Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac remontowo-budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo-budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115/1
61-475 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 887-11-66
biuro@spoldzielnie.org
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 887-11-66
Termin składania ofert: 2023-04-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie, adaptacji i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (salonu i warsztatu samochodowego) na zakład aktywności zawodowej (ZAZ) przy Ul. Kazimierza Pułaskiego 21 w Poznaniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3.3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz źródła finansowania: 9 000 000,00 PLN brutto
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków grantowych otrzymanych z Fundacji Velux
z siedzibą w Kopenhadze, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Zamawiającego. W przypadku pozyskania dodatkowych środków powyższa kwota może ulec zwiększeniu.

3.4. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji:
Zamówienie obejmuje roboty związane z przebudową budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Przedmiotowy budynek jest obecnie budynkiem usługowym (salon i warsztat samochodowy) o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym. Budynek jest konstrukcyjnie niezależny. Istniejący budynek wykonany w technologii tradycyjnej - ławy fundamentowe, ściany murowane, konstrukcja dachu płaskiego na kratownicach stalowych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na zakład aktywności zawodowej, obiekt usługowy, składający się w szczególności z części manufaktury produkcji kawy wraz obszarem kawiarniano-edukacyjnym, części digitalizacji, części pakowania, części pralni, części rehabilitacyjno-administracyjnej. W zakres inwestycji wchodzi ponadto przebudowa i remont istniejącego obiektu (w zakresie przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych). Po przebudowie obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dach zostanie dostosowany na potrzeby nowej funkcji. W ramach remontu dachu wprowadza się pow. biologicznie czynną na części jego połaci. Zewnętrznie, projekt obejmuje także remont elewacji budynku wraz z dostosowaniem parametrów współczynnika przenikania ciepła przez przegrody. Zakres przebudowy dotyczy także części wewnętrznych budynku - wzmocnienie konstrukcji, przebudowa schodów na II kondygnację wraz z windą, zamknięcie części stropu
na I piętrze. Kategorię geotechniczną oraz sposób posadowienia określono w części konstrukcyjnej przedmiotowego projektu. Prace remontowe będą polegać na przygotowaniu placu budowy, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie określonym projektem budowlanym oraz przedmiarem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (dokumentacja techniczna - projekt budowlany, przedmiary, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót),
na podstawie którego Wykonawca powinien sporządzić ofertę cenową.

3.5. Wymagania związane z certyfikacją BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method).
3.5.1. Całość prac ma być wykonana w sposób umożliwiający uznanie budynku za spełniający wymogi niezbędne do uznania go za zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju tzn. z użyciem ekologicznych materiałów, przestrzeganiem zasad gospodarki odpadami, dbałością o zużycie energii i wody oraz jakość powietrza. Spełnianie tych zasad jest częścią procesu
w jaki jest zaangażowany Zamawiający by uzyskać certyfikat Systemu BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method).
3.5.2. Wykonawca szacując koszt materiałów powinien uwzględnić poniższe warunki:
1) Licznik główny przyłącza wody na działce musi być sczytywany w budynku (albo nakładka na licznik miejski albo dubler licznika głównego wody). Olicznikowanie głównych zużyć wody w samym budynku musi mieć możliwość sczytywania.
2) Należy zapewnić liczniki dla n/w obszarów:
a) poszczególne działy ZAZ (część administracyjno-rehabilitacyjna, pralnia, produkcja kawy, kawiarnia, digitalizacja, pakowanie),
b) przestrzenie wspólne;
2) Elektrozawory na dopływie wody do stref mokrych powinny być z czujkami ruchu, w tym zawory odcinające dopływ wody do bloków toalet;
3) Armatura sanitarna w budynku musi być wodooszczędna.
Przykładowe przepływy:
- 4/2 litry dla toalet;
- 1 litr/spłukanie dla pisuarów;
- 3 litry/minutę dla baterii w umywalkach;
- 6 litrów/minutę dla pryszniców;
- 13 litrów/cykl dla zmywarek;
- 6 litrów/minutę dla baterii kuchennych.
4) Systemy techniczne oraz obszary w budynku muszą być osobno opomiarowana licznikami odpytywanymi zdalnie. System odpytujący musi mieć możliwość odpytania liczników i zarchiwizowania odczytów np. system BMS.
5) Oświetlenie zewnętrzne musi mieć min. skuteczność świetlną 70 lumen/Wat (np. LED). Dodatkowo oświetlenie zewnętrzne musi być sterowane czujkami zmierzchowymi lub zegarem astronomicznym. W obszarach o rzadkim ruchu pieszym oprawy muszą być sterowane czujkami ruchu.
6) Winda musi mieć opcje energooszczędne (oświetlenie kabiny, VVVF, standby) oraz (jeśli opłacalny) odzysk energii. Dostawca wind musi przygotować 2 analizy wg wymagań BREEAM: analizę transportową oraz analizę energetyczną.
7) Wszelkie drewno wbudowane oraz elementy drewnopochodne muszą być legalne i posiadać certyfikat FSC lub PEFC.
8) Co najmniej 10 wbudowanych materiałów (np. izolacje, cementy, tynki, kleje, wyroby metalowe, wyroby drewniane, wyroby betonowe) musi posiadać deklaracje środowiskowe EPD.
9) Elementy podlegające uszkodzeniu muszą być zabezpieczane poprzez zastosowanie np.: ograniczników dojazdu, słupków, kątowników w narożach ścian, ograniczników otwarcia drzwi, samozamykaczy, powierzchnie trudnościeralnych, cokolików itd.
10) Elementy na zewnątrz muszą być odporne na biodegradację i czynniki atmosferyczne.
3.5.3. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
w szczególności z dokumentacją projektową, techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz przestrzeganie na etapie budowy zasad zrównoważonego rozwoju (m.in. wdrożenie planu zrównoważonych zamówień oraz zarządzania odpadami, monitorowanie zużycia energii i wody
w trakcie budowy, monitorowanie transportu materiałów, zapewnienie drewna z legalnego źródła, przestrzeganie norm bhp, zapewnienie w trakcie prac ochrony wartości ekologicznej działki)
3.5.4. Zamawiający jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.

