Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie oświetlenia ulicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel. 41 23-45-130, tel. 41 23-45-131
sekretariat@pinczow.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 23-45-130, t
Termin składania ofert: 2023-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane w ramach zadania
p.n.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego" - fundusz sołecki Chrabków na rok 2023 r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrabków polegające na montażu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi na działce o nr ewid. gruntów 186 obręb 8 Chrabków odcinek od słupa nr 11 do słupa nr 11/8 (montaż słupów 11/1 do 11/8 wraz z oprawami oświetleniowymi na wysięgniku i podwieszeniem napowietrznej linii oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa 11 do słupa 11/8).
2) Szczegółowo zakres zamówienie opisuje dokumentacja projektowa (załącznik nr la) a pomocniczo przedmiar robót.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2023r., o godz. 12;30 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę proszę złożyć w Urzędzie Miejskim w Pińczowie lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, w terminie do dnia 29.03.2023r., do godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.
1) Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 20.09.2023r.

Wymagania:
2) Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
3. Tryb udzielenie zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ZARZĄDZENIA nr 6/2021 Burmistrza
Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 tyś. złotych
w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;
3) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
4) Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;
5) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;
6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl;
7) Na kopercie oferty lub w temacie e-maila należy zamieścić następujące informacje:
- nazwę i adres wykonawcy;
- adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;
- opis: na kopercie lub w temacie e-maila: OFERTA na realizację zadania: ,,Budowa oświetlenia ulicznego" - fundusz sołecki Chrabków na rok 2023 r. - otwarcie ofert 29.03.2022r., o godz. 12;30.
8) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.
2) Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
7. Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.
9. Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 100%
9. Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.
2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopie stosownych uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
3) Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.
11. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie, ograniczenie zamówienia do jednego odcinka ze względu na ograniczone środki zabezpieczone w budżecie.
2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
10. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Piotr Winiarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130
Bartłomiej Piasecki - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.