Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana wodomierzy

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana wodomierzy

Data zamieszczenia: 2023-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Żwirowa 1
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
j.maszkiewicz@mmsm.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-05-31
Dokumenty do pobrania
Zarząd Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą we Włocławku (dalej MMSM we Włocławku) zaprasza do złożenia oferty.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wymiana starych wodomierzy mieszkaniowych na nowe wodomierze mieszkaniowe z modułami radiowymi, umożliwiającymi zdalny odczyt wskazań i stały monitoring zużycia wody, wraz z montażem, uruchomieniem i wdrożeniem systemu do zdalnego odczytywania danych z wodomierzy w zasobach spółdzielni w ilości 480 szt. zimnej wody i 480 szt. ciepłej wody użytkowej,
2) zapewnienie dziennych stanów zużycia wody poprzez stronę internetową z pozycji biura MMSM we Włocławku wraz z możliwością pobrania danych do rozliczeń z lokatorami,
3) możliwość uruchomienia dostępu do dziennych stanów zużycia wody poprzez stronę internetową indywidualnie dla każdego mieszkańca.
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) uzgodnienie terminu realizacji robót z odpowiednim wyprzedzeniem, by użytkownicy lokali mogli je udostępnić,
2) demontaż i wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze fabrycznie nowe z fabrycznie nowymi modułami komunikacyjnymi, z cechami legalizacyjnymi z roku montażu, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
3) zaprogramowanie modułu radiowego odczytu wraz z przeszkoleniem pracowników spółdzielni z obsługi oprogramowania systemu,
4) dostawa i montaż zaworu zwrotnego,
5) zaplombowanie wodomierzy,
6) sprawdzenie szczelności połączeń,
7) spisanie protokołu z wymiany wodomierzy potwierdzonych podpisem właściciela lokalu lub innej osoby uprawnionej do lokalu i przekazanie ich do Spółdzielni,
8) możliwość zachowania zdemontowanego wodomierza przez lokatora na jego życzenie,
9) udzielenie gwarancji na wodomierze radiowe wraz z montażem na minimum 60 miesięcy.
Wymagania techniczne przedmiotowych wodomierzy:
1) wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną z roku dostawy,
2) średnica nominalna DN15,
3) suchobieżne o przepływie nominalnym q3=1,6 m3/h,
4) korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, odporny na korozję i kondensację osadów,
5) wysokość wodomierza z modułem radiowym nie większa niż 80 mm (możliwość zmieszczenia pod glazurą lub w szachcie),
6) hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, odporne na zaparowania, zapewniające obrót o pełne 360 stopni,
7) wodomierze muszą posiadać wysoką odporność na działanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego - wskazane nieprzyleganie magnesu neodymowego do korpusu wodomierza,
8) budowa modułowa (wodomierz na 5 lat wraz z modułem radiowym na 10 lat),
9) moduły radiowe muszą być zabezpieczone plastikowym pierścieniem plombującym uniemożliwiającym demontaż modułu (nie dopuszcza się samej naklejki firmowej),
10) moduł radiowy musi posiadać dwukierunkową transmisję danych, niezakłócającą pracy innych urządzeń,
11) wodomierze i moduły radiowe muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski,
12) trwałość baterii w module radiowym do wodomierza, niezbędna do funkcjonowania radiowego systemu zdalnego odczytu - 10 lat,
13) trwałość baterii w module komunikacyjnym GSM - 10 lat,
14) uniwersalność wodomierzy mieszkaniowych - od jednego producenta,
15) okres gwarancji na wodomierze radiowe 5 lat.

Składanie ofert:
oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na wymianę wodomierzy" w sekretariacie Spółdzielni Ul. Żwirowa 1 do dnia 31.05.2023 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2023 r.

Wymagania:
II. WARUNKI I ZOBOWIĄZANIA DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTA
Przystąpić do złożenia oferty mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie a za spełnienie tego warunku należy załączyć do oferty co najmniej 3 szt. referencji od innych Zamawiających, u których Wykonawca wykonywał usługi w okresie ostatnich 2 lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata, to należy załączyć referencje z okresu działalności.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
6) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
7) wszystkie dokumenty dotyczące oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
Zobowiązania wykonawcy:
1) zapewnienie prawidłowego działania systemu sczytującego zdalny odczyt zużycia wody przez cały okres gwarancji na moduły radiowe,
2) realizacja robót zgodnie z warunkami technicznymi zapewniając utrzymanie czystości i porządku podczas prowadzonych prac oraz odpowiada za wyrządzone szkody.
Cena oferty:
1) cena oferty powinna być podana w PLN i zawierać cenę netto i cenę brutto,
2) cena musi uwzględniać wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem 1 szt. ceny wodomierza z nakładką radiową wraz z wymianą.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) podanie adresu lub siedziby Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
2) w przypadku osoby działającej w imieniu Oferenta załączenie stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa,
3) załączenie wydruku z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzających aktualne prowadzenie działalności,
4) załączenie podpisanego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty,
5) załączenie podpisanej Klauzuli informacyjnej zawartej w Załączniku nr 2,
6) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych,
V. OCENA OFERT
Do oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej Zamawiający powoła komisję, która rozpatrzy wszystkie złożone oferty. Weryfikacja będzie dotyczyła poprawności złożonych ofert, czy załączone są wszystkie wymagane dokumenty oraz czy spełnione są wszystkie wymagania. Komisja dokona oceny ofert pod kątem oferowanych cen oraz posiadanych przez Oferentów referencji. Komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy na przedmiot zamówienia.
VI. DODATKOWE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania Oferent nie ma prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty, jak również nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze od Zamawiającego.

Kontakt:
VII. OSOBA DO KONTAKTU
Maszkiewicz Jacek, e-mail: j.maszkiewicz@mmsm.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.