Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
398z dziś
5855z ostatnich 7 dni
24096z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mieszanki żwirowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mieszanki żwirowej

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 28A
83-333 Chmielno
powiat: kartuski
Tel. (58) 5733951, tel. 504-799-152
zamowienia.gpk@chmielno.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chmielno
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (58) 5733951, t
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mieszanki żwirowej 0-16 na drogi gminne pod płyty YOMB sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilości 2000 ton wraz z transportem
ZAPYTANIE OFERTOWE
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego:
,,DOSTAWA mieszanki żwirowej 0-16 na drogi gminne pod płyty YOMB sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilości 2000 ton wraz z transportem na terenie Gminy Chmielno (NORMA: PN-EN 1324+A1:20210)."
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA mieszanki żwirowej 0-16 na drogi gminne pod płyty YOMB sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilości 2000 ton wraz z transportem na terenie Gminy Chmielno. Ilość dostarczonej mieszanki żwirowej winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną na dokumencie przewozowym zawierającym wagę mieszanki żwirowej, umożliwiającym weryfikację tonażu. Najpóźniej, na dzień podpisania umowy oraz na każde wezwanie, Wykonawca przedstawi Deklarację Właściwości Użytkowych i Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 na dostarczone mieszanki żwirowe. Zamawiający przy udziale Wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badań.
W przypadku nie spełnienia przez próbkę wymagań określonych w przedmiocie zamówienia koszty badania pokryje Wykonawca, a materiał niespełniający wymagań, Wykonawca usunie ze składowiska Zamawiającego, na własny koszt.
Podana ilość jest ilością szacunkową określoną na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonego materiału. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na każde wezwanie. Zamawiający składa zamówienie z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Dokument nr: RZP-ZO.D-2/2023.ZF

Składanie ofert:
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2023 r. godz. 12.00 (decyduje data i
godz. wpływu do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Chmielnie).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,, Oferta do zapytania nr RZP-ZO.D-2/2023.ZF":
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 28A
83-333 Chmielno
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia.gpk@chmielno.pl
w tytule konieczne jest wskazanie numeru sprawy - oznaczenia postępowania
RZP-ZO.D-2/2023.ZF, za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu korespondencji na
skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY JEST:
Cena oferty brutto - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który przedstawi najniższą cenę.
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ,,formularzu oferty". Cenę należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Wszystkie
koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia są skalkulowane w cenie oferty.
V. WYBRANE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ,, Projektowane postanowienia umowy".
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Termin płatności faktury - 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
c) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
d) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Zamawiający wyklucza z postępowania:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana
na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Uwagi:
VII. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający informuje, że :
1. Prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie oraz członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta - będących osobami fizycznymi),
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 28 A, 83-333 Chmielno, e-mail biuro.gpk@chmielno.pl,
? zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Ewelina Hinz, kontakt: ewelinahinz@gmail.com
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Zamawiającego ustalonych przez strony świadczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących m.in. sporządzania dokumentacji księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności dochodzenia należności i roszczeń przez Zamawiającego ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
? Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być w szczególności; Poczta Polska S.A, Bank obsługujący Zamawiającego lub Wykonawcę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne, windykacyjne i inne podobne usługi wsparcia, rejestry dłużników, organy publiczne oraz sądy.
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi.
? posiada Pani/Pan:
o prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
o prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmiana postanowień umowy oraz nie może narusza integralności protokołu oraz jego załączników),
o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązek informacyjny spoczywa również na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie zapytania cenowego jest Pan Zenon Formela: tel. 504-799-152, E-mail: zformela.gpk@chmielno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.