Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1308z dziś
6765z ostatnich 7 dni
25007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,WODNIK" Sp. z o.o
pl. Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
dorota.budrewicz-sliwa@wodnik.net.pl
https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,22751,27ec7e21a73071c6aa10d3aac5cfb96e.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku przy Ul. Powstańców Śląskich 1 w Jeleniej Górze
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone w rejonie Ul. Powstańców Śląskich 1 w Jeleniej Górze na działkach nr 241, 236/3, 236/6, 156/2, (AM-4), 154/4, 154/3, (AM-2), obr. 0019 jedn. ewid.: 026101_1, m. Jelenia Góra.
Szczegółowe warunki zamówienia i zasady rozliczeń zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącym część II SWZ oraz w części III Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Potrzeb i Wymagań odnośnie Przedmiotu Zamówienia (OPiW).
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku Ul. Powstańców Śląskich 1 w Jeleniej Górze NP/321/8/2023 1 szt. ryczałtowe % Jelenia Góra Ul. Powstańców Śląskich 1 2 m-ce

Dokument nr: Z149/6043

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,22751,27ec7e21a73071c6aa10d3aac5cfb96e.html

Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
30- 03- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
26- 03- 2023 23: 59
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,22751,27ec7e21a73071c6aa10d3aac5cfb96e.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia
Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 oraz art. 305 Kodeksu Karnego
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty
Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, lub że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego dostarczyć stosowne zaświadczenie wydane przez upoważniony organ
Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego dostarczyć stosowne zaświadczenie wydane przez upoważniony organ
Oświadczamy, że ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia składają osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty załączamy (dotyczy przypadku, gdy upoważnienie do złożenia oferty nie wynika ze stosownego rejestru)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego
Oświadczamy, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia
Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na zasadach określonych w SWZ - część II- wzór umowy
Oświadczamy, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe adekwatne do przedmiotu zamówienia
Załączamy do oferty: Załącznik nr 1 do IDW, Załącznik nr 2 do IDW, Załącznik nr 3 do IDW oraz pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z innego dokumentu stwierdzającego status prawny (w formie scanu - zalecany format: pdf)
Oświadczamy, że cena naszej oferty obejmuje powszechnie znane czynniki wzrostu cen na 2023 r., w tym wynikające z rozporządzenia o płacy minimalnej na 2023 rok określającego wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, a także będące następstwem Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ustalającej zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym cz. II Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Dorota Budrewicz-Śliwa
tel:
e-mail: dorota.budrewicz-sliwa@wodnik.net.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Jeleniej GórzeOsoba kontaktowa:
Dorota Budrewicz-Śliwa
tel:
e-mail: dorota.budrewicz-sliwa@wodnik.net.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.