Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i ustawienie wyposażenia segmentowego jezdnego i stacjonarnego do archiwum

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i ustawienie wyposażenia segmentowego jezdnego i stacjonarnego do archiwum

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. J. K. Branickiego 9
15-085 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 878 87 42, tel. 85-878-41-38
ias.bialystok@mf.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 878 87 42, t
Termin składania ofert: 2023-04-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA i ustawienie wyposażenia segmentowego jezdnego i stacjonarnego do archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, które będą ustawione w budynku Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy Ul. Młynowej 21A"
1. Przedmiotem zamówienia jest ,, DOSTAWA i ustawienie wyposażenia segmentowego jezdnego do archiwum zakładowego w obiekcie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, które zostaną zamontowane w budynku Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy Ul. Młynowej 21A".
2. Przedmiot dostawy musi spełniać opisane niżej minimalne wymogi konstrukcyjne, użytkowe, bezpieczeństwa itp.
Wyposażenie segmentowe jezdne do archiwum
o Zamówienie dotyczy dostawy i ustawienia wyposażenia segmentowego jezdnego i stacjonarnego o łącznej długości półek ok. 590 mb.
o Wyposażenie obejmuje dwa pomieszczenia o wymiarach wskazanych w Załączniku Nr 3.1 i 3.2 - poglądowy układ pomieszczeń wraz z sugerowanym rozmieszczeniem. Ostateczny układ rozmieszczenia wyposażenia segmentowego jezdnego i stacjonarnego do uzgodnienia. Zalecane jest wykonanie obmiarów własnych i zapoznanie się ze stanem technicznym pomieszczeń.
o Wyposażenie segmentowe należy zabezpieczyć przed korozją i pomalować proszkowo w kolorze szarym (RAL 7035). Powłoka segmentów musi być sucha, twarda i bezwonna.
o Każdy moduł segmentu powinien być wyposażony w szyldy (tabliczki, ramki) do wymiennych wkładów formatu A4, zawierających opis zawartości półek(segmenty podwójne - 2 tabliczki, segment pojedynczy - 1 tabliczka). Szyldy te muszą być wykonane z trwałego materiału.
o Wysokość segmentów musi być dostosowana do wysokości pomieszczeń (sugerowane wymiary w Załączniku Nr 3.1 i 3.2), długość półki maksymalnie 120 cm, odstęp między półkami - min. 35 cm, głębokość półki min. 30 cm, półki mocowane na zaczepach umożliwiających regulację wysokości. Półki powinny być podzielone pełnymi ściankami bocznymi w celu zapobieżenia przewracania się segregatorów lub teczek z aktami przy niezapełnionej całkowicie półce, plecy półki muszą być wzmocnione np. wiązaniem krzyżakowym. Nośność półki do 80 kg.
o Dostarczone segmenty muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów bhp i p.poż.
o W pomieszczeniach przewidzianych na archiwa zainstalowane jest oświetlenie sufitowe, jarzeniowe - plafony płaskie o grubości (wysokości) 8 cm oraz rury ciepłownicze, wodne i kanalizacyjne biegnące wzdłuż ścian i pod sufitami.
o W zakresie norm technicznych segmenty winny być wykonane z materiałów odpowiadających normom technicznym dla tego typu wyrobów - np. odpowiednia grubość blach, lakiery użyte do ich malowania nietoksyczne, dopuszczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
o Wymagana gwarancja na dostarczone segmenty jezdne i stacjonarne, ich mechanizmy i ich ustawienie musi wynosić 48 miesięcy - liczona od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru zainstalowanych segmentów.
Dostarczone segmenty jezdne i stacjonarne winne posiadać : atesty i certyfikaty;
a) Aktualną klasyfikację ogniową w zakresie niepalności oferowanych segmentów.
b) Wyniki badań statycznych półek potwierdzające spełnienie wymagań obciążeniowych.

Segmenty jezdne:
Oparte na ramie zapewniającej sztywność i trwałość, korpus i półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, pozbawione ostrych krawędzi. Układ segmentów dwustronny otwarty. Ściany boczne pełne w sposób trwały połączone z podstawą jezdną za pomocą połączeń śrubowych. Ścianki działowe ze wzmocnieniem krzyżowym. Koła jezdne segmentów z wytrzymałych materiałów, zapewniające cichobieżny przesuw, osadzone na zakrytych łożyskach tocznych.
Tory jezdne:
Montowane na posadzce powierzchniowo z możliwością kotwiczenia, ale bez wycinania kanałów. Tory jezdne mają być wykonane z wysoko wytrzymałych i zabezpieczonych przed korozją materiałów. Do szyn jezdnych winny być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy.

