Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
5700z ostatnich 7 dni
23942z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa (sprzedaż) materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa (sprzedaż) materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacyjnych z branży sanitarnej

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 28A
83-333 Chmielno
powiat: kartuski
Tel. (58) 5733951, tel. 512 007 184
zamowienia.gpk@chmielno.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chmielno
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (58) 5733951, t
Termin składania ofert: 2023-04-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa (sprzedaż) materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacyjnych z branży sanitarnej
ZAPYTANIE OFERTOWE
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego:
,,Sukcesywną dostawę (sprzedaż) materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacyjnych z branży sanitarnej"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż) materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacyjnych z branży sanitarnej
2. Zakres rzeczowy obejmuje materiały zgodnie z wykazem znajdującym się w treści Formularza Ofertowego, znajdujące się w sprzedaży w sklepie lub magazynie przysklepowym Oferenta, łącznie zwanymi Składem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 44.16.00.00-9, 44.41.10.00-4, 42.13.00.00-9, 44.11.10.00-1

Dokument nr: RZP-ZO.D-1/2023.MM

Składanie ofert:
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę zawierającą żądane informacje należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2023 roku do godz. 12:00.
1. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta do zapytania nr RZP-ZO.D-1/2023.MM" na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 28A,
83-333 Chmielno,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia.gpk@chmielno.pl
W tytule konieczne jest wskazanie numeru sprawy - oznaczenia postępowania ,,RZP-ZO.D-1/2023.MM", za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu korespondencji na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. PLANOWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: sukcesywna realizacja zamówień w okresie 24 miesięcy od
daty zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Obowiązki Zamawiającego i Oferenta oraz wymogi jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonym wzorze umowy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania, jeżeli:
Znak postępowania: RZP-ZO.D-1/2023.MM
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na zamówienie,
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
III. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 100 %
2) Opis szczegółowy kryteriów
Pod pojęciem Cena należy rozumieć całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
objętego niniejszym zamówieniem. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową
brutto zamówienia podaną na formularzu OFERTA.
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium Cena wynosi 10,00 pkt.
Ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg wzoru
Cmin
C = --------- x 10
Cbad
gdzie:
Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert
Cbad - cena rozpatrywanej oferty
C - ilość punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium Cena podczas oceny
V. WYBRANE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze w terminie nie krótszym niż 30 dni, licząc od dnia prawidłowo
wystawionej faktury. Zaoferowany przez Oferenta krótszy termin płatności będzie
skutkował odrzuceniem oferty.
2. Z uwagi na możliwość zmiany potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia,
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnych
materiałów wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacyjnych niż ilości określone
w formularzu cenowym. W okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze składanymi
zamówieniami, Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ich ilość, przy czym suma
wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto umowy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni tj. do 27.04.2023 r.
3. Cena podana w Ofercie winna zawierać wszystkie koszty i elementy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i wzorem umowy określonymi w Zapytaniu Ofertowym. Opis ceny powinien być skonstruowany w sposób podany w formularzu oferty. Formularz ofertowy oraz formularz cenowy stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
a) Brak wskazania któregokolwiek z elementów, tj.: ceny którejkolwiek z pozycji w tabeli złożonej oferty, będzie skutkował odrzuceniem oferty.
b) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
c) Oferty niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.
d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany oferty.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
5. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Zamawiający wyklucza z postępowania:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022
r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Uwagi:
VII. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający informuje, że :
1. Prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie oraz członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta - będących osobami fizycznymi),
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 28 A, 83-333 Chmielno, e-mail biuro.gpk@chmielno.pl,
? zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Ewelina Hinz, kontakt: ewelinahinz@gmail.com
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Zamawiającego ustalonych przez strony świadczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących m.in. sporządzania dokumentacji księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności dochodzenia należności i roszczeń przez Zamawiającego ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
? Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być w szczególności; Poczta Polska S.A, Bank obsługujący Zamawiającego lub Wykonawcę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne, windykacyjne i inne podobne usługi wsparcia, rejestry dłużników, organy publiczne oraz sądy.
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi.
? posiada Pani/Pan:
o prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
o prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmiana postanowień umowy oraz nie może narusza integralności protokołu oraz jego załączników),
o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek informacyjny spoczywa również na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Pani Magdalena Mientka tel. 512 007 184, e-mail: wodkan.gpk@chmielno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.