Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa ścieżki rowerowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa ścieżki rowerowej

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ,,INVEST-PARK" sp. z o.o
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
74 664 91 64
invest@invest-park.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: 74 664 91 64
Termin składania ofert: 2023-04-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST-PARK" Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, Ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 zł (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiający) celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje wskazane w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert zamówienie obejmujące budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 48/9, 48/11, 49/7 obręb Chocicza Mała, Gmina Września w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK", przeprowadzi postępowanie na wybór złożonej w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie oferty pisemnej.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 48/9, 48/11, 49/7 obręb Chocicza Mała, Gmina Września w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK".
1.2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:
a) Etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej, która umożliwi realizację prac w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania. Lokalizacja oraz trasa ścieżki rowerowej znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ścieżka rowerowa będzie drogą wewnętrzną o długości około 150 mb oraz szerokości 2,5 m prowadzącą do rowerowni zlokalizowanej na terenie parkingu.
Minimalne parametry ścieżki:
- kostka betonowa bezfazowa minimalna grubość 8 cm.
- podsypka cementowo-piaskowa grubość 3 - 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego frakcja 0-31,5mm grubości minimum 15cm
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm osadzone w podsypce cementowo-piaskowej
b) Etap II: Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne, normy oraz przepisy BHP.
1.3. Zamówienie obejmuje:
- Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień, map, warunków, wypisów, wyrysów i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu i dokonanie płatności za ich uzyskanie (jeżeli wymagane),
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem (jeżeli wymagane),
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność wykonanej Dokumentacji projektowej z zamówieniem przedłożonym przez Zamawiającego i jego oczekiwaniami wyrażonymi stosownie do postanowień Umowy,
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- roboty przygotowawcze (wytyczenie),
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi jeśli wystąpią,
- wykonanie robót ziemnych,
- budowę ścieżki rowerowej o długości 150 mb oraz szerokości 2,5 m z kostki betonowej bezfazowej wraz z włączeniem do istniejącej ścieżki, która przebiega przez działkę nr 48/9 obręb Chocicza Mała, Gmina Września. Nowo wybudowana ścieżka będzie przebiegać przy południowej krawędzi istniejącego parkingu w Chociczy Małej w celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu pracowników do zakładu przemysłowego. Ścieżka będzie prowadzić do rowerowni zlokalizowanej na terenie parkingu.
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonywania przedmiotu zamówienia.
1.4. Terminy realizacji
a) Rozpoczęcie prac nad wykonaniem Zamówienia winno nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy.
b) Przedłożenie Zamawiającemu koncepcji dokumentacji w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
c) Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, które nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót wraz z brakiem sprzeciwu właściwego urzędu.
d) Odbiór końcowy obejmujący przekazanie Zamawiającemu Obiektu gotowego do użytkowania w rozumieniu przepisów art. 54 ustawy - Prawo budowlane, wraz z operatem kolaudacyjnym, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zawarcia Umowy; przy czym gotowość do odbioru końcowego należy zgłosić najpóźniej na 14 dni przed upływem tego terminu.
e) Oferent może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony w punkcie 1.4.d. Zaproszenia do składania ofert, przy czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Oferenta.
1.5. Kadra techniczna Oferenta
Oferent winien posiadać odpowiednią kadrę techniczną o poniższych kwalifikacjach:
a) Wymagane jest dysponowanie na potrzeby tego zamówienia Projektantem branży drogowej, który (zgodnie z formularzem nr 5):
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wystarczające do realizacji Przedmiotu Zamówienia odpowiadające wymienionym powyżej, a wydane przed 1994 r.),
- wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszonych robót) obejmujące budowę/przebudowę/ rozbudowę ścieżki rowerowej, chodnika lub drogi o długości min. 100 mb,
- posiada doświadczenie w branży projektowej min. 5 lat;
b) Wymagane jest dysponowanie na potrzeby tego zamówienia Kierownikiem Budowy, który (zgodnie z formularzem nr 5):
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wystarczające do realizacji Przedmiotu Zamówienia odpowiadające wymienionym powyżej, a wydane przed 1994 r.),
- zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa/ przebudowa/rozbudowa ścieżki rowerowej, chodnika lub drogi o długości min. 100 mb,
- posiada staż w zawodzie min. 5 lat.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji - w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień. Jeśli realizacja zadania wymaga specjalisty o uprawnieniach, które nie zostały wyżej wymienione, Projektant zapewni taka osobę, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Składanie ofert:
9.3. Termin i miejsce składania ofert
a) Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 06.04.2023 r. do godz. 1200 na adres Zamawiającego:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST-PARK"sp.zo. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych do Sekretariatu (I piętro).
a) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
2. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA OFERENTA DO POSTĘPOWANIA 2.1 Akceptacja Zaproszenia do składania ofert
Podstawowym warunkiem zakwalifikowania Oferenta jest zapoznanie się z Zaproszeniem do
składania ofert i zaakceptowanie jego postanowień pisemnie, w całości i bez zastrzeżeń dołączając
wypełniony formularz nr 3.
2.2. Niezbędna wiedza i uprawnienia
Oferent winien:
a) posiadać uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym,
b) posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia,
c) posiadać niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie,
d) posiadać możliwości organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania Zamówienia.
3. WYMAGANE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ OFERENTÓW 3.1.Świadectwa wiarygodności technicznej i / lub zawodowej
W celu udokumentowania swojej wiarygodności technicznej Oferenci są zobowiązani załączyć do oferty następujące dokumenty:
a) wykaz min. 1 zrealizowanego przez Oferenta projektu porównywalnego z Zamówieniem, zrealizowanego w latach 2017 - 2023 (wg formularza nr 2). Za projekt porównywalny Zamawiający uzna budowę/przebudowę/rozbudowę ścieżki rowerowej, chodnika lub drogi o długości min. 100 mb,
b) referencje lub protokoły odbioru potwierdzające, że projekt, o którym mowa w punkcie a) został wykonane z należytą starannością, przy czym brak w ofercie referencji lub protokołów pozostanie bez wpływu na kompletność i ważność oferty, jednakże projekty te nie będą uwzględniane w ocenie ofert w kryterium doświadczenie,
c) wykaz wszystkich osób niezbędnych do wykonania Zamówienia, posiadających min. 5 lat doświadczenia, wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, a ponadto ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi osobami.
3.2. Świadectwa wiarygodności ekonomicznej i prawnej.
W celu udokumentowania swojej wiarygodności ekonomicznej Oferenci zobowiązani są załączyć do oferty:
a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający na dzień upływu terminu składania ofert, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 30.000,00 zł,
b) informację z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. OFERENCI WYKLUCZENI Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z udziału w Przetargu wyklucza się Oferentów:
a) w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne albo likwidację lub wobec których toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązania się z zobowiązań wynikających ze złożonej oferty,
b) którzy nie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na dzień składania ofert. Oferent będzie zobowiązany utrzymać ubezpieczenie na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00 zł przez cały czas wykonywania Umowy. W przypadku zakończenia ważności ubezpieczenia Oferenta każdorazowo przedłoży aktualną polisę,
c) którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe,
d) którzy złożą więcej niż jedną ofertę lub złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie opisaną propozycję,
e) którzy złożyli w postępowaniu nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego,
f) których Oferty nie będą kompletne w rozumieniu punktu 0 niniejszego zaproszenia, z zastrzeżeniem punktu 10.5.,
g) którzy w swojej ofercie nie zawarli ceny, terminu lub nie podpisali oferty,
h) którzy w swojej ofercie przedstawili dłuższy termin wykonania Zamówienia niż określony w punkcie 1.4.d.,
i) którzy nie złożyli wyjaśnień określonych w pkt. 10.4.,
j) którzy w ocenie Zamawiającego nie dają rękojmi prawidłowego wykonania, w szczególności nie posiadają stosownego doświadczenia (wg formularza nr 2),
k) którzy spełniający podstawy do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako ,,Ustawa"):
o są wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo są wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
o których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
o których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
- przy czym ustalenie powyższego stanu rzeczy nastąpi na podstawie analizy przez Zamawiającego ogólnodostępnych baz danych, baz danych i wykazów określonych w Ustawie.

5. WIZJA LOKALNA W MIEJSCU ZWIĄZANYM Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
a) Przed złożeniem oferty Oferent powinien zapoznać się szczegółowo z terenem związanym z wykonaniem Zamówienia, a także z warunkami mogącymi mieć wpływ na jakość, koszt i terminowość wykonania Zamówienia.
b) Każdy Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz ryzyko za informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej na terenie związanym z wykonaniem Zamówienia, które nie pochodzą od Zamawiającego.
c) Wizji lokalnej dokonuje Oferent na koszt własny.
d) Zamawiający zapewni każdemu Oferentowi możliwość wejścia na teren związany z wykonaniem Zamówienia.

6. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
6.1. Sposób składania zapytań
a) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej, pocztą elektroniczną w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz. 15- (liczy się data wpływu wniosku) z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z Zaproszeniem do składania ofert i z zakresem Zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.
b) W przypadku wątpliwości co do zapisów Zaproszenia do składania ofert, Oferent powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień zgodnie z punktem 6.1.a.
6.2. Sposób odpowiedzi na zapytanie
Odpowiedzi wraz z zapytaniem (wyłącznie na zapytania dostarczone zgodnie z zasadami i w terminie określonym w punkcie 6.1.a. Zaproszenia do składania ofert), lecz bez ujawnienia jego autora, Zamawiający zamieści na stronie internetowej spółki.
6.4 Informacje ustne
Uzyskane ustne informacje dotyczące Zamówienia nie są wiążące.

7. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
7.1. Wysokość wynagrodzenia
a) Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ustalonym w wyniku niniejszego postępowania.
b) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace, czynności, materiały i inne wydatki, które są potrzebne do wykonania Umowy, choćby przy zawarciu Umowy nie można było przewidzieć szczegółowego rozmiaru i kosztu prac. Wynagrodzenie obejmuje również te prace, które wyraźnie nie zostały przewidziane w Zaproszeniu do składania ofert, ale z niego wynikają, tj. zgodnie z zasadami wiedzy lub przepisami prawa są potrzebne do należytego wykonania Zamówienia.
c) Zamawiający nie dopuszcza po zawarciu Umowy ponownych negocjacji wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, z wyjątkiem przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w Umowie.
7.2. Waluta
a) Ceny zawarte w ofercie winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) netto.
b) Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN).
8. WADIUM 8.1. Wpłata wadium
1. Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr WSSE ,,INVEST - PARK" Sp. z o. o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w PKO BP S.A. 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138, z zaznaczeniem ,,Wadium - Ścieżka rowerowa Chocicza Mała". Za datę wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.
3. Wymaga się wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 9.3.a niniejszego Zaproszenia.
8.2.Zwrot wadium
1. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez Oferenta, który wygrał postępowanie, Zamawiający zwróci w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
2. W przypadkach wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, wniesionego w pieniądzu - bez odsetek.
3. W przypadkach innych, niż opisane w punktach 8.2.a. i 8.2.D., zwrot wadium - bez odsetek -nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z Oferentem, który wygrał postępowanie.
4. Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w gotówce. 8.3. Utrata wadium
Oferent utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
1. mimo wygrania postępowania odmówi zawarcia Umowy,
2. wycofa ofertę po upływie terminu do składania ofert lub zmieni ofertę,
3. zawarcie Umowy z Oferentem, który wygrał postępowanie, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Oferenta.

9. SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE OFERT
9.1. Dokumenty składające się na ofertę
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony kompletny formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta - Załącznik nr 1,
2) wypełnione kompletne formularze do oferty nr 1 -4,
3) dokumenty świadczące o wiarygodności prawnej, technicznej i ekonomicznej Oferenta, wyszczególnione w punkcie 3,
4) pełnomocnictwo osoby reprezentującej Oferenta w postępowaniu, jeśli Oferent zamierza działać przez pełnomocnika,
5) wskazanie osoby lub osób, które będą upoważnione do kontaktu z WSSE oraz ich danych kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu,
6) Klauzula RODO (załącznik nr 3),
7) dowód wniesienia wadium.
9.2. Sposób przygotowania i wypełnienia dokumentów
Dokumenty, o których mowa w punkcie 0. winny być:
a) wypełnione przez Oferenta ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert, w przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta wpisuje on ,,nie dotyczy"; wszystkie dokonane poprawki lub korekty błędów winny być parafowane przez osoby podpisujące dokumenty,
b) złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem,
Strona 11 z 16
c) sporządzone w języku polskim,
d) Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Opis koperty z ofertą:
,,Oferta na zaproszenie do składania ofert dotycząca budowy ścieżki rowerowej w Chociczy Małej" NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 06.04.2023 r. DO GODZINY 1230.
b) Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 9.2.a oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą czy pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres: WSSE ,,INVEST-PARK" sp. z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, oraz zaznaczyć w sposób widoczny, że jest to oferta przetargowa. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego doręczenia oferty przez Wykonawcę.
d) Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie do składania ofert jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia, że:
- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zapytaniem,
- posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji Zamówienia,
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- posiada możliwości organizacyjne, finansowe oraz techniczne do wykonania Zamówienia;
- zgadza się na zawarcie umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
9.4. Koszt sporządzenia oferty
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty Zamawiającemu ponosi Oferent, niezależnie od wyniku niniejszego Przetargu.
11. ZWROT OFERT
Zamawiający zwróci bez otwierania i nie podda ocenie oferty, które zostały złożone po terminie wskazanym w punkcie 9.3 lit. a) niniejszego Zaproszenia.
12. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania, umieści na stronie internetowej Zamawiającego informację o wyniku postępowania. Za dzień rozstrzygnięcia postępowania przyjmuje się dzień zatwierdzenia przez Zarząd Zamawiającego protokołu z oceny ofert.
13. ZAWARCIE UMOWY
a) Oferent, którego oferta została uznana zgodnie z punktem 10.6 jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym Umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty doręczenia mu stosownego powiadomienia.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej spośród najkorzystniejszych w jego ocenie ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy w przedmiocie realizacji Zamówienia.
14. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
a) Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni,
b) Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres 30 dni,
c) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. WPROWADZENIE EWENTUALNYCH ZMIAN W DOKUMENTACH
15.1. Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Zaproszenia do składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Zaproszenia do składania ofert. Informacja o zmianie zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
15.2. Zmiana terminu składania ofert
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, w tym wypadku wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowym terminom, o czym Zamawiający powiadomi na stronie internetowej.
16. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE
a) Przebieg postępowania oraz wyniki nie podlegają protestom, zastrzeżeniom ani jakimkolwiek innym postępowaniom dotyczącym zmiany wyników postępowania.
b) Nie przewiduje się zadawania pytań przez Oferentów za wyjątkiem wyjaśnień określonych w pkt. 6.1.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
d) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności w przypadku, gdy:
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
- wystąpi istotna wada postępowania, która mogłaby skutkować nieważnością zawartej Umowy,
- najkorzystniejsza złożona oferta, zawiera cenę za wykonanie dostawy przewyższającą kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie wykonania Zamówienia,
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
e) O odwołaniu lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców.
f) Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

Uwagi:
10. KRYTERIA OCENY OFERT I DALSZE POSTĘPOWANIE 10.1. Oferty będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena-90%,
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium ceny w następujący sposób:
Ki = (Cmin/Cb) x 100 punktów x 90%, gdzie:
Ki - liczba punktów w ramach kryterium ceny,
Cb - cena przedstawiona w badanej ofercie,
Cmin - najniższa cena ofertowa w ofertach podlegających ocenie.
2) Termin wykonania -10%.
Termin wykonania Zamówienia -10%.
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium termin wykonania Zamówienia w
następujący sposób:
K2 = (Kmin/Kb) x 100 punktów x 10%,
gdzie:
K2 - liczba punktów w ramach kryterium termin wykonania, Kb - termin wykonania Zamówienia w badanej ofercie (w miesiącach), Kmin - najkrótszy termin wykonania Zamówienia spośród przedstawionych w ofertach podlegających ocenie (w miesiącach).
Maksymalny termin wykonania zadania to 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
Suma punktów przyznanych danej ofercie będzie obliczana według następującego wzoru:
Suma punktów = Ki + K2 (max 100 pkt)
10.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych - oferty dodatkowe będą oceniane tylko w kryterium cena.
10.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10.5. W przypadkach braku dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. od 2 do 7, Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia dokumentów w terminie 5 dni. W przypadku nie uzupełnienia braków w terminie, bądź odmowy uzupełnienia, oferta podlega wykluczeniu zgodnie z punktem 4. Zaproszenia do składania ofert.
10.6. Wybór oferenta
Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert ustali kolejność Oferentów do zawarcia Umowy z Zamawiającym.
10.7. Poufność informacji
Informacje dotyczące badania i porównywania ofert są poufne.

Kontakt:
6.3. Dane kontaktowe Zamawiającego
a) numer telefonu - 74-664 91 64,
b) adres e-mail - dir@invest-park.com.pl
c) osoba do kontaktu - Mateusz Ciołka

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.