Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego z osprzętem

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego z osprzętem

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Lublinie
Zamkowa 9
20-117 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@mnwl.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż oświetlenia ekspozycyjnego z osprzętem
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, regulacja oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego wraz z zaprogramowaniem istniejących i dostarczanych opraw, uzupełnienie okablowania i szynoprzewodów w zakresie zasilania i sterowania oświetleniem, modernizacja rozdzielnic oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących pracom elektrycznym, wraz z objęciem gwarancją całego zakresu poddanego modernizacji.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
2.1. dostawę i montaż wraz z zaprogramowaniem oświetlenia ekspozycyjnego sal muzealnych w standardzie DALI z podziałem na 3 zadania;
2.2. dostawę niezbędnych elementów zasilających i sterujących oświetleniem w salach ekspozycyjnych zgodnych ze standardem DALI z podziałem na 3 zadania.
3. Zamówienie obejmuje 3 zadania:
3.1. Zadanie 1:
3.1.1. dostawa 50 szt. opraw oświetlenia ekspozycyjnego zgodnie ze specyfikacją (zał. 1 do SWZ) w kolorze białym,
3.1.2. demontaż i powtórny montaż wraz z przeprogramowaniem istniejącego oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego sal muzealnych,
3.1.3. rozbudowa obwodów zasilających i sterujących (w standardzie DALI) oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego w salach muzealnych.
3.2. Zadanie 2:
3.2.1. dostawa 33 szt. opraw oświetlenia ekspozycyjnego zgodnie ze specyfikacją (zał. 1 do SWZ) w kolorze czarnym,
3.2.2. dostawa szyn do montażu dodatkowych opraw 1 kpl,
3.2.3. uzupełnienie/przebudowa szynoprzewodów w pomieszczeniach sali muzealnej wraz z ustabilizowaniem szyn podwieszonych,
3.2.4. demontaż i powtórny montaż wraz z przeprogramowaniem istniejącego oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego sal muzealnych,
3.2.5. rozbudowa obwodów zasilających i sterujących (w standardzie DALI) oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego w salach muzealnych,
3.2.6. szynoprzewody i osprzęt; szynoprzewody natynkowe w kolorze czarny mat, trójfazowe, z torami magistrali dali DALI zgodne ze standardem STUCCHI.
3.3. Zadanie 3:
3.3.1. dostawa 64 szt. opraw oświetlenia ekspozycyjnego zgodnie ze specyfikacją (zał. 1 do SWZ) w kolorze białym,
3.3.2. dostawa szyn do montażu dodatkowych opraw 1kpl,
3.3.3. rozbudowa obwodów zasilających i sterujących (w standardzie DALI) oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego w sali muzealnej,
3.3.4. demontaż oświetlenia i szynoprzewodów w pomieszczeniu,
3.3.5. montaż szynoprzewodów w kolorze białym w pomieszczeniu sali muzealnej wraz z ustabilizowaniem szyn podwieszonych.
4. Dodatkowo należy zapewnić:
4.1. okablowanie zgodnie z przepisami i wytycznymi do instalacji,

