Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2023-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
powiat: zawierciański
zamowienia@szczekociny.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Szczekociny
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.
2. Budynek szkoły podstawowej zlokalizowany jest na działce oznaczonej nr ewid. 2483/1 w Szczekocinach, przy Ul. Senatorskiej 22.
3. Likwidacja barier architektonicznych w ramach przedmiotowego projektu będzie polegała na wykonaniu dwóch pochylni zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku (pochylnia A i pochylnia B) oraz dostawie i uruchomieniu schodołazu. Pochylnie umożliwiają uzyskanie dostępności do budynku szkoły z poziomu chodnika. Ze względu na znaczną różnicę poziomów zaprojektowano dwie pochylnie. Pierwsza pochylnia pozwoli pokonać różnicę z poziomu chodnika na poziom placu przez budynkiem szkoły. Druga pochylnia pozwoli na bezpośrednie wejście do budynku szkoły z poziomu placu przed szkołą. Przyjęte rozwiązanie ma na celu również zachowanie istniejącej komunikacji wokół budynku.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) dostawę schodołazu oraz kompletnego zestawu umożliwiającego uruchomienie schodołazu, tj. akumulator/bateria oraz kompatybilna ładowarka;
2) montaż, uruchomienie i sprawdzenia poprawności działania schodołazu;
3) zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji;
4) przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi schodołazu.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada dostosowanie istniejącego budynku szkoły podstawowej do obowiązujących przepisów min. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019, poz. 1696).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ zawierający:
1) Zał. Nr 1.1. - Dokumentację projektową (projekt budowlano - wykonawczy),
2) Zał. Nr 1.2. - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dalej STWiOR
3) Zał. Nr 1.3. - Przedmiar robót.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45223000-6, 45262300-4, 45262500-6, 45111300-1, 33196200-2

Dokument nr: 2023/BZP 00225551, RR.271.1.4.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9f2c598-da96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W zakresie składania ofert - platforma e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
2. W zakresie komunikacji z Wykonawcami - poczta elektroniczna: zamowienia@szczekociny.pl
3. Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f9f2c598-da96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z art. 61 Prawa zamówień publicznych, przy użyciu Platformy e-Zamówienia (,,Platforma"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia@szczekociny.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty (wycofanie oferty) następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@szczekociny.pl.
2) We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ, tj.
RR.271.1.4.2023.
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail zamowienia@szczekociny.pl
4) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jako załączniki do wiadomości e-mailowej.
5) Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: zamowienia@szczekociny.pl
4. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od
drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
5. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Wykonawca zobowiązany jest w składanym Formularzu Oferty (załącznik nr 3 do SWZ) podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podmiotowe środki dowodowe,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-06 10:00
Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RR.271.1.4.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.
2. Budynek szkoły podstawowej zlokalizowany jest na działce oznaczonej nr ewid. 2483/1 w Szczekocinach, przy ul. Senatorskiej 22.
3. Likwidacja barier architektonicznych w ramach przedmiotowego projektu będzie polegała na wykonaniu dwóch pochylni zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku (pochylnia A i pochylnia B) oraz dostawie i uruchomieniu schodołazu. Pochylnie umożliwiają uzyskanie dostępności do budynku szkoły z poziomu chodnika. Ze względu na znaczną różnicę poziomów zaprojektowano dwie pochylnie. Pierwsza pochylnia pozwoli pokonać różnicę z poziomu chodnika na poziom placu przez budynkiem szkoły. Druga pochylnia pozwoli na bezpośrednie wejście do budynku szkoły z poziomu placu przed szkołą. Przyjęte rozwiązanie ma na celu również zachowanie istniejącej komunikacji wokół budynku.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) dostawę schodołazu oraz kompletnego zestawu umożliwiającego uruchomienie schodołazu, tj. akumulator/bateria oraz kompatybilna ładowarka;
2) montaż, uruchomienie i sprawdzenia poprawności działania schodołazu;
3) zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji;
4) przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi schodołazu.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada dostosowanie istniejącego budynku szkoły podstawowej do obowiązujących przepisów min. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019, poz. 1696).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ zawierający:
1) Zał. Nr 1.1. - Dokumentację projektową (projekt budowlano - wykonawczy),
2) Zał. Nr 1.2. - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dalej STWiOR
3) Zał. Nr 1.3. - Przedmiar robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. Cena.

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi - 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią: Cena (C) - waga 100 %,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór w/w oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilnej):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Prawa zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. Cena.

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi - 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią: Cena (C) - waga 100 %,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.