Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży instalacji sanitarnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży instalacji sanitarnych

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Połczyńska 24
75-815 Koszalin
powiat: Koszalin
943409100, faks 943409196
zbm@zbm.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 943409100, faks 9434
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży instalacji sanitarnych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
część 1 obejmuje:
-Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży instalacji sanitarnych - rejon dawnego ZGM 1 (załącznik nr 1 do Umowy część 1)
- wykonywanie usług konserwacyjnych, niestanowiących robót budowlanych w świetle Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.),
- reprezentowanie Zamawiającego w czynnościach odczytów wodomierzy głównych przez MWiK Koszalin Sp. z o.o., z jednoczesnym przeprowadzeniem kontroli szczelności połączeń wodomierzy z instalacją oraz szczelności dławic na zaworach odcinających,
- wykonywanie usługi plombowania wodomierzy ccw. i zw., ze spisaniem protokołu,
- wykonywanie awaryjnych robót remontowych,
w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie tj.:
-i w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
-i w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy, według szczegółowego zakresu każdorazowo uzgadnianego w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
zgodnie z wykazem usług - określonym w Załączniku nr 2 do umowy.
Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Wykonawca może uzyskać w okresie realizacji umowy to: - 342.000,00 zł brutto
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy zakres prac, za które wartość wynagrodzenia, nie będzie mniejsza niż:
- w części nr 1 - 171.000,00 zł brutto, czyli 50% maksymalnej wartości;
część 2 obejmuje:
-Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży instalacji sanitarnych - rejon dawnego ZGM 4 (załącznik nr 1 do Umowy część 2)
- wykonywanie usług konserwacyjnych, niestanowiących robót budowlanych w świetle Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.),
- reprezentowanie Zamawiającego w czynnościach odczytów wodomierzy głównych przez MWiK Koszalin Sp. z o.o., z jednoczesnym przeprowadzeniem kontroli szczelności połączeń wodomierzy z instalacją oraz szczelności dławic na zaworach odcinających,
- wykonywanie usługi plombowania wodomierzy ccw. i zw., ze spisaniem protokołu,
- wykonywanie awaryjnych robót remontowych,
w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie tj.:
-i w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
-i w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy, według szczegółowego zakresu każdorazowo uzgadnianego w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
zgodnie z wykazem usług - określonym w Załączniku nr 2 do umowy.
Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Wykonawca może uzyskać w okresie realizacji umowy to: - 456.000,00 zł brutto
Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy zakres prac, za które wartość wynagrodzenia, nie będzie mniejsza niż:
- w części nr 2 - 228.000,00 zł brutto, czyli 50% maksymalnej wartości;

CPV: 50700000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00148729, DP.261.8.2023.AA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33dce2ab-c96f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-33dce2ab-c96f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@zbm.koszalin.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Pełna informacja o Wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarta jest w rozdziale IX SWZ.
Ze względu na ograniczenie liczby znaków w tym polu nie została przytoczona w tym polu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, Ul. Połczyńska24, 75-815 Koszalin, kontakt mailowy: zbm@zbm.koszalin.pl lub telefoniczny:
94 34 09 100;
o w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@zbm.koszalin.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-ina podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-ina podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-31 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.