Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzątanie wnętrz budynków oraz sprzątanie, odśnieżanie terenów zewnętrznych i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie wnętrz budynków oraz sprzątanie, odśnieżanie terenów zewnętrznych i utrzymanie terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Modlińska197
03-122 Warszawa
powiat: Warszawa
bialoleka.zp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/89329/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-04-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz sprzątanie, odśnieżanie terenów zewnętrznych i utrzymanie terenów zielonych wokół budynku przy Ul. Modlińskiej 197 w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot umowy obejmuje sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy Ul. Modlińskiej 197, Ul. Milenijnej 2, Ul. Milenijnej 2A i Ul. Marywilskiej 44C oraz sprzątanie, odśnieżanie terenów zewnętrznych i utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy Ul. Modlińskiej 197 w Warszawie, w szczególności:
o umycie okien w terminach: sierpień 2023 r., październik 2023 r., marzec 2024 r., lipiec 2024 r., październik 2024 r., marzec 2025 r.,
o pranie wykładziny dywanowej o łącznej powierzchni 500 m2 oraz prania tapicerki meblowej na fotelach i krzesłach biurowych w ilości 200 szt.,
o 5 akcji koszenia trawy.
Sprzątanie wnętrz budynków - pow. 4 526,32 m2
Teren zewnętrzny przeznaczony do sprzątania oraz odśnieżania - pow. 5923 m2
Teren zielony do sprzątania i pielęgnacji - pow. 288,40 m^2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 (wykaz powierzchni, mapa terenu w załączeniu do OPZ);
2) Wzór umowy - załącznik nr 8.

CPV: 90910000-9, 90611000-3,90914000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00152580, UD-II-WZP-271.18.2023.MKA.MBR/TP1-u

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 1.7 SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 17 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 17 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/89329/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-07 13:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.18.2023.MKA.MBR/TP1-u
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 654850,07 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot umowy obejmuje sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, ul. Milenijnej 2, ul. Milenijnej 2A i ul. Marywilskiej 44C oraz sprzątanie, odśnieżanie terenów zewnętrznych i utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie, w szczególności:
o umycie okien w terminach: sierpień 2023 r., październik 2023 r., marzec 2024 r., lipiec 2024 r., październik 2024 r., marzec 2025 r.,
o pranie wykładziny dywanowej o łącznej powierzchni 500 m2 oraz prania tapicerki meblowej na fotelach i krzesłach biurowych w ilości 200 szt.,
o 5 akcji koszenia trawy.
Sprzątanie wnętrz budynków - pow. 4 526,32 m2
Teren zewnętrzny przeznaczony do sprzątania oraz odśnieżania - pow. 5923 m2
Teren zielony do sprzątania i pielęgnacji - pow. 288,40 m^2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 (wykaz powierzchni, mapa terenu w załączeniu do OPZ);
2) Wzór umowy - załącznik nr 8.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90611000-3 - Usługi sprzątania ulic
90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Warunki w zakresie zdolności zawodowej - doświadczenie wykonawcy - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, przez okres co najmniej 12 miesięcy (każde) w budynkach biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 4 000,00 m2 każdy, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto każde, oraz
b) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dysponuje doświadczeniem wynikającym z realizacji co najmniej dwóch zamówień na usługi sprzątania i odśnieżania terenów otwartych wokół budynków oraz parkingów o powierzchni nie mniejszej niż 5 500,00 m2 każde.
Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie udzielone w ramach jednej umowy, które zostało zakończone przed upływem terminu składania ofert.
2) Warunki w zakresie zdolności technicznej - narzędzia do wykonania zamówienia - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem technicznym w celu realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 maszyną szorująco-zbierającą do doczyszczania małych powierzchni (do 300 m^2) o wydajności teoretycznej 600-900 m2/h, ze zbiornikami na czystą i brudną wodę, oraz
b) co najmniej 1 pługiem samojezdnym do odśnieżania terenów zewnętrznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym jest mowa w pkt 3.4.1 SWZ w zakresie art. 108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129 z późn. zm.) - załącznik 3a do SWZ;
2) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp - załącznik nr 10 do SWZ;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
dotyczy wykonanych usług, o których mowa w pkt 3.3.4 pkt 1, wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
2) wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
dotyczy narzędzi, o których mowa w pkt 3.3.4 pkt 2, wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 9a do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z pkt 6 SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z pkt 3.8 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.