3.6. Szczegółowy zakres prac i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.6.1. Szczegółowy zakres prac i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w:
1) dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki nr 6-8 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) przedmiarach robót budowlanych - stanowiących załączniki nr 9-11 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym przedmiot zamówienia nie obejmuje zapewnienia wyposażenia poszczególnych części ZAZ (wskazanego na stronach 22-25 specyfikacji technicznej), które będą przedmiotem odrębnego zamówienia.
3.6.2. Wykonawcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zauważonych błędach
i omyłkach w dokumentacji technicznej.
3.6.3. UWAGA! Ewentualne prace niezbędne do kompleksowego wykonania inwestycji, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót należy wycenić w osobnym rozdziale na końcu każdego kosztorysu.

3.7.Charakter przedmiarów robót:
Dołączone do niniejszego zapytania ofertowego przedmiary robót stanowią podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę oferty oraz skalkulowania ceny. Nie stanowią i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego wprost wynikającego
z umowy.
3.8. Zgodność z prawem i ze sztuką budowlaną:
Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz być zgodne
z zasadami sztuki budowlanej i zasadami zrównoważonego rozwoju.

CPV: 45000000-7, 45443000-4, 45110000-1, 45450000-6, 45320000-6

Dokument nr: 1/ZAZ-RB/2023

Otwarcie ofert: 13.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia tj. 12 kwietnia 2023 r. o godz. 15:15
w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
13.1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej w terminie do 12 kwietnia 2023r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy Ul. Górecka 115/1 61-475 Poznań w zamkniętej kopercie z napisem ,,ZAZ roboty budowalne. Nie otwierać przed 12 kwietnia 2023 r. przed godz. 12.15"

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
5.1. Umowa o wykonanie robót budowlanych zostanie zawarta na czas oznaczony.
5.2. Termin wykonania zamówienia wynosi:
5.2.1 Wykonanie robót budowlanych od dnia podpisania umowy do 31 marca 2024 r.
5.2.2 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
3.9. Wizja w terenie:
Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i w razie wątpliwości lub braków w dokumentacji, złożenie pisemnego zapytania. W przypadku stwierdzenia przez wykonawców podczas wizji lokalnej konieczności wykonania prac niewymienionych w dokumentacji technicznej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty, zaleca się przed złożeniem oferty do złożenia pisemnego zapytania do Zamawiającego.

