Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana instalacji klimatyzacji freonowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana instalacji klimatyzacji freonowej

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia@senat.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-04-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana instalacji klimatyzacji freonowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji klimatyzacji freonowej, zwanych dalej ,,robotami".
2. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, wraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i przedmiarami robót, tj.:
2.1. projekty wykonawcze:
2.1.1. branża budowlana - załącznik nr 1 do opz;
2.1.2. branża elektryczna - załącznik nr 2 do opz;
2.1.3. branża sanitarna - załącznik nr 3 do opz;
2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
2.2.1. branża budowlana - załącznik nr 4 do opz;
2.2.2. branża elektryczna - załącznik nr 5 do opz;
2.2.3. branża sanitarna - załącznik nr 6 do opz
2.3. przedmiary robót:
2.3.1. branża budowlana - załącznik nr 7 do opz;
2.3.2. branża elektryczna - załącznik nr 8 do opz;
2.3.3. branża sanitarna - załącznik nr 9 do opz;
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia etapami:
- realizacja I etapu w 2023 r. - od następnego dnia po dniu zawarcia umowy - do dnia 15 grudnia 2023 r.: montaż całości urządzeń systemu wraz z okablowaniem dla potrzeb wszystkich układów klimatyzacji freonowych, tj. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz wizualizacja w systemie BMS układów klimatyzacji freonowych nr 2, 5, 6;
- realizacja II etapu w 2024 r. - od dnia 8 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.: podłączenie układów klimatyzacji freonowej nr 1, 3, 4 do wykonanej w etapie I instalacji wraz z ich wizualizacją w systemie BMS.
4. Warunki gwarancyjne
4.1. Na wykonane roboty wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołów odbioru robót dla etapu I i etapu II. Okres udzielonej gwarancji odpowiada okresowi udzielonej rękojmi.

CPV: 45000000-7, 45331220-4,45223110-0,45300000-0,45310000-3,45311000-0,45311200-2,45331000-6, 45330000-9-,45321000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00152404, BPKO.SZP.350.3.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-506c66a8-ca4c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-Zamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem:
1.1. formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia, zwanej dalej ,,platformą", w zakładce formularze do komunikacji. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik");
1.2. poczty elektronicznej. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z adresu i na adres: zamówienia@senat.gov.pl
2. Do korzystania z formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie przez wykonawcę na platformie tzw. konta uproszczonego.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy są określone w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, który dostępny jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl, oraz zamieszczone są na tej stronie w zakładce centrum pomocy.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Link do postępowania oraz ID postępowania zostały wskazane w pkt 1.2 SWZ i 1.3. SWZ. Postępowanie można wyszukać również na stronie głównej platformy (przycisk ,,przeglądaj postępowania/konkursy").
8. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx., .odt. - określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
9. Inne niż określone w pkt 8 informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w pkt 8, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w pkt 1.
10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 1.
12. Inne uregulowania zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO", oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, zamawiający informuje:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
Kancelaria Senatu,
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
tel. 22 694 90 33,
e-mail: bpko@senat.gov.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu:
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
tel. 22 694 94 44,
e-mail: iodo@senat.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji klimatyzacji freonowej, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp.
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przez zamawiającego, przysługuje:
8.1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
8.2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
8.3. prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej);
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje są zawarte w rozdziale XXI SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-12 12:00
Miejsce składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty wraz z załącznikami zamawiającego, znajdującymi się w SWZ i udostępnionymi przez zamawiającego na platformie. 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki oferty/wnioski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/O Warszawa nr 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000 z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu na wymianę instalacji klimatyzacji freonowej".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji albo poręczenia, w postaci elektronicznej, i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp;
5.2. z treści poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie poręczyciela albo gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. poręczenie albo gwarancja muszą być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia albo gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
5.5. w treści poręczenia albo gwarancji musi znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowały swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia albo gwarancji wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo aby z ich treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy albo nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą albo złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.
8. Szczegółowe informacje zawiera SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BPKO.SZP.350.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3081243,91 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1004570,74 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji klimatyzacji freonowej, zwanych dalej ,,robotami".
2. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, wraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i przedmiarami robót, tj.:
2.1. projekty wykonawcze:
2.1.1. branża budowlana - załącznik nr 1 do opz;
2.1.2. branża elektryczna - załącznik nr 2 do opz;
2.1.3. branża sanitarna - załącznik nr 3 do opz;
2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
2.2.1. branża budowlana - załącznik nr 4 do opz;
2.2.2. branża elektryczna - załącznik nr 5 do opz;
2.2.3. branża sanitarna - załącznik nr 6 do opz
2.3. przedmiary robót:
2.3.1. branża budowlana - załącznik nr 7 do opz;
2.3.2. branża elektryczna - załącznik nr 8 do opz;
2.3.3. branża sanitarna - załącznik nr 9 do opz;
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia etapami:
- realizacja I etapu w 2023 r. - od następnego dnia po dniu zawarcia umowy - do dnia 15 grudnia 2023 r.: montaż całości urządzeń systemu wraz z okablowaniem dla potrzeb wszystkich układów klimatyzacji freonowych, tj. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz wizualizacja w systemie BMS układów klimatyzacji freonowych nr 2, 5, 6;
- realizacja II etapu w 2024 r. - od dnia 8 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.: podłączenie układów klimatyzacji freonowej nr 1, 3, 4 do wykonanej w etapie I instalacji wraz z ich wizualizacją w systemie BMS.
4. Warunki gwarancyjne
4.1. Na wykonane roboty wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołów odbioru robót dla etapu I i etapu II. Okres udzielonej gwarancji odpowiada okresowi udzielonej rękojmi.
