Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż elementów małej architektury oraz pielęgnacja istniejących drzew

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów małej architektury oraz pielęgnacja istniejących drzew

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Konopnickiej 82
38-200 Jasło
powiat: jasielski
zamowienia@wisloka.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż elementów małej architektury oraz pielęgnacja istniejących drzew na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Mieście Dębica
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z pielęgnacją istniejących drzew na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Mieście Dębica w ramach Projektu: ,,Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu: ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", obszar programowy: Klimat.
Zadanie będzie realizowane w ogródku jordanowskim - jednym z największych obszarów zielonych w
przestrzeni miejskiej Dębicy, położonym między ulicami Strumskigo, Żeromskiego, Kościuszki, Głowackiego w bliskim sąsiedztwie Rynku.
W celu zachowania istniejącej zieleni parkowej i drzewostanu, w ramach zadania zaplanowano niezbędne prace pielęgnacyjne dotyczące 54 drzew, które ich wymagają.
Zamówienie obejmuje również utworzenie elementów małej architektury:
tablice edukacyjno-świadomościowe wraz z montażem - 4 szt,
kosze na śmieci wraz z montażem - 4 szt,
parkowe gry edukacyjne wykonane z ekologicznych materiałów - 2 szt.

CPV: 43325000-7, 77300000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00148698, ZG.BO.271.5.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a91c0bb7-c974-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 11 SWZ, komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
a) poczty elektronicznej - adres e-mail: zamowienia@wisloka.pl,
b) portalu e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
c) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa odbiorcy na ePUAP: /wisloka/skrytka)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle Ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
2) inspektor ochrony danych osobowych to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych adres korespondencyjny: Ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: Ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło adres email: iod@wisloka.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-31 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty udostępnionego na e-Zamówienia na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) - przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 31.03.2023 r. o godz. 10:00
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy numer:
o 11 1600 1071 8980 0000 0147 0147 z zaznaczeniem w tytule przelewu: ,,Wadium zabezpieczające zadanie nr ZG.BO.271.5.2023".
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.BO.271.5.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z pielęgnacją istniejących drzew na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Mieście Dębica w ramach Projektu: ,,Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu: ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", obszar programowy: Klimat.
Zadanie będzie realizowane w ogródku jordanowskim - jednym z największych obszarów zielonych w
przestrzeni miejskiej Dębicy, położonym między ulicami Strumskigo, Żeromskiego, Kościuszki, Głowackiego w bliskim sąsiedztwie Rynku.
W celu zachowania istniejącej zieleni parkowej i drzewostanu, w ramach zadania zaplanowano niezbędne prace pielęgnacyjne dotyczące 54 drzew, które ich wymagają.
Zamówienie obejmuje również utworzenie elementów małej architektury:
tablice edukacyjno-świadomościowe wraz z montażem - 4 szt,
kosze na śmieci wraz z montażem - 4 szt,
parkowe gry edukacyjne wykonane z ekologicznych materiałów - 2 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych środków lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 30 000 zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 1 zamówienia polegającego na pielęgnacji drzew w przestrzeni miejskiej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 (PLN)).
o Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamównień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać zamówienie, w którym Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) Specjalista ds. pielęgnacji drzew (1 osoba) - posiadający:
doświadczenie zawodowe przy realizacji zamówień polegających na pielęgnacji drzew w przestrzenii miejskiej oraz posiadająca certyfikat ISA (International Society of Arboriculture) ETW (European Treeworker) lub inne certyfikaty organów państwowych lub branżowych stowarzyszeń (np. Federacji Arborystów Polskich, SITO-NOT, Towarzystwo Chirurgów Drzew i inne), uprawniające do wykonywania prac pielęgnacyjnych drzew oraz kierowania i nadzorowania tymi pracami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Wykonawca załączył te dokumenty do oferty lub wskazał w treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których Zamawiający może je uzyskać;
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 pkt 5 i od 7 do 10 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty(załącznik nr 8);
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(załącznik nr 7),
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) - przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 31.03.2023 r. o godz. 10:00
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy numer:
o 11 1600 1071 8980 0000 0147 0147 z zaznaczeniem w tytule przelewu: ,,Wadium zabezpieczające zadanie nr ZG.BO.271.5.2023".
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (w zakresie określonym w art. 455 Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.