Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JASIONÓWKA
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
powiat: moniecki
857278030, faks 857278031
gmina@jasionowka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Jasionówka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 857278030, faks 8572
Termin składania ofert: 2023-04-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka" w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj" polegających na:
1) Budowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Krasnem Folwarcznym na działkach o nr geod.47/7 i 47/6 obręb Krasne Folwarczne;
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać m.in.:
a) roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych;
b) budowę budynku stacji uzdatniania wody;
c) budowę awaryjnej studni głębinowej;
d) budowę i przebudowę obudów studni głębinowych;
e) budowę doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych między
f) obiektowych;
g) budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 75m3 każdy;
h) budowę osadnika popłuczyn;
i) dostawę i montaż nowych urządzeń technologicznych;
j) wykonanie dojść i dojazdów do poszczególnych obiektów;
k) budowę ogrodzenia;
l) budowę odcinka sieci pomiędzy SUW a istniejącą siecią rozdzielczą;
m) dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.
2) Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jasionówce na działce o nr geod. 534/8, obręb Jasionówka,
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać m.in:
a) budowę instalacji wodociągowych i sanitarnych;
b) przebudowę pomieszczenia węzła odwadniania osadu;
c) przebudowę węzła odwadniania osadu (m.in. montaż prasy śrubowej, przenośnika osadu, stacji dozowania polielektrolitu)
d) budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp;
e) dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.
2. W ramach wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) sporządzenia projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót;
2) przygotowania niezbędnych wstępnych materiałów do realizacji inwestycji - tj. m.in. Karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
3) wykonanie badań gruntowych;
4) obsługę geodezyjną;
5) wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem;
6) wykonania robót budowlanych oraz montażowych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
7) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania;
8) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
9) sporządzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-prawnego;
10) sporządzenie operatu wodno-prawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych i odprowadzeniu ścieków;
11) zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót.
3. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 9 do SWZ - PFU Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasionówce

CPV: 45332000-3, 45330000-9-,45311000-0,45310000-3,45300000-0,45252000-8, 45250000-4, 45231300-8,45231000-5, 45230000-8

Dokument nr: 2023/BZP 00149054, Or.271.7.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70fdaa73-c981-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym w Wykonawcą, odbywać się
będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania
z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum
Pomocy".
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za
pośrednictwem portalu - https://ezamowienia.gov.pl a po otwarciu ofert Zamawiający
dodatkowo dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
4. W celu wzięcia udziału w postępowaniu, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie.
Rejestracja i utrzymywanie konta na Platformie, a także korzystnie z Platformy jest bezpłatne.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy, instrukcja korzystania
z Platformy znajdują się na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej
w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku
,,Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów
elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij" i ,,upuść") służące do
dodawania plików. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1
p.z.p., podmiotowych środków dowodowych przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-
Zamówienia.
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to
250 MB.
8. Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2247) - w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt, pades, xades.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf .
10. Zalecenia Zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PadES lub
XadEs,
2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu
wewnętrznego w formacie XAdES. Wykonawca zobowiązany jest załączyć plik
z dokumentem oraz plik z podpisem, czyli dwa pliki.
11. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z Klauzula informacyjna - udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z Klauzula informacyjna - udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-07 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej jak opisano w rozdz. VIII SWZ,

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

Wymagania:
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 20 000,00 zł;
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 P.z.p.;
3) wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572);
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr
11 8076 0001 0000 1339 2000 0150;
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3
lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej;
6) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia;
7) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
8) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 7, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX P.zp;
9) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;
10) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium;
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.7.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę
i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka" w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj"
polegających na:
1) Budowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Krasnem Folwarcznym na działkach o
nr geod.47/7 i 47/6 obręb Krasne Folwarczne;
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać m.in.:
a) roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych;
b) budowę budynku stacji uzdatniania wody;
c) budowę awaryjnej studni głębinowej;
d) budowę i przebudowę obudów studni głębinowych;
e) budowę doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych między
f) obiektowych;
g) budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 75m3 każdy;
h) budowę osadnika popłuczyn;
i) dostawę i montaż nowych urządzeń technologicznych;
j) wykonanie dojść i dojazdów do poszczególnych obiektów;
k) budowę ogrodzenia;
l) budowę odcinka sieci pomiędzy SUW a istniejącą siecią rozdzielczą;
m) dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.
2) Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jasionówce na działce o nr geod. 534/8, obręb
Jasionówka,
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać m.in:
a) budowę instalacji wodociągowych i sanitarnych;
b) przebudowę pomieszczenia węzła odwadniania osadu;
c) przebudowę węzła odwadniania osadu (m.in. montaż prasy śrubowej, przenośnika
osadu, stacji dozowania polielektrolitu)
d) budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp ;
e) dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.
2. W ramach wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) sporządzenia projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów:
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem
robót;
2) przygotowania niezbędnych wstępnych materiałów do realizacji inwestycji - tj. m.in.
Karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
3) wykonanie badań gruntowych;
4) obsługę geodezyjną;
5) wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem;
6) wykonania robót budowlanych oraz montażowych określonych w dokumentacji
projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego;
7) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów
związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania;
8) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
9) sporządzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i uzyskanie
na jego podstawie pozwolenia wodno-prawnego;
10) sporządzenie operatu wodno-prawnego na usługi wodne polegające na poborze wód
podziemnych i odprowadzeniu ścieków;
11) zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót.
3. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
przedstawiono w załączniku nr 9 do SWZ - PFU Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasionówce
4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdz. XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z SWZ rozdz. XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdz. XVII. ust. 3 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć (na wezwanie):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty przy czym dowodami, o których mowa są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty
były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze,
wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów ww.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (Wzór - Załącznik nr 6 do SWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami w branży elektrycznej, sanitarnej oraz budowlanej,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami;
(Wzór - Załącznik nr 7 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że użyte materiały podczas
wykonywania niniejszego zadania spełniają wymogi niniejszej SWZ oraz oświadczenia, że roboty
budowlane zostaną wykonane zgodnie z wymogami SWZ i załączoną dokumentacją (treść
oświadczenia zawarto w ust. 5 załącznika nr 1 - Formularz ofertowy).
2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni.
3. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.
5. W zakresie nieuregulowanym w SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z rozdz. XVIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 20 000,00 zł;
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 P.z.p.;
3) wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572);
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr
11 8076 0001 0000 1339 2000 0150;
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3
lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej;
6) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia;
7) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
8) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 7, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX P.zp;
9) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;
10) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium;
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128
ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
zamówienia:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty);
2) dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany
przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną);
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę"
w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
IX. SPOSÓB
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron i będą dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych art. 455 ustawy P.z.p.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy jeżeli wystąpiły następujące okoliczności:
1) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tj. zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) wystąpiła zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane tj. uzgodniono możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
3) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
4) wystąpiła zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, która wynikła z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć przed terminem składania ofert i nie jest przez nich zawiniona, w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy;
b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną ;
c) wystąpienia siły wyższej.
5) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego stosownych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej;
6) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy;
7) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1
8) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
9) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Postanowienia określone w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdz. XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.