Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o
Os. Mazurskie 1A
11-700 Mrągowo
powiat: mrągowski
tel. 89 742 61 11
sekretariat@zwik.mragowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Mrągowo
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. 89 742 61 11
Termin składania ofert: 2023-05-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA
ZADANIA PN. ,,BUDOWA TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA
WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA W MRĄGOWIE".
ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA
ZADANIA PN. ,,BUDOWA TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA
WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA W MRĄGOWIE".
4. Zakres robót określa załącznik do SWZ nr 2 - zakres przebiegu tranzytu
-Wskazany wyżej przebieg trasy tranzytu ma charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy w
przygotowaniu oferty.
- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji inwestycji i w jego
okolicy w celu dokonania oceny.
- wszystkie prace projektowe winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru;
- zaprojektowane materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym,
które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane - będą zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w polskich i europejskich normach PN-EN, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.
-Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia.
-Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i
wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do
projektowania w/w zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa warunkującymi
prawidłową realizację zamówienia.
-Zamawiający wymaga odbioru częściowego zadania tj.
Etap I - przedstawienie koncepcji trasy przebiegu tranzytu. Złożenie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do odpowiedniej instytucji do dnia 31.07.2023 r
Etap II - wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej do dnia 31.10.2023 r

CPV: 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.00.00.00-8

Dokument nr: ZWiK 03p/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert w dniu 30.05.2023r. godz. 11.00
Terminy złożenia i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2023r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2023r. o godz. 10.30
1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2) Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 30.05.2023r. godz. 10.00
SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Os. Mazurskie 1A
11 - 700 Mrągowo
tel. 89 742 61 11
lub drogą e- mailową:
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
do dnia 30.05.2023 roku do godz. 10.00.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Miejsce i termin realizacji:
3. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwa etapy:
Etap I - przedstawienie koncepcji trasy przebiegu tranzytu. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach do odpowiedniej instytucji do dnia 31.07.2023 r
Etap II - wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej do dnia 31.10.2023 r
ROZDZIAŁ V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Zakończenie -
Etap I - do 31.07.2023r.
Etap II - do 31.10.2023r

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
bez przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych.
2.Użyte w niniejszej SWZ terminy mają następujące znaczenie:
1) ,,ustawa Pzp" - ustawa a dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z
2021r.,poz.1129),
2) ,,SWZ" - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;
3)"zamówienie" - zamówienie będące przedmiotem niniejszego postepowania;
5) "Wykonawca"- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie usług
projektowych
6) BIP https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi - środek komunikacji
elektronicznej służący do zapoznania się z SWZ.
3.Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
6.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks Cywilny ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1740; dalej
KC), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
7.Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r.w sprawach
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020r. poz.2415),
8.Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień publicznych z dnia 03.12.2021r. w sprawie
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych kwot wyrażonych w Euro oraz
średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych lub konkursów (M.P.z 2021r.poz.1177).
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków Zamówienia, zwaną dalej
,,SWZ", mają zastosowanie przepisy Pzp.
10.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej..
11.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
12.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców , o których mowa w art.94 Pzp.
13.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1pkt 7 i
8 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień wynikających z art.281 ust.2 pkt 11 i 12 Pzp.
15.Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia w częściach .
INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA
NEGOCJACJI
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji.
ROZDZIAŁ III
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Środki własne .
ROZDZIAŁ VI
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu :
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej:
2.1.Warunek określony w art.112 ust.2 pkt1 ustawy Pzp, tj. posiadają zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2.Warunek określony w art.112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. posiadają uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3.Warunek określony w art.112 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, tj.
sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :
2.4.Warunek określony w art. 112 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp, tj. zdolność techniczna lub
zawodowa
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:
2.4.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie,
zaprojektowaniu/modernizacji jednego rurociągu sieci wodociągowej o podobnych parametrach.
2.4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych ,
uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje, fakultatywne wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust.
1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, tj.:
1) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.
1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności
2) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3)
ROZDZIAŁ VII
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach , o
których mowa w art.96 ust.2 pkt2 ustawy pzp
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia wynikającego z art. 96 ust.2 pkt2 Pzp.
ROZDZIAŁ VIII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ, ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy
(Załącznik nr 5 do SWZ)
Oświadczenia te stanowią dowody potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy,
wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji
4) Dane wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego dokumentacja
została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy dokumentacja została
wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty .
Uwaga!
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, który w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 dni. Podmiotowe środki
dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
3. Wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawca składa w oryginale. Dokumenty
Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
ROZDZIAŁ IX
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie
internetowej, na której zamieszczona została SWZ.
ROZDZIAŁ XI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą ( 30 dni) od dnia 30.05.2023r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
SKŁADANIE OFERT
1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Całość Oferty (dokumenty zamówienia składane wstępnie oraz na wezwanie) musi
zawierać łącznie następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do SWZ (w terminie składania
ofert);
2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (w terminie
składania ofert);
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1
i 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SWZ - w terminie składania ofert ;
4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust.2 SWZ - na wezwanie;
5) Wykaz robót (Załącznik nr 6 - w terminie składania oferty.)
4. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię pisma/dokumentu, kopia
ta powinna być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
6. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika,
pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7. O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty
przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawcę (osobę/-y
uprawnione do wystawienia pełnomocnictwa).
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
-nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
-cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ XIV
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza ofertę w terminie związania ofertą.
2.Jeżeli termin związania oferta upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3.Stosownie do art. 253 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie wykonawców , którzy złożyli oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko , siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska ,siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli zą
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
-Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
ROZDZIAŁ XV
INFORMACJE O FORMANOLNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, nr rachunku, itp.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .
ROZDZIAŁ XVI
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 specyfikacji warunków
zamówienia z uwzględnieniem treści specyfikacji.
1. Dopuszcza się zmiany w treści umowy gdy zmiany te są nieistotne w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;
3. Przewiduje się zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących zakresach:
1) dostosowania zapisów umownych do zmian przepisów prawa, które nastąpią po dacie zawarcia
umowy, w tym aktów prawa miejscowego,
2) wystąpienia konieczności zmiany osób po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego (śmierć,
choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe, lub inne przyczyny niezależne od
Wykonawcy lub Zamawiającego) przy pomocy, których Wykonawca i Zamawiający realizuje
przedmiot umowy.
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art.455 ust.1 pkt1 ustawy.
ROZDZIAŁ XVII
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ XVIII
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZACHOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XIX
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych.
2. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XX
ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
.Zgodnie z Klauzulą RODO.
ROZDZIAŁ XXII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady udostępniania dokumentów.
1) Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2) Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z
uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp, przy czym nie
udostępnia się informacji, które mają charakter poufny.

Kontakt:
ROZDZIAŁ X
OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
- w sprawach postępowania przetargowego:
Monika Ziarkowksa - e-maill ziarkowska@zwik.mragowo.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.