Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa i remont budynku mieszk. jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa i remont budynku mieszk. jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownie artystyczne

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1
15-370 Białystok
powiat: Białystok
zp@zmk.bialystok.pl
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-04-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i remont budynku mieszk. jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownie artystyczne - Dojlidy przy Ul. Ks. St. Suchowolca 25D w Białymstoku.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownie artystyczne, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku gospodarczego i części doziemnej sieci elektroenergetycznej na części działki o nr ewid. gr. 792/1, obręb 21 - Dojlidy przy Ul. Ks. St. Suchowolca 25D w Białymstoku.
2. Zakres robót:
1) zgodnie z Decyzją Nr 180/2022 z dnia 29 marca 2022 r. pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
2) roboty budowlane:
Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku mieszkalnego oraz zmianę jego sposobu użytkowania na pracownie artystyczne.
Przedmiotowy budynek jest niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia połaci dachowej 42o, usytuowany elewacją frontową od drogi. Przyjęta kolorystyka elewacji jest stonowana, w odcieniach bieli, beżu i szarości.
Budynek objęty opracowaniem posiada dwie kondygnacje, główne wejście od strony południowej. Budynek wykonany jest w konstrukcji drewnianej. Podłogę parteru zaplanowano jako drewnianą
z desek na legarach położonych na płycie betonowej, strop dzielący parter i poddasze użytkowe jako drewniany. Ściany zewnętrzne ocieplone, wykończone tynkiem elewacyjnym. Budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną.
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i wpisany do rejestru zabytków pod
nr 648 (A-134).
Prace budowlane polegać będą również na rozbiórce uszkodzonych i porażonych elementów budynku oraz elementów zagospodarowania terenu (rozbiórka budynku gospodarczego) i odtworzeniu bądź naprawie tych elementów w kolejności i wielkości przewidzianej w projekcie,
3) zagospodarowanie terenu:
Remontowany budynek usytuowany jest wzdłuż granicy z działką 789/1. Wjazd na działkę 792/1 będzie odbywał się istniejącym zjazdem z drogi o nr ew. geod. 789/1. Wejście do budynku znajduje się od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej.
Za budynkiem zaprojektowane zostały 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym
1 miejsce postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku przewiduje się tereny zielone,
4) branża sanitarna - przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie:
a) instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową na cele c.o. i c.w.u.,
b) instalacji wod. - kan. wraz z przyborami i armaturą sanitarną,
c) demontaż istniejącej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej,
d) instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej,
e) instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S16 - S11; wyjaśnienie: S16 - istniejąca studnia S1, S3, S17, S5, S7, S11 - studnie do wykonania,
5) branża elektryczna elektryczne i teletechniczna - przedmiotem zamówienia objęta jest rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN zasilającej budynek oraz wykonanie:
a) doziemnej inst. elektrycznej do istniejących złącz kablowych,
b) oświetlenia zewnętrznego terenu,
c) wewnętrznych linii zasilających,
d) rozdzielnic,
e) instalacji wewnętrznych oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
f) instalacji siłowej oraz gniazd wtykowych,
g) instalacji zasilania urządzeń teletechnicznych,
h) instalacji połączeń wyrównawczych,
i) instalacji uziemiającej i ochrony odgromowej,
j) instalacji ochronnych: przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,
k) instalacji systemu przyzywowego,
l) instalacji domofonowej,
m) instalacji LAN,
n) kanalizacji teletechnicznej wzdłuż budynków (od 25 do 25E),
zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją projektową.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