CPV: 31520000-7, 31527260-6,30237280-5,31500000-1,45300000-0,45311100-1

Dokument nr: 2023/BZP 00148953, ADM.ZP.26.7.2023.PW

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f55472b-c7d6-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej (e-mail Zamawiającego: zamowienia@mnwl.pl ), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe minimalne wymagania techniczne dotyczące
sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia. Wykonawca
składa ofertę zgodnie z formularzem oferty załączonym do SWZ.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.U. UE
119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -e-mail: iod@mnwl.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-31 09:00
Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.ZP.26.7.2023.PW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, regulacja oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego wraz z zaprogramowaniem istniejących i dostarczanych opraw, uzupełnienie okablowania i szynoprzewodów w zakresie zasilania i sterowania oświetleniem, modernizacja rozdzielnic oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących pracom elektrycznym, wraz z objęciem gwarancją całego zakresu poddanego modernizacji.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
2.1. dostawę i montaż wraz z zaprogramowaniem oświetlenia ekspozycyjnego sal muzealnych w standardzie DALI z podziałem na 3 zadania;
2.2. dostawę niezbędnych elementów zasilających i sterujących oświetleniem w salach ekspozycyjnych zgodnych ze standardem DALI z podziałem na 3 zadania.
3. Zamówienie obejmuje 3 zadania:
3.1. Zadanie 1:
3.1.1. dostawa 50 szt. opraw oświetlenia ekspozycyjnego zgodnie ze specyfikacją (zał. 1 do SWZ) w kolorze białym,
3.1.2. demontaż i powtórny montaż wraz z przeprogramowaniem istniejącego oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego sal muzealnych,
3.1.3. rozbudowa obwodów zasilających i sterujących (w standardzie DALI) oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego w salach muzealnych.
3.2. Zadanie 2:
3.2.1. dostawa 33 szt. opraw oświetlenia ekspozycyjnego zgodnie ze specyfikacją (zał. 1 do SWZ) w kolorze czarnym,
3.2.2. dostawa szyn do montażu dodatkowych opraw 1 kpl,
3.2.3. uzupełnienie/przebudowa szynoprzewodów w pomieszczeniach sali muzealnej wraz z ustabilizowaniem szyn podwieszonych,
3.2.4. demontaż i powtórny montaż wraz z przeprogramowaniem istniejącego oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego sal muzealnych,
3.2.5. rozbudowa obwodów zasilających i sterujących (w standardzie DALI) oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego w salach muzealnych,
3.2.6. szynoprzewody i osprzęt; szynoprzewody natynkowe w kolorze czarny mat, trójfazowe, z torami magistrali dali DALI zgodne ze standardem STUCCHI.
3.3. Zadanie 3:
3.3.1. dostawa 64 szt. opraw oświetlenia ekspozycyjnego zgodnie ze specyfikacją (zał. 1 do SWZ) w kolorze białym,
3.3.2. dostawa szyn do montażu dodatkowych opraw 1kpl,
3.3.3. rozbudowa obwodów zasilających i sterujących (w standardzie DALI) oświetlenia ekspozycyjnego i ogólnego w sali muzealnej,
3.3.4. demontaż oświetlenia i szynoprzewodów w pomieszczeniu,
3.3.5. montaż szynoprzewodów w kolorze białym w pomieszczeniu sali muzealnej wraz z ustabilizowaniem szyn podwieszonych.
4. Dodatkowo należy zapewnić:
4.1. okablowanie zgodnie z przepisami i wytycznymi do instalacji,
4.2. osprzęt sterujący w systemie DALI kompatybilny z istniejącym systemem marki Zumtobel,
4.3. osprzęt zasilający modułowy do rozdzielnic,
4.4. przebudowę zasilania wraz z uzupełnieniem okablowania sterującego,
4.5. zaprogramowanie/dołączenie dostarczonych sterowników/opraw do istniejącego systemu LITECOM
4.6. wykonanie robót naprawczych po robotach instalacyjnych,
4.7. sporządzenie dokumentacji technicznej (powykonawczej),
4.8. przeprowadzenie instruktażu wdrożeniowego dla pracowników Zamawiającego,
4.9. zapewnienie gwarancji na istniejący i dostarczany system oświetlenia,
4.10. wsparcie techniczne.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo do zamiany opraw między zadaniami w czasie montażu opraw.
6. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieeksponowane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, a także muszą być zgodne z minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - specyfikacja opraw zawartym w zał. nr 1 do SWZ.
7. Miejsce dostawy, montażu i odbioru faktycznego - siedziba Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31527260-6 - Systemy oświetleniowe
30237280-5 - Akcesoria zasilające
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
1. wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 (jednej) dostawy wraz z montażem oświetlenia ekspozycyjnego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia (umowy).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu skła dania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów okre ślających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio
towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, ma obowiązek udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
3. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materia łów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w opisie technicznym oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty - dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
3. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z par. 11 ust. 3 umowy:
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w przypadku, gdy nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT (ceny netto nie ulegają zmianie);
2) W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
4) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy.
5) Zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
6) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.