb, itp.

CPV: 44113700-2, 44511000-5, 44811000-8

Dokument nr: 2023/BZP 00142649, 14/TP/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/42blsz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp.,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem Systemu (Portal e-Usług SMARTPZP) dostępnego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/42blsz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx, rtf,
odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą i na
wezwanie Zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania
do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji,
pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu
zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
7. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Portalu SmartPZP dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
portal.smartpzp.pl znajdują się w zakładce ,,e-learning" na stronie internetowej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/42blsz/elearning.
9. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Portalu SmartPZP prosi o kontakt z Infolinią techniczną
(pod numerem +48 22 123 77 97 lub poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie), która udziela wszystkich informacji
związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Systemu od poniedziałku do piątku w godz.
7:00 - 19:00.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul.
Sadków 9 nr tel.: 261 511 500;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
jw4938@ron.mil.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/42blsz
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-28 09:45
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/42blsz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.