Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu cienkowarstwowego oznakowania poziomego na...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach gminnych

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel.: 61 8977 100
kancelaria@pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 8977 100
Termin składania ofert: 2023-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na odnowienie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Pobiedziska
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł. - zamówienia dokonuje się poniżej progu, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) oraz Zarządzenie nr VIII.745.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130.000,00 zł netto do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzenie nr VIII.825.2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VIII/745/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z dnia 04.03.2022r. ,,w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130.000,00 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odnowieniu cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach gminnych, na terenie miasta i gminy Pobiedziska oraz drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska.
1. Ogólna szacunkowa powierzchnia odnawianych znaków poziomych wynosi maksymalna ok. 4650 m?, w tym:
o w kolorze białym 3730 m?;
o w kolorze czerwonym 205 m?;
o w kolorze niebieskim 691 m?. Lp. Wyszczególnienie Ilość Miara I. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe
1.
P-10
1721,5
m2
2.
P-25
94,69
m2
3.
P-18
297,45
m2
4.
P-13
53,43
m2
5.
P-12
55,25
m2
6.
P-11
43,5
m2
7.
P-8d
8,94
m2
8.
P-8e
15,33
m2
9.
P-8a
14,52
m2
10.
P-14
90,94
m2
11.
NAPIS SZKOŁA
4,6
m2
12.
P-17
88,35
m2
13.
P-19
36,24
m2
14.
P-1e
67,8
m2
15.
P-3b
11,16
m2
16.
P-4
454,89
m2
17.
P-20
8,16
m2
18.
P-7d
14,64
m2
19.
P-21
239,74
m2
20.
P-7a
91,92
m2
21.
P-7c
11,28
m2
22.
P-7b
169,92
m2
23.
P-6
32,64
m2
24.
P-3a
15,8
m2
25.
P-1c
5,28
m2
26.
P-2b
10,56
m2
27.
P-1b
66,96
m2
24.
P-23
4,64
m2
3730,1
II. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - kolor niebieski
1.
P-24 - niebieskie
690,1
m2 III. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - kolor czerwony
1.
Czerwony przejazd
204,75
m2
Powierzchnia usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku zmniejszenia przewidywanych ilości powierzchni.
2. Zakres prac obejmuje odnowienie:
a) linii segregacyjnych,
b) strzałek,
c) symboli,
d) przejść dla pieszych białych,
e) przejść dla pieszych czerwonych,
f) miejsc postojowych dla inwalidów (niebieskich),
g) innych elementów oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2023 roku po godz. 14:30.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
i oznaczone w sposób następujący:
,,Oferta na wykonywanie usługi odnowienia oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Pobiedziska".
VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 28 marca 2023 r. do godz. 14:00, na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia:
1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego (maksymalna szacunkowa ilość 4650 m2);
2. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na całość robót od daty odbioru końcowego robót.
3. Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zrealizowanych usług, określone na podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w ofercie oraz ilość rzeczywiście wykonanych prac potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wymagania:
3. Oznakowanie poziome dróg i ulic należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), a także obowiązującą technologią dla tego rodzaju robót.
4. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie.
5. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz wyposażonych
w odpowiedni sprzęt i narzędzia. Teren, na którym prowadzone będą roboty należy właściwie zabezpieczyć i oznakować.
6. Wszelkie ustalenia w zakresie realizacji zamówienia odbywać się będą przez osoby wskazane w umowie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony świeżo malowanych znaków poziomych przed zniszczeniem przez pojazdy, w czasie prowadzenia robót.
8. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzeniem robót związanych z odnowieniem oznakowania poziomego.
9. Wykonawca przystąpi do prac w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na daną usługę przez Zamawiającego.
10. Odbiór robót będzie odbywał się na podstawie protokołu. Załącznikiem do protokołu będzie obmiar robót.
11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia.
12. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót.
V. Zamawiający zastrzega, że:
1. Prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza wyznaczonej w złotych równowartości 130 000,00zł.
2. Postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przepisów prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Postępowanie może zostać zakończone (przerwane) przez Zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Prace w głównych ciągach komunikacyjnych powinny być prowadzone poza godzinami szczytu.
5. Istnieje możliwość wystąpienia realizacji usługi w godzinach nocnych oraz popołudniowych t.j. po godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska.
6. Istnieje możliwość wystąpienia realizacji usługi w czasie powyżej 8 godzin pracy to jest np. w godzinach od 6:00 do 18:00.
7. Wymagania dotyczące warunków udziału w zapytaniu ofertowym:
a) Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje lub będzie dysponował:
? malowarką mechaniczną samojezdną - 1 szt.
? samochodem z oznakowaniem do zabezpieczenia robót- 1 szt.
b) Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - co najmniej jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, obejmujących wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o powierzchni min 2.000,00 m? z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (np. referencji,...), określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą:
a) Wykazu sprzętu (lit. a),
b) Wykazu usług (lit. b).
8. W przypadku wątpliwości w zakresie złożonych wykazów Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub brakujących dokumentów.
9. Zamawiający informuje, że odrzuci oferty Wykonawców uzyskane w ramach zapytania ofertowego, które będą podlegały wykluczeniu na podstawie art. 7 w zw. z art. 1 pkt 3 oraz w zw. z art. 2 i art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Złożenie oferty:
3. Zamawiający, po otwarciu ofert, udostępni informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Uwagi:
IV. Kryterium wyboru Wykonawcy jest 100% cena - najniższa cena brutto.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.