4.2. Wykonawca przekaże zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonane roboty wraz z fakturą.
4.3. Na zamontowane urządzenia wchodzące w skład systemów, o których mowa w dokumentacji projektowej, wykonawca dołączy gwarancje ich producentów.
5. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.2.1. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie instalacji klimatyzacji, o łącznej wartości co najmniej 1 400 000,00 zł brutto, w tym jedną robotę o wartości co najmniej 900 000,00 zł brutto wykonaną w obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków albo do rejestru zabytków;
1.2.2. dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia:
1.2.2.1. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz doświadczenie, o którym mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
1.2.2.2. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
1.2.2.3. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
1.2.2.4. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
1.2.2.5. co najmniej jedną osobą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą łącznie:
1.2.2.5.1. certyfikat Desigo Insight Basic w zakresie konfiguracji stacji Desigo Insight;
1.2.2.5.2. certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
1.2.2.5.3. świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się obsługą, konserwacją, remontem, naprawą, montażem lub demontażem i czynnościami kontrolno-pomiarowymi, uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją:
1.2.2.5.3.1. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 KV;
1.2.2.5.3.2. urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 KW i o mocy nie wyższej niż 500 KW;
1.2.2.6. co najmniej jedną osobą, zatrudnioną na podstawie umowy
o pracę, posiadającą uprawnienia elektryczne serii ,,E" do eksploatacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 KV;
1.2.2.7. co najmniej jedną osobą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą uprawnienia elektryczne serii ,,D" do nadzoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 KV.
Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie uprawnień, o których mowa w pkt 1.2.2.6 i 1.2.2.7. W tym zakresie wykonawca może wykazać dysponowanie 1 osobą.
1.2.2.8. co najmniej dwiema osobami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały serwis i konserwację zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji, posiadającymi łącznie:
1.2.2.8.1. certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
1.2.2.8.2. świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się obsługą, konserwacją, remontem, naprawą, montażem lub demontażem i czynnościami kontrolno-pomiarowymi, uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją:
1.2.2.8.2.1. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 KV;
1.2.2.8.2.2. urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 KW i o mocy nie wyższej niż 500 KW;
1.2.1.8.3. certyfikat kompetencji kategorii FO (poziom wysoki) w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji w zakresie konserwacji, obsługi, montażu, rozruchu, naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313 (certyfikat kompetencji B);
1.2.2.8.4. certyfikat albo inny dokument wystawiony przez producenta zainstalowanego urządzenia lub systemu potwierdzający, że wykazane osoby są uprawnione do świadczenia usług serwisowych urządzeń lub systemów danego producenta;
1.2.2.9. co najmniej jedną osobą, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę - koordynatorem serwisu gwarancyjnego posiadającą łącznie:
1.2.2.9.1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w koordynacji usług serwisowych i zarządzania służbami technicznymi utrzymania systemu klimatyzacji na co najmniej dwóch obiektach lub w kompleksie budynków w obrębie jednej lokalizacji;
1.2.2.9.2. certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
1.2.2.9.3. świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się obsługą, konserwacją, remontem, naprawą, montażem lub demontażem i czynnościami kontrolno-pomiarowymi, uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją:
1.2.2.9.3.1. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 KV;
1.2.2.9.3.2. urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 KW i o mocy nie wyższej niż 500 KW na stanowisku dozoru.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza łączenia uprawnień, o których mowa w pkt 1.2.2.1-1.2.2.5. W tym zakresie wykonawca jest zobowiązany wykazać dysponowanie pięcioma osobami. Ogólna liczba osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca realizując zamówienie, nie może być mniejsza niż 8. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SWZ, nowe osoby powołane do realizacji zamówienia muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SWZ.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia:
1.1. wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.1.2.1 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ - wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie są:
- referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;
- inne odpowiednie dokumenty, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;
1.2. wykazu osób posiadających wymagane w pkt 5.1.2.2 SWZ uprawnienia i kwalifikacje wraz z informacją o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
1.3. dokumentu (np. polisy) potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
3.1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp); zobowiązanie musi spełniać warunki określone w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp;
3.2. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego, tj. oświadczenia, w którym wykonawca potwierdzi, że oferowane urządzenia klimatyzacyjne spełniają wymagania techniczne określone w dokumentach zamówienia.
2. Przedmiotowy środek dowodowy składa się wraz z ofertą.
3. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta zawiera:
2.1. formularz oferty - załącznik nr 2 do SWZ z załącznikiem do formularza oferty oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.6 SWZ;
2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyżej wymienione oświadczenie składają również wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo innego rejestru.
W przypadku osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio;
2.4. zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy;
2.5. w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy;
2.6. w przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innych podmiotów
- dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1 SWZ, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3.2 SWZ;
2.7. dowód wniesienia wadium.
3. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty, ponosi wykonawca składający ofertę.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń należy składać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 8.12 SWZ.
6. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/O Warszawa nr 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000 z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu na wymianę instalacji klimatyzacji freonowej".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji albo poręczenia, w postaci elektronicznej, i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp;
5.2. z treści poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie poręczyciela albo gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. poręczenie albo gwarancja muszą być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia albo gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
5.5. w treści poręczenia albo gwarancji musi znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowały swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia albo gwarancji wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo aby z ich treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy albo nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą albo złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.
8. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zobowiązani są ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawców. Pełnomocnictwo podpisują osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji każdego z wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Postanowienia pkt 11.9 SWZ stosuje się odpowiednio.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do SWZ - we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.