Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie stolarki okiennej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 Bytom
powiat: Bytom
32 532 50 00
zamowienia@bm.bytom.pl
https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 32 532 50 00
Termin składania ofert: 2023-04-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych
przez Bytomskie Mieszkania
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
1.1. Część I - Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania - Ul. Katowicka 32/5, Plac Słowiański 1/8, Ul. Jainty 18/5.
1.1.1. Zakresy robót budowlanych i instalacyjnych w lokalach są zróżnicowane przedmiarowo
i obejmują m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych w tym wykończeniowe, tynkarsko-malarskie.
1.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a. do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
o Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - dot. Ul. Katowicka 32/5;
o Pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - dot. Ul. Katowicka 32/5;
o Zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu - dot. Placu Słowiańskiego 1/8;
o Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - dot. Ul. Jainty 18/5;
które stanowią Załącznik Nr 1.1.b do SWZ.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia
co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
1.2. Część II - Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania - Ul. Powstańców Warszawskich 17/11, Ul. Dworcowa 24/21, Ul. Axentowicza 1, Ul. 11-go Listopada 10b/11, Ul. Hallera 5/22
1.2.1. Zakresy robót budowlanych i instalacyjnych w lokalach są zróżnicowane przedmiarowo
i obejmują m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych w tym wykończeniowymi, tynkarsko-malarskie.
1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a. do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
o Zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu - dot. Ul. Powstańców Warszawskich 17/11;
o Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Powstańców Warszawskich - dot. Ul. Powstańców Warszawskich 17/11
o Zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu - dot. Ul. Dworcowej 24/21;
o Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Dworcowej 24 - dot. Ul. Dworcowej 24/11;
o Zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bytomiu - dot. Ul. Axentowicza 1;
o Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Axentowicza 1 - dot. Ul. Axentowicza 1;
o Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. 11-go Listopada 10b - dot. ul 11-go Listopada 10b/11;
o Zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Hallera 5 - dot. Ul. Hallera 5/22
które stanowią Załącznik Nr 1.2.b do SWZ.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia
co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45453000-7,45421000-4

Dokument nr: 2023/BZP 00152398, DZP-TP1-17/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,122535,1d22d6acbc0f3438d6590087b67d8c7f.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
a) Platformy przetargowej pod adresem https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
b) poczty elektronicznej - zamowienia@bm.bytom.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej dostępnym pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem platformy jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zamowienia@bm.bytom.pl.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie
Zamawiający rekomenduje na format danych przesłanych plików: .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bytomskie Mieszkania z siedzibą
przy Ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom, reprezentowane przez Dyrektora;
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, Ul. Armii Krajowej 54b, tel. 32 532-50-00, email:
odo@bm.bytom.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego SWZ;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.).
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w lit. c powyżej, a po tym
czasie przez okres określony przepisami obowiązującego prawa;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,122535,1d22d6acbc0f3438d6590087b67d8c7f.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.