Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynku usługowo-magazynowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku usługowo-magazynowego

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa WISŁA w Puławach
Zygmunta Wróblewskiego 8A
24-100 Puławy
powiat: puławski
81 888 55 10
tnogalska@skokwisla.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152010
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: 14.000,00 zł
Nr telefonu: 81 888 55 10
Termin składania ofert: 2023-04-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.15.01.00-06-0538/22 - Głęboka termomodernizacja budynku usługowo-magazynowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ,,WISŁA"

Część 1
Termomodernizacja budynku usługowo-magazynowego

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Termomodernizacja budynku administracyjno-usługowego przy Ul. Zygmunta Wróblewskiego 8A w Puławach, w tym:
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych
2) Ocieplenie dachu
3) Wymianę okien
4) Wymianę drzwi zewnętrznych
5) Wymianę oświetlenia na energooszczędne (LED)
6) Wykonanie systemu zarządzania energią
7) Montaż instalacji fotowoltaicznej
8) Wymianę instalacji centralnego ogrzewania
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45261000-4, 45310000-3, 45331100-7, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45453000-7

Dokument nr: 2023-11573-152010, 1/03/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-14

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Puławy
Miejscowość
Puławy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza w okresie 6 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie zamówienia uzupełniającego tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 20% zamówienia podstawowego
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w razie zaistnienia następujących okoliczności:
1) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych w okresie wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych w zakresie terminu realizacji umowy o czas przez który Wykonawca nie miał możliwości wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych w związku z zaistnieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych;
2) wystąpienia siły wyższej w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, w zakresie w jakim konieczność wykonania dodatkowych robót spowodowanych siłą wyższą wpływa na przedłużenie terminu wykonania całości przedmiotu umowy lub zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 w zakresie w jakim konieczność wykonania dodatkowych robót spowodowanych siłą wyższą podnosi koszty wykonania przedmiotu umowy;
3) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, w zakresie w jakim nieprzewidziane okoliczności wpływają na przedłużenie terminu wykonania całości przedmiotu umowy lub zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 w zakresie w jakim konieczność wykonania dodatkowych robót spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami podnosi koszty wykonania przedmiotu umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy posiadający następującą wiedzę i doświadczenie:
o wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 robotę budowalną obejmującą swoim zakresem wykonanie ocieplenia ścian oraz dachu o wartości co najmniej 100.000,00 zł
o wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 robotę budowalną obejmującą swoim zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 10 kW o wartości co najmniej 40.000,00 zł
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej terminowe wywiązanie się z realizacji zamówienia tj.:
o nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W przypadku konsorcjum spełnienie wymogu rozpatrywane jest dla każdego członka konsorcjum osobno);
o posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł - (W przypadku konsorcjum spełnienie wymogu rozpatrywane jest łącznie dla wszystkich podmiotów wchodzących jego skład);
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w zapytaniu ofertowym;
2) Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (beneficjentem), przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
3) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.);
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 14.000,00 zł
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (dotyczy także godziny).
2) Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie beneficjenta z terminem ważności nie krótszym niż termin związania ofertą.
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach, przy czym łączna wysokość wadium nie może być mniejsza niż kwota określona przez Zamawiającego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium może być wystawione na jednego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, bądź na więcej niż jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, z tym, że łączna wartość wskazana w dokumentach musi być równa co najmniej kwocie 14.000 zł.
4) Potwierdzenia wniesienia wadium;
1. w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poręczeniach Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu.
2. w przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym do oferty należy załączyć potwierdzenie przelewu
5) Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego:
56 1160 2202 0000 0000 3181 6087
z adnotacją: Wadium - Postępowanie na wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku usługowo-magazynowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ,,WISŁA."
6) Zamawiający zwraca wadium gdy:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) postępowanie zostało unieważnione,
c) zawarto Umowę,
d) Wykonawca zwrócił się do niego w tym zakresie z wnioskiem w sytuacji, gdy:
- wycofał ofertę przed upływem terminu składania Ofert, lub
- został wykluczony z postępowania, lub
- którego Oferta została odrzucona.
7) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
8) Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
a) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy:
o wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
b) W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej terminowe wywiązanie się z realizacji zamówienia:
o oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
o kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 zł;
c) W celu potwierdzenia braku występowania powiązań kapitałowych lub/i osobowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, oświadczenia o braku takich powiązań, zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego zapytania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-25
Data ostatniej zmiany
2023-03-25 15:35:07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium ceny w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An= C min/Cr *80
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - ilość punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w ramach kryterium okres gwarancji w miesiącach, dłuższej niż wymagane 36 miesięcy, będą przyznawane wg. następującej formuły:
Gn = Gr/Gmax *20
Gmax - najdłuższy okres gwarancji w zbiorze
Gr - Okres gwarancji rozpatrywanej
Gn - ilość punktów przyznana ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Teresa Nogalska
tel.: 81 888 55 10
e-mail: tnogalska@skokwisla.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.