Napęd segmentów jezdnych:
Napęd segmentów - ręczny. Przemieszczanie segmentów za pomocą pokrętła umieszczonego na ścianie czołowej, wykonanego z tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt wykonany z materiału antypoślizgowego np. guma. Segment musi być też wyposażony w dodatkowe koło zębate pełniące funkcję przekładni redukcyjnej i zapewniające lekki przesuw segmentów przy ich maksymalnym obciążeniu. Mechanizm przenoszący napęd z korby na układ jezdny musi być umieszczony za ścianami frontowymi segmentów. Frontowe panele maskujące mają być wykonane z jednolitej blachy, odpowiednio wykończonej, bez ostrych krawędzi. Mechanizm przesuwu segmentów ma być wyposażony w blokadę zabezpieczającą osobę znajdującą się w przejściu między regałami, ponadto między regałami winny znajdować się odboje gumowe.

Segmenty stałe:
Oparte na ramie zapewniającej sztywność i trwałość, korpus i półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej grubości, pozbawione ostrych krawędzi. Układ segmentu otwarty. Ściany boczne pełne. Półki mocowane na zaczepach umożliwiających regulację wysokości.

3. DOSTAWA segmentów transportem własnym i koszt własny Wykonawcy.
4. Ustawienie segmentów w budynku Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy Ul. Młynowej 21 na koszt własny Wykonawcy.
Uwaga: Zamawiający informuje, że dostawa, ustawienie oraz montaż do podłoża wyposażenia segmentowego musi być wykonana w godz.ch pracy Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń w których będzie dokonywany montaż szaf i energii elektrycznej.

5. Segmenty ustawiane będą w pomieszczeniach piwnicznych bez okien, bez dostępu do windy.
6. Posadzki pomieszczeń archiwów wykonane są z płytek gresowych na wylewce betonowej.
7. Na potwierdzenie, że proponowane wyposażenie segmentowe jest bezpieczne - Wykonawca wraz z ofertą przedłoży:
a) Atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oferowanych segmentów.
b) Wyniki badań statycznych półek potwierdzające spełnienie wymagań obciążeniowych
8. Po montażu wyposażenia segmentowego Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie instruktażowe obsługi (personelu) dla 4 osób na stanowisku pracy, szkolenie szczegółowe dla osób odpowiedzialnych za prawidłową obsługę regałów. Szkolenia odbędą się w miejscu lokalizacji dostaw.
9. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowej konserwacji i przeglądów wyposażenia segmentowego zgodnie z zaleceniami instrukcji eksploatacyjnej na własny koszt.

Specyfikacja:
IV. Każdy Oferent/Wykonawca może otrzymać dodatkowe informacje i dokonać oględzin przedmiotu zamówienia (pomieszczeń archiwum) wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym. Kontakt w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch 7:00 ÷ 13:30.

Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć do dnia: 11.04.2023 r. do godz. 10:00.
2. Oferty powinny być składana w wersji elektronicznej (scan podpisanego ,,Formularza ofertowego") na adres: ias.bialystok@mf.gov.pl dw: jacek.jarocki@mf.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia do: 31.07.2023 r.

Wymagania:
V. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
VII. Kryteria oraz sposób oceny ofert
L.p.
Kryterium
Maksymalna ilość punktów
1.
A. Cena ofertowa
100

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę zadania składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, z wykorzystaniem ,,Formularza ofertowego" stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Koszt całkowity usługi brutto dostawy i ustawienia wyposażenia segmentowego jezdnego i stacjonarnego do archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, które będą ustawione w budynku Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku przy ul. Młynowej 21A obejmujący przedmiot zamówienia, należy podać w załączniku ,,Formularz ofertowy", podając go cyfrowo i słownie. Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. Warunki płatności:

Zapłata wynagrodzenia należnego dla Oferenta/Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu dostawy i ustawienia oraz bezusterkowego protokolarnego odbioru zainstalowanych segmentów przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
VIII. Dodatkowe informacje

1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z tytułu przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
na to zapytanie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego
i wyboru Oferenta/Wykonawcy bez podania przyczyn.

5. Wybranemu oferentowi/wykonawcy zostanie wystawione zlecenie lub zawarta umowa (Załącznik nr 2 ,,Wzór umowy") z podaniem terminu wykonania prac.
6. Oferent/Wykonawca w trakcie wykonywania robót, będzie zobowiązany do bieżących konsultacji i uzgodnień proponowanych rozwiązań wykonawczych z Zamawiającym.

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami:

a) Stanisław Zieliński, ILA IAS w Białymstoku, ul. Młynowa 21A , tel. 85 878 87 42
e-mail: stanislaw.zielinski@mf.gov.pl godz. 7:00 ÷ 13:30,
b) Jacek Jarocki, ILN IAS Białystok pokój 901, tel. 85-878-41-38
e-mail: jacek.jarocki@mf.gov.pl w godz. 7:00 ÷ 14:00,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.