Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
201z dziś
5658z ostatnich 7 dni
23900z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa agregatu prądotwórczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2023-03-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Portu Morskiego w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wyszyńskiego 3
76-270 Dębnica Kaszubska
powiat: słupski
tel. +48607515415
projekty@ustkaport.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Dębnica Kaszubska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48607515415
Termin składania ofert: 2023-03-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA agregatu w ramach projektu pn. ,,Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Portu w Ustce".
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego o mocy od 10 do 20 kW,
1.2. Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem spalinowym na olej napędowy, dwucylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą,
1.3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 do Zaproszenia,
1.4. Zakupiony sprzęt będzie nowy,
1.5. Miejsce dostawy - m. Ustka,
1.6. Gwarancja - min. 24 miesiące.

Dokument nr: 06/22/03/2023

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2023-03-30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2023-04-30

Wymagania:
Warunki wykluczenia.
1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.;
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5 k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. Zgodnie z art. 5 k ust. 1 rozporządzenia zakazuje się udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, przy czym przez ,,rosyjskich wykonawców" należy rozumieć:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt. a); lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt. a) lub b),
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
4) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
5) złożone w postaci elektronicznej nie opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1) Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 30.03.2023 r., do godz. 10:00 na adres: Zarząd Portu Morskiego w Ustce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce 76-270 przy ul. Wyszyńskiego 3 bądź w postaci elektronicznej na adres: projekty@ustkaport.pl
3) Wszystkie dokumenty składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
cena - ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów - 100. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn - najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena brutto badanej oferty;
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały złożone z taką samą ceną, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie są powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodne w treści z załącznikiem nr 5 do Zaproszenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.