Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup rur

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup rur

Data zamieszczenia: 2023-03-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ULTER - SPORT Sp. z o.o
Wyzwolenia 24
34-350 Węgierska Górka
powiat: żywiecki
dpolak@ulter.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151223
Województwo: śląskie
Miasto: Węgierska Górka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup rur.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0381/21 - Opracowanie innowacyjnych aktywnych układów wydechowych i urządzeń akustycznych dla nowoczesnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz rozwój technologii ich produkcji

Część 1
Zakup rur.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rur zgodnie z poniższymi parametrami:
1. Rura o50 x 1,0 mm
Gat.1.4307
EN 10217-7
Ilość: 12 metrów
2. Rura o50 x 1,2 mm
Gat. AISI 441
EN 10296-2
Ilość: 366 metrów

Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 44163100-1

Dokument nr: 2023-20279-151223, 2023/05

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-28

Miejsce i termin realizacji:
Czas realizacji zamówienia: Szacowany termin dostawy przedmiotu zamówienia - 7 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia 03.2023-05.2023. Termin dostawy powinien zostać określony przez Wykonawcę, termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Cała Polska, ale Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka.

Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Węgierska Górka
Miejscowość
Węgierska Górka
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-03-29
Koniec realizacji
2023-05-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Szacowany termin dostawy przedmiotu zamówienia - 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami.
a. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
o wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
o gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
b. Zmiany ogólne ze względu na:
o zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
o wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty:
a. formularz ofertowy (załącznik 1),
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 2),
c. oświadczenie Wykonawcy dotyczące akceptacji istotnych warunków umowy (załącznik 3).
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia przez Zamawiającego.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia wymaganego przez Zamawiającego. Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Dodatkowe wymagania:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia - koszty dostawy pokrywa Wykonawca. Potwierdzeniem przekazania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiajacego oraz Wykonawcę.
b. Zamawiający wymaga, aby dostarczone elementy były nowe, kompletne, wolne od wad technicznych.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - w przypadku wskazania w zapytaniu ofertowym danych dotyczących pochodzenia przedmiotu zamówienia (np. marka, znak towarowy, producent, dostawca, numer katalogowy, itp.) Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu zamówienia równoważnego pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinien posiadać przedmiot zamówienia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, przeznaczenie materiałów i urządzeń itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia dodatkowych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. Zamawiający na podstawie przekazanej dokumnetacji oceni czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-21
Data ostatniej zmiany
2023-03-21 11:42:53

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto (C) - 60% wagi oceny
Zasady wyliczania kryterium punktowego opisane zostały w zapytaniu ofertowym pkt. V.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - termin dostawy przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy (T) - 40 % wagi oceny.
Zasady wyliczania kryterium punktowego opisane zostało w zapytaniu ofertowym pkt. V.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Damian Polak
tel.:
e-mail: dpolak@ulter.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.