3.10. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
3.10.1. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje, że czynności, o których mowa
w przedmiarach robót muszą być realizowane w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
- osób wykonujących czynności geodezyjne,
- osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót,
- dostawców materiałów,
chyba, że w ramach negocjacji, o których mowa w pkt. 15.5 niniejszego zapytania ofertowego zostanie to ustalone inaczej.
1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie w treści formularza ofertowego zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania
2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót -Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności
tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nieprzedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nieobejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie
5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w zapytaniu ofertowym, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę.
W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
3.10.2. W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o których mowa powyżej Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500 zł. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto,
za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
3.10.3 Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych.
4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
4.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wedle zapisów pkt 4.4) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4.6. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym terminie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4.7. Jeżeli późniejsza zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany przez niego inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.8. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
4.9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:
1) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy związanej z przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,
2) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy związanej z przedmiotem zamówienia,
3) sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę związaną z przedmiotem zamówienia.
4.9. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, co oznacza, że o uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które:
- posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
za ten okres, minimalne średnie roczne obroty ze wskazanych lat obrotowych z zakresu działalności objętej zamówieniem w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów PLN);
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów PLN);
W przypadku podania przez Wykonawcę wartości sumy gwarancyjnej w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że:
1) uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 robót budowlanych o
wartości brutto minimum 7 000 000,00 zł (siedem milionów złotych) każda, polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub remoncie i/lub adaptacji budynku lub części budynku. Ww. roboty mogą być wykonywane w ramach dwóch odrębnych umów lub łącznie w ramach jednej inwestycji. Nie jest dopuszczalne sumowanie robót danego rodzaju w celu osiągnięcia wymaganej wartości tych robót. (wzór stanowi "załącznik 4b do oferty - wykaz robót budowlanych"). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
6.2.3 Dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
a) 1 osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowalnej oraz mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami (oświadczenie kierownika), wymaga się aby osoba ta, w okresie swojego doświadczenia zawodowego, pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej o wartości brutto minimum 7 000 000,00 zł (siedem milionów złotych) (każda) polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub remoncie i/lub adaptacji budynku zakończonej przed upływem terminu składania ofert.
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
w jako Kierownik budowy lub robót elektrycznych (oświadczenie osoby),
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w jako Kierownik budowy lub robót wodociągowych i kanalizacyjnych (oświadczenie osoby).
6.2.4. Posiadające doświadczenie w montażu systemu automatyki budynkowej umożliwiającej monitorowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami w budynku i jego otoczeniu np. BMS.
6.2.5. Posiadające doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie, zmianie sposobu użytkowania wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynków w standardzie umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie certyfikatu oddziaływania na środowisko BREEAM lub równoważny.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.
Osoby wskazane powyżej (lit. a-c) winny posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania odpowiednio robotami budowlanymi bez ograniczeń, robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń, robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia odpowiednio funkcji Kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyżej wymieniona osoba winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż tłumacz ten winien być biegły
w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

6.3. Wykluczenie z postępowania
6.3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy:
a) znajdują się w stanie likwidacji;
b) podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) zostali prawomocnie skazani lub w składzie urzędującego organu zarządzającego lub nadzorczego posiadają członków lub prokurentów prawomocnie skazanych za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym lub przeciw dokumentom;
d) są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6.3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają również Wykonawcy, którzy mają orzeczony tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
w tym osoby i podmioty znajdujące się na liście prowadzonej przez ministra właściwego
ds. wewnętrznych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy związanej z przedmiotem zamówienia.
7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 niniejszego zapytania ofertowego.
7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.4 niniejszego zapytania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.3. zapytania składa każdy z Wykonawców.

VIII. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik 4a do zapytania ofertowego.
8.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową.
8.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (niestanowiące kluczowych części zamówienia) podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

9.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9.3. Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać na adres mailowy: biuro@spoldzielnie.org, w temacie wiadomości należy wpisać "zapytanie ZAZ". Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert:
10.1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej oświadczenia oraz dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10.2. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
10.3. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty
o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.
10.4. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
c) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
d) jeśli dotyczy: zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 4a do zapytania ofertowego;
e) wykaz wykonanych robót budowlanych stanowiący załącznik nr 4b do zapytania ofertowego;
f) wykaz osób, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 4c do zapytania ofertowego;
g) Oświadczenie dot. braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 5;
h) Parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 13.
10.5. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.
10.6. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak pieczęci, brak wskazania danych Wykonawcy itp.
10.7. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
10.8. Wykonawca w trakcie trwania postępowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10.9. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
11.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa winna obejmować cały zakres robót określony w przedmiocie zamówienia oraz
w załącznikach 5-11 do niniejszego zapytania ofertowego.
11.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
11.3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
11.4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa).
11.5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
11.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
11.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
12.1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto - waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

b) Doświadczenie Wykonawcy przy realizacji CO NAJMNIEJ JEDNEGO energooszczędnego budynku użyteczności publicznej o wartości minimalnej kontraktu 9 000 000,00 PLN brutto, certyfikowanych LEED, BREEAM lub równorzędnym certyfikatem - waga punktowa - 20 pkt. (20%)
Liczba punktów w kryterium ,,doświadczenie" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
1 budynek - 10 pkt.
2 budynki - 20 pkt.
12.2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych
w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
12.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
12.4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
13.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
13.4. O dacie dostarczenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko za dostarczenie oferty po terminie - nieotrzymanie oferty przez Zamawiającego lub otrzymanie jej po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, nie może być powodem roszczeń danego oferenta wobec Zamawiającego.
13.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców.
13.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Termin związania ofertą:
14.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa
w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIV. Odrzucenie oferty:
14.1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który:
1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) złoży ofertę niekompletną;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
5) złoży ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).
14.2. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności
w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
14.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

XV. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
15.1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą,
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
15.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny- w przeciwnym razie unieważnia postępowanie.
15.3. Osoby podpisujące umowę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej cenie oferty.
15.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
15.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą przed zawarciem umowy, których przedmiotem może być, w szczególności, uzgodnienie treści Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowanych rozwiązań proekologicznych bądź inne kwestie, w zależności od sytuacji. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
15.6. Negocjacje, o których mowa powyżej odbędą się z wykonawcami, w kolejności od najkorzystniejszej oferty, w sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Koszty związane z uczestnictwem
w postępowaniu:
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) w inny, ustalony z Zamawiającym sposób.
16.2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)
lub poręczenia. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego
w dniu podpisania umowy. W przypadku wyboru formy niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie na zasadach określonych w umowie
16.4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
16.5. Wypłata, o której mowa w pkt. 16.4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
16.6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
16.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVII. Harmonogram rzeczowo-finansowy
17.1. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, w formie pisemnej, harmonogram rzeczowo-finansowy robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zostanie tak, aby:
1) obejmował cały zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy oraz uwzględnieniem prac ulegających zakryciu), tak aby możliwe było w szczególności dokonanie odbioru
częściowego
i płatności częściowej zgodnie z postanowieniami umowy,
2) określał kolejność wykonywania robót oraz przewidywane terminy odbioru poszczególnych etapów oraz kwoty wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane etapy,
17.2. Ostateczna treść harmonogramu rzeczowo-finansowego zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
17.3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca przedkłada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wszelkich niezbędnych zmian
w harmonogramie podczas realizacji zadania dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z projektantem (jeżeli istnieje taka konieczność) oraz przedstawia do zatwierdzenia Zamawiającemu - wymagany podpis właściwego Inspektora Nadzoru.
17.4. Harmonogram winien być podpisany przez wszystkie osoby, które podpisują umowę, po sprawdzeniu i zaakceptowaniu go poprzez podpisanie przez właściwego Inspektora Nadzoru.

XVIII. Istotne postanowienia umowy
18.1. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
18.2. Obowiązki wykonawcy związane z certyfikacją BREEM:
1) realizacja wszystkich prac w oparciu o obowiązujące krajowe przepisy bhp i p.poż;
2) opracowanie planu zrównoważonych zamówień, który określa wymagania dotyczące zamówień wszystkich dostawców i przedsiębiorstw, w celu odpowiedzialnego zaopatrzenia w produkty budowlane;
3) monitorowanie produkcji odpadów - raportowanie ewidencji odpadów, wyznaczenie cele odpadowe oraz powołanie osoby odpowiedzialnej za ewidencję odpadów i wdrożenie Planu Zarządzania Odpadami na budowie.
4) segregacja i recykling co najmniej 5 rodzajów odpadów na terenie budowy lub u odbiorcy; Plan Zarządzania Odpadami.
5) wykorzystanie przy realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie drewna pochodzącego
z legalnych źródeł;
6) monitoring zużycia mediów oraz transportu - wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
za monitorowanie zużycia energii i wody oraz transportu materiałów na budowę i odpadów
budowy;
7) współpraca przy opracowaniu planu jakości powietrza wewnętrznego mającego na celu zminimalizowanie lotnych związków organicznych w trakcie budowy oraz eksploatacji budynku;
8) współpraca przy opracowaniu Planu Zarządzania Środowiskowego obejmującego
co najmniej 5 lat funkcjonowania budynku; należy spełnić dodatkowe kryteria, zalecone przez Ekologa np. udział pracowników wykonawcy w szkoleniu dot. ekologii;
9) ochrona wartości ekologicznej działki - wszystkie elementy wartościowe ekologicznie należy chronić na każdym etapie budowy zgodnie z zaleceniami określonymi w raporcie ekologa;
10) opracowanie, skonsultowanie oraz przekazanie Zamawiającemu Przewodnika Użytkownika Budynku, zawierającego najważniejsze informacje dla użytkowników i odwiedzjących wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

XIX. Warunki zmiany umowy
19.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
19.2. Zmiany mogą? zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.

XX. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
9.1 Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Przemysław Piechocki, email: biuro@spoldzielnie.org,
tel. 61 887-11-66

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.