Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg
Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
627352576, faks 627352664
przetargi@mzdostrow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: 627352576, faks 6273
Termin składania ofert: 2023-04-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Utrzymanie czystości w parkach, skwerach i zieleńcach (uprzątnięcie alejek i powierzchni parkowych),
- Odchwaszczanie chodników wraz z obrzeżami krawężnikami,
- Utrzymanie czystości stawów w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza,
- Utrzymanie i konserwacja fontann w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza i Parku Kilińskiego
- Okresowe oczyszczanie z glonów stawów w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza.
.2. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
- Wykaz prac - załącznik nr 9
- Zestawienie terenów- zieleni miejskiej - załącznik nr 10

CPV: 77000000-0, 77310000-6

Dokument nr: 2023/BZP 00152225, MZD.266.6.2023.I3

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: przetargi@mzdostrow.pl
2) platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor IntelIV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,Linux,lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany
program AdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość
do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.10)Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje11) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim, Ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: (62) 735 25 76, fax.: (62) 735 26 64, e-mail: biuro@mzd.osw.pl,
2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mzd.osw.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-04 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.266.6.2023.I3
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Utrzymanie czystości w parkach, skwerach i zieleńcach (uprzątnięcie alejek i powierzchni parkowych),
- Odchwaszczanie chodników wraz z obrzeżami krawężnikami,
- Utrzymanie czystości stawów w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza,
- Utrzymanie i konserwacja fontann w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza i Parku Kilińskiego
- Okresowe oczyszczanie z glonów stawów w Parku Miejskim i Parku im. A. Mickiewicza.
.2. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
- Wykaz prac - załącznik nr 9
- Zestawienie terenów- zieleni miejskiej - załącznik nr 10
4.2.6.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania (czas rozpoczęcia prac od momentu zgłoszenia zlecenia)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada zezwolenie na zbieranie i transport
odpadów komunalnych grupy 20 02 i 20 03 na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli:
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej 2 usługi polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zurbanizowanych
o wartości min 300 000,00 zł brutto każda. z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz
załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana zgodnie
z przepisami prawa i prawidłowo ukończona.
b) Będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym:
Minimum sprzętowe:
1.Ciągnik rolniczy - 4 szt. w tym:
- czołowy ładowacz - 2 szt.,
- napęd WOM przedni z trójpunktowym układem zawieszenia - 1 szt.,
- mini ciągnik powyżej 1 tony - 1 szt.
2. Przyczepa asenizacyjna - 1 szt.
3. Przyczepa rolnicza - 3 szt.
4. Kosiarki bijakowe do wykaszania poboczy - 2 szt. w tym:
- zaciągnikowe - 1 szt.,
- z wysięgiem bocznym do koszenia przeciwskarpy o wysięgu min. 5,7 m - 1 szt.
5. Kosiarki samojezdne - 2 szt.
6. Ręczne kosy mechaniczne - 6 szt.
7. Samochody dostawcze o ładowności do 3,5 tony - 3 szt.
c) Będzie dysponować, w trakcie realizacji usługi osobami posiadającymi uprawnienia:
- do kierowania ruchem drogowym - min. 4 osoby,
- posiadającymi wykształcenie ogrodnicze - min. 1 osoby,
odpowiedzialne za kierowanie pracami - 2 osoby
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona usługa jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu ,,innego podmiotu" oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 1 SWZ.
2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. d SWZ),
Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu ,,polegamy" lub ,,nie polegamy" sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do kierowania pracami. Zaznaczenie zwrotu ,,polegamy" oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 2 SWZ.
3) wykaz potencjału technicznego zgodnie z załącznikiem nr 8 i 10 do SWZ
(na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b,c SWZ).
Uwaga: Wypełniając wykaz w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie
zwrotu ,,polegamy" lub ,,nie polegamy" sposób dysponowania wymaganym sprzętem.
Zaznaczenie zwrotu ,,polegamy" oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu będzie polegał na zasobie potencjału technicznego innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.2. ppkt 3 SWZ.
4) Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych grupy 20 02 i 20 03
na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia i spełniania warunków - załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (doświadczenia) - załącznik nr 3a
4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) - załącznik nr 3b
5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (potencjał techniczny) - załącznik nr 3c
6. Wykaz usług - załącznik nr 4
7. Wykaz osób - załącznik nr 5
8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6
9. Projekt umowy - załącznik nr 7
10. Potencjał techniczny - załącznik nr 8
11. Wykaz prac - załącznik nr 9
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
10.000,00
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Pełnomocnictwo z podaniem zakresu, imienia i nazwiska pełnomocnika
2. Każdy z wykonawców składa oddzielnie aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2) W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7 SWZ,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art.439 ust. 1 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania (czas rozpoczęcia prac od momentu zgłoszenia zlecenia)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.