Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót remontowych na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w zakresie...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w zakresie określonym w przedmiarze robót i STWiORB

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 611 89 44
sekretariat@tcus.torun.pl
https://tcus.ezamawiajacy.pl/
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 56 611 89 44
Termin składania ofert: 2023-04-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowych na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w zakresie określonym w przedmiarze robót i STWiORB w ramach projektu pn. ,,Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 01 zamówienia - wykonanie robót remontowych oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby obsługi osób korzystających z usług poradni w budynku przy ulicy Klonowica 19/2 w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi.
Część 02 zamówienia - adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w lokalu położonym na parterze budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 13 w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi

CPV: 45000000-7, 45453000-7,45450000-6, 45310000-3,45330000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00152686, SP.RB.2611.1.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tcus.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tcus.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://tcus.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w zakresie formalno-prawnym: Pan Daniel Krzywda, e-mail: d.krzywda@tcus.torun.pl, tel: 56 611 89 51
- w zakresie merytorycznym: Pani Inga Katlewska- Kościecha, e-mail: i.katlewska@tcus.torun.pl, tel: 56 611 89 41. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Społecznych:
https://tcus.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców - Regulacje i procedury procesu zakupowego https://tcus.ezamawiajacy.pl. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://tcus.ezamawiajacy.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńskie Centrum Usług Społecznych Ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100
Toruń;
b) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Jakub Rutkowski, e-mail: j.rutkowski@tcuw.torun.pl, tel: 56 611
89 92;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że:
1. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tcus.ezamawiajacy.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-04-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://tcus.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.