CPV: 45262690-4, 45000000-7,45332200-5,45311200-2

Dokument nr: 2023/BZP 00152647, DZ.JO.26.3.17.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne:
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
-komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
-włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Wymagania organizacyjne:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w sekcji ,,Korespondencja".
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej zakładka ,,Korespondencja". Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@zmk.bialystok.pl.
Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego rozdziału:
-zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie ZMK Białystok https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
-wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się",
-rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
b) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych,
-po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, są zamieszczone na stronie https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Baza wiedzy".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując przepisy Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz uwzględniając wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, zwanej dalej także ,,ustawą", zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych wykonawcy lub osób po stronie wykonawcy oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
-administratorem Państwa danych osobowych jest:
ZMK w Białymstoku z siedzibą przy Ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony danych w ZMK
w B-stoku, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Wa-wie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wa-wy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której ZMK w Białymstoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl,
-administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl,
Szczegółowe info. dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej https://www.zmk.bialystok.pl/index.phpgo=rodo oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
-Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
-odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp,
-Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 uPzp),
-obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
-w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO,
-posiadają Państwo:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego),
c) zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu ...
szczegółowe info znajdują się w SWZ Rozdział XXII. Ochrona danych osobowych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-12 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.JO.26.3.17.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownie artystyczne, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku gospodarczego i części doziemnej sieci elektroenergetycznej na części działki o nr ewid. gr. 792/1, obręb 21 - Dojlidy przy ul. Ks. St. Suchowolca 25D w Białymstoku.
2. Zakres robót:
1) zgodnie z Decyzją Nr 180/2022 z dnia 29 marca 2022 r. pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
2) roboty budowlane:
Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku mieszkalnego oraz zmianę jego sposobu użytkowania na pracownie artystyczne.
Przedmiotowy budynek jest niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia połaci dachowej 42o, usytuowany elewacją frontową od drogi. Przyjęta kolorystyka elewacji jest stonowana, w odcieniach bieli, beżu i szarości.
Budynek objęty opracowaniem posiada dwie kondygnacje, główne wejście od strony południowej. Budynek wykonany jest w konstrukcji drewnianej. Podłogę parteru zaplanowano jako drewnianą
z desek na legarach położonych na płycie betonowej, strop dzielący parter i poddasze użytkowe jako drewniany. Ściany zewnętrzne ocieplone, wykończone tynkiem elewacyjnym. Budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną.
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i wpisany do rejestru zabytków pod
nr 648 (A-134).
Prace budowlane polegać będą również na rozbiórce uszkodzonych i porażonych elementów budynku oraz elementów zagospodarowania terenu (rozbiórka budynku gospodarczego) i odtworzeniu bądź naprawie tych elementów w kolejności i wielkości przewidzianej w projekcie,
3) zagospodarowanie terenu:
Remontowany budynek usytuowany jest wzdłuż granicy z działką 789/1. Wjazd na działkę 792/1 będzie odbywał się istniejącym zjazdem z drogi o nr ew. geod. 789/1. Wejście do budynku znajduje się od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej.
Za budynkiem zaprojektowane zostały 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym
1 miejsce postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku przewiduje się tereny zielone,
4) branża sanitarna - przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie:
a) instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową na cele c.o. i c.w.u.,
b) instalacji wod. - kan. wraz z przyborami i armaturą sanitarną,
c) demontaż istniejącej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej,
d) instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej,
e) instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 - S16 - S11; wyjaśnienie: S16 - istniejąca studnia S1, S3, S17, S5, S7, S11 - studnie do wykonania,
5) branża elektryczna elektryczne i teletechniczna - przedmiotem zamówienia objęta jest rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN zasilającej budynek oraz wykonanie:
a) doziemnej inst. elektrycznej do istniejących złącz kablowych,
b) oświetlenia zewnętrznego terenu,
c) wewnętrznych linii zasilających,
d) rozdzielnic,
e) instalacji wewnętrznych oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
f) instalacji siłowej oraz gniazd wtykowych,
g) instalacji zasilania urządzeń teletechnicznych,
h) instalacji połączeń wyrównawczych,
i) instalacji uziemiającej i ochrony odgromowej,
j) instalacji ochronnych: przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,
k) instalacji systemu przyzywowego,
l) instalacji domofonowej,
m) instalacji LAN,
n) kanalizacji teletechnicznej wzdłuż budynków (od 25 do 25E),
zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją projektową.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (robotę budowalną wykonaną jedną umową) o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych), polegającą na remoncie lub /i przebudowie lub/i rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zbytków zgodnie z definicją zawartą
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
Uwaga:
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowalnych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowalnych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
oraz
2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, tj.:
a) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - funkcja kierownika budowy,
b) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych która będzie pełnić
- funkcja kierownika robót elektrycznych,
c) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - funkcja kierownika robót sanitarnych,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę wyżej wymienionych funkcji, celem wykazania spełnienia warunku.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie. Zamawiający również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 2.1 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści FORMULARZA OFERTOWEGO,
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - załącznik
nr 2.6 do SWZ,
4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zwieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy,
6) dokumenty, o których mowa w ust. 1, pkt 4 i 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - załącznik nr 2.2 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2.7 do SWZ,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 2.8 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty wykonawca załącza:
1) FORMULARZ OFERTOWY, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, który należy sporządzić poza aplikacją.
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w FORMULARZU OFERTOWYM.
UWAGA: FORMULARZ OFERTOWY nie podlega uzupełnieniu na zasadach określony
w art. 128 ustawy Pzp,
- oświadczenie wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie (spółki cywilne / konsorcja)
o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1 (na lub wg załącznika nr 2.1 do SWZ),
- oświadczenie wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie (spółki cywilne / konsorcja)
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 2 pkt 1 (na lub wg załącznika nr 2.2 do SWZ).
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę (FORMULARZ OFERTOWY), oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 (oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
Do oferty wykonawca załącza również - jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich:
1) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (na lub wg załącznika nr 2.3 do SWZ).
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
(na lub wg załącznika nr 2.4 do SWZ).
- do zobowiązania należy dołączyć dokumenty rejestrowe (dotyczy wykonawców, którzy nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wpisani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP albo w innym ogólnodostępnym rejestrze lub ewidencji, z którego uzyskanie dokumentów jest możliwe bezpłatnie, o ile podlegają wpisowi do rejestru albo ewidencji), a w stosownych sytuacjach również pełnomocnictwo, o ile zobowiązanie podpisuje pełnomocnik.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 1 pkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne,
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ ust. 2 pkt 1, składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (na lub wg załącznika nr 2.5 do SWZ).
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć:
a) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje - odpowiednio wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadczenia może dokonać pełnomocnik, o ile uprawnienie to wynika z udzielonego pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
W przypadku spółki cywilnej dokumentem zastępującym pełnomocnictwo może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). Sposób złożenia zapisano w ust. 2 pkt 4.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
§ 11
ZMIANA UMOWY
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:
a) wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, huragan, pożar niezawiniony przez Wykonawcę, wojna, zamieszki uliczne, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne); pod pojęciem ,,siły wyższej" Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
b) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
c) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
d) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
e) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwało opóźnienie w przekazaniu placu budowy,
f) zawieszenia lub wstrzymania robót powstałego nie z winy Wykonawcy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
g) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
h) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
2) zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
d) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,
e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także
w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót i/lub ilości urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych dostaw i/lub usług objętych przedmiotem umowy a ujętych
w cenie oferty Wykonawcy,
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 3 do SWZ Projektowanych Postanowień Umowy § 11 ZMIANA UMOWY
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.