Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Serwery, system gaśniczy, agregat zewnętrzny, system zasilania awaryjnego UPS,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Serwery, system gaśniczy, agregat zewnętrzny, system zasilania awaryjnego UPS, klimatyzacja precyzyjna

Data zamieszczenia: 2023-03-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ekoenergetyka-Polska S.A
Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A
66-002 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
506 907 237
projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151846
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: 506 907 237
Termin składania ofert: 2023-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA Data Center
Powstaje w kontekście projektu
RPLB.01.05.01-08-0011/21 - Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT

Część 1
Serwery

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.05.01-08-0011/21 pn. ,,Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT" (dalej: ,,Projekt") współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 ,,Gospodarka i innowacje".
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Maksymalny termin realizacji liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia (dalej: ,,OPZ") stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 2
System gaśniczy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.05.01-08-0011/21 pn. ,,Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT" (dalej: ,,Projekt") współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 ,,Gospodarka i innowacje".
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Maksymalny termin realizacji liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia (dalej: ,,OPZ") stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 3
Agregat zewnętrzny

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.05.01-08-0011/21 pn. ,,Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT" (dalej: ,,Projekt") współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 ,,Gospodarka i innowacje".
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Maksymalny termin realizacji liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia (dalej: ,,OPZ") stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 4
System zasilania awaryjnego UPS

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.05.01-08-0011/21 pn. ,,Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT" (dalej: ,,Projekt") współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 ,,Gospodarka i innowacje".
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Maksymalny termin realizacji liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia (dalej: ,,OPZ") stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 5
Klimatyzacja precyzyjna

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.05.01-08-0011/21 pn. ,,Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT" (dalej: ,,Projekt") współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 ,,Gospodarka i innowacje".
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Maksymalny termin realizacji liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin realizacji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia (dalej: ,,OPZ") stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 30200000-1, 30233000-1, 48000000-8, 48600000-4, 48820000-2, 35100000-5, 45343210-8, 31100000-7, 31682500-5, 39717000-1

Dokument nr: 2023-7685-151846

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-24

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Gmina
Zielona Góra
Miejscowość
Zielona Góra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Gmina
Zielona Góra
Miejscowość
Zielona Góra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Gmina
Zielona Góra
Miejscowość
Zielona Góra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Gmina
Zielona Góra
Miejscowość
Zielona Góra

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Gmina
Zielona Góra
Miejscowość
Zielona Góra

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana Wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.
2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
Warunki zmiany umowy
1. Zgodnie z Wytycznymi, Rozdział 6, nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
a. zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.
2. Zamawiający zastrzega, że w umowie mogą zostać zawarte zapisy umożliwiające zmianę zapisów umowy przez Zamawiającego w przypadku tzw. zmian nieistotnych to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w Wytycznych podrozdziale 6.5.2 ust. 20.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty lub podpisywania umowy,
2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności gdy konieczność zmiany została ujawniona na etapie realizacji umowy i wymaga zmiany:
a. sposobu wykonania umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
b. sposobu wykonania umowy ze względu na obowiązki nałożone przez Instytucja Zarządzająca - Województwo Lubuskie na Zamawiającego jako Beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie Projektu,
c. zakresu przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub poza funkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowanie, dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji,
3) w toku realizacji umowy wyniknie obiektywna potrzeba przygotowania przedmiotu umowy lub wykonania usługi, których realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy stronami, niezbędnych (koniecznych) dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a których strony nie przewidziały w OPZ,
4) zmiana terminu realizacji umowy, powodującej wydłużenie czasu realizacji umowy o czas, trwania siły wyższej na zasadach określonych w umowie,
5) wystąpi przypadek siły wyższej,
6) zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
7) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom OPZ Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności systemu lub wyższej użyteczności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielanie zamówień mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie ww. warunku przez Wykonawcę na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia" na podstawie złożonego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oświadczenia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Nie dotyczy
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Nie dotyczy
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie dotyczy
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie dotyczy
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Dokument potwierdzający udzielone pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
a) zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w dokumencie pn. ,,Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020" (dalej: ,,Wytyczne"), w podrozdziale 6.5 pkt 7 lit. f lub g oraz przypadków wskazanych poniżej:
i. w przypadku celu tematycznego 1 (zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego) udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO, która również może wyrazić zgodę na udzielenie tego zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności,
ii. wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór Wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,
b) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo* z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) inne niż wskazane w lit. a-d.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmiot na podstawie art. 108 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) (dalej: "Pzp"), art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dn. 08.04.2022), a także art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Oferta podlega odrzuceniu gdy:
a) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
b) Oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
c) Oferta zawiera rażąco niską cenę,
d) Została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
e) Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
f) Wykonawca nie wyraził odpowiedniej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
g) Wykonawca nie wyraził odpowiedniej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę .
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
6. W związku z tym, że środki unijne mają na celu m.in. realizację strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a cel ten osiągany jest poprzez wydatkowanie tych środków w sposób zapewniający tworzenie m.in. wysokiej jakości miejsc pracy, czy też ochronę środowiska, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, przepisów prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-24
Data ostatniej zmiany
2023-03-24 15:23:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 ,,Cena brutto*"- waga punktowa 100 pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 rozstrzygające - ,,Czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?*" - waga punktowa 0-10pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 ,,Cena brutto*"- waga punktowa 100 pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 rozstrzygające - ,,Czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?*" - waga punktowa 0-10pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 ,,Cena brutto*"- waga punktowa 100 pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 rozstrzygające - ,,Czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?*" - waga punktowa 0-10pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 ,,Cena brutto*"- waga punktowa 100 pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 rozstrzygające - ,,Czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?*" - waga punktowa 0-10pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 ,,Cena brutto*"- waga punktowa 100 pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 rozstrzygające - ,,Czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?*" - waga punktowa 0-10pkt. Sposób przyznania punktacji zgodnie z "Zapytaniem ofertowym" stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Śmidoda
tel.: 506 907 237
e-mail: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.