Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa komponentów mechanicznych do budowy prototypu kartoniarki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa komponentów mechanicznych do budowy prototypu kartoniarki

Data zamieszczenia: 2023-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRO - INŻYNIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