Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace konserwatorskie małej architektury sakralnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace konserwatorskie małej architektury sakralnej

Data zamieszczenia: 2023-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jabłonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat: nowotarski
tel. 018 2611146, faks 018 2652468.
sekretariat@jablonka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Jabłonka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 018 2611146, fa
Termin składania ofert: 2023-04-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Prace konserwatorskie małej architektury sakralnej na terenie Gminy Jabłonka".

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Prace konserwatorskie małej architektury sakralnej na terenie Gminy Jabłonka".

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi/dostawy/roboty budowalne1

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Prace konserwatorskie małej architektury sakralnej na terenie Gminy Jabłonka".

Zadanie zostało podzielone na 3 części

2. Część I ,,Remont Kapliczki pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem w Orawce"

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich zabytku obejmuje pełną restaurację rzeźb, cokołu płaskorzeźby i kolumn poprzez ich odpowiednie oczyszczenie, odsolenie, wykonanie wzmocnień i uzupełnień. Wykonanie złoceń, baldachimu i stopnia oraz odrestaurowanie ogrodzenia.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZOSTAŁ OKRESŁONY W PROGARMIE PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO NINIEJSZEJ SWZ

Kapliczka pw. Matki Bożej z dzieciątkiem znajduje się na terenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela wpisanego wraz z otoczeniem w obrębie cmentarza przykościelnego do rejestru zabytków pod nr A - 167 decyzją z dnia 22.01.1970 . [A-952/M],

Wydano dla inwestycji Decyzję (Pozwolenie) Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak DNT.5142.1.2022 z dnia 25.02.2022 roku w ramach której Inwestor jest zobowiązany do następujących czynności:

w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęciem prac poinformować MWKZ o danych osoby kierującej pracami konserwatorskimi i restauratorskimi (lub samodzielnie te prace wykonującej) - imię i nazwisko, adres osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)
w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęciem prac lub robót przedłożyć MWKZ oświadczenia w/w osoby o przyjęciu przez nią obowiązków kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskich albo samodzielnego wykonywania;
w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęciem prac lub robót powiadomić MWZK o terminie rozpoczęcia i zakończenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych;
powiadomienia MWZK o terminie podjęcia określonych czynności na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
niezwłocznego zawiadomienia MWZK o zagrożeniach lub nowych wszystkich okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,
prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej MWZK w terminie 3 miesięcy od zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych

w pozwoleniu prac oraz przekazania tergo opracowania MWZK w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac.

Część II - ,,Remont figury Krzyża Kamiennego w Lipnicy Małej (kapliczka pw. Męki Pańskiej w Lipnicy Małej)"

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich zabytku obejmuje pełną restaurację kamiennych elementów kapliczki poprzez ich odpowiednie oczyszczenie, wykonanie wzmocnień i uzupełnień oraz odrestaurowanie krzyża żeliwnego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZOSTAŁ OKREŚLONY W PROGARMIE PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5.2 DO NINIEJSZEGO SWZ

Część III ,,Remont Krucyfiksu Kamiennego w Chyżnem (kapliczka pw. Męki Pańskiej w Chyżnem)"

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich zabytku obejmuje pełną restaurację kamiennych elementów kapliczki poprzez ich odpowiednie oczyszczenie, odsolenie, wykonanie wzmocnień i uzupełnień. Wykonanie złoceń odrestaurowanie ogrodzenia.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZOSTAŁ OKREŚLONY W PROGARMIE PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5.3 DO NINIEJSZEGO SWZ

6. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie/tak1

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - liczba część 3

Część I - Remont Kapliczki pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem w Orawce

Część II - Remont figury Krzyża Kamiennego w Lipnicy Małej (kapliczka pw. Męki Pańskiej w Lipnicy Małej)

Część III - Remont Krucyfiksu Kamiennego w Chyżnem (kapliczka pw. Męki Pańskiej w Chyżnem)

Zamawiający informuje, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch lub wszystkich części.

Ofertę cenową należy złożyć do każdej części z osobna.

CPV: 45453000-7, 45453100-8, 45212360-7

Dokument nr: RINT.271.3.3.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 05.04.2023 o godz. 11:30. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonka.pl
Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jabłonka, Ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 206

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 05-04-2023 roku do godz. 11:00, adres email: sekretariat@jablonka.pl miejsce: Ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka.

Miejsce i termin realizacji:
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 45 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku

III.2.2) Wiedza i doświadczenie

? o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:

- Kierownik Budowy

Wymagana liczba osób: 1.

Uprawnienia budowlane: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- 1 osobą posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, a nowa osoba musi spełniać co najmniej te same wymagania. Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu osób (stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu..

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem Nr 2-3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzone za zgodność należy dołączyć do oferty wraz z oświadczeniem.

* - dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).).

III.2.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

? odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

? zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

? zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, , wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III.5) INNE DOKUMENTY

1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 wraz z załącznikami 2- 3 do SWZ).

2) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie - art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzonej jest w trybie niniejszego regulaminu, mającego na celu w sposób jawny, rzetelny i konkurencyjny wyłonić najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w wyniku przetargu, w którym startują potencjalni Wykonawcy (Oferenci).
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, w szczególności art. 701-705 (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub wycofania określonych pozycji, usług, zakresu z przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Uczestników przetargu - Wykonawców.
Ogłoszenie oraz SWZ mogą być zmienione lub odwołane na podstawie decyzji Zamawiającego w każdym czasie przekazanej Wykonawcom poprzez odpowiednią informację zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

Kryteria

1. CENA

Znaczenie

100%
IV.3.3) Termin związania ofertą: Dzień 04.05.2023r. jest dniem, w którym upływa termin związania ofertą.

IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TAK

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zadanie pn. ,,Prace konserwatorskie małej architektury sakralnej na terenie Gminy Jabłonka" mające na celu wzmocnienie więzi i tożsamości kulturowej i lokalnej poprzez poddanie pracom konserwatorskim kapliczek z terenu gminy Jabłonka realizowane w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.