Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu pn. ,,Budowa połączenia kolejowego"

Data zamieszczenia: 2023-05-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
powiat: Warszawa
anna.szwajca@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/24010/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 37 500,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu pn. ,,Budowa połączenia kolejowego Kraków - Olkusz" realizowanego w ramach Programu[...]

Numer referencyjny: 9090/IREZA3/07274/01951/23/P
II.1.2)Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu pn. ,,Budowa połączenia kolejowego Kraków - Olkusz" realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SWZ (,,OPZ").

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren województwa małopolskiego, powiat Olkusz, gmina Bukowno oraz śląskiego, powiat Jaworzno, gmina Jaworzno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający dokonał podziału zamówienia:

1) Zamówienie podstawowe obejmujące wykonanie:

a) koncepcji programowo - przestrzennej;

b) geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych;

c) projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską;

d) materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

e) przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK) i/lub;

f) przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);

g) uzyskanie ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);

h) przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych lub przyjęcie zgłoszeń wodnoprawnych;

i) projektów wykonawczych;

j) materiałów przetargowych;

k) certyfikacji na etapie projektowania;

l) prawomocnego pozwolenia na budowę;

m) pośrednich potwierdzeń weryfikacji podsystemów;

n) wizualizacji wybranych obiektów.

2) Zadanie opcjonalne nr 1 obejmujące:

a) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Zadanie opcjonalne nr 1 jest objęte prawem opcji, na zasadach opisanych w Tomie II SWZ - Warunkach Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z Prawa Opcji tj. pełnienia nadzoru autorskiego, które będzie obowiązywało od dnia następnego po dniu zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane do czasu dokonania (ostatniego) odbioru końcowego robót budowlanych - czas trwania tej fazy określa się na 34 miesiące. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu lub zaniechaniu skorzystania z Prawa Opcji Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę w ciągu 90 dni od dnia podpisania ostatniego Protokołu Odbioru Etapu Fazy I zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Pomiędzy Fazą I, a Fazą II odbędzie się procedura przetargowa, której zakładany czas trwania to 7 miesięcy. Skorzystanie z Prawa Opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego i zależy wyłącznie od jego potrzeb. Nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. II.2.7): Okres realizacji Zamówienia: zgodnie z terminami określonymi w pkt 3. 1) IDW.

Poszczególne etapy realizacji Zamówienia zostały wskazane w pkt 3. 1) IDW.

Sposób liczenia terminów został wskazany w pkt 3. 1) IDW.

CPV: 71322000, 71248000

Dokument nr: 254827-2023, IREZA3.292.3.2023.f

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2023
Czas lokalny: 11:30

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.platformazakupowa.plk-sa.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/24010/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren województwa małopolskiego, powiat Olkusz, gmina Bukowno oraz śląskiego, powiat Jaworzno, gmina Jaworzno.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków - szczegóły dot. aukcji znajdują się w Tomie I SWZ - IDW.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2023

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Miejscowość:
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szwajca
E-mail: anna.szwajca@plk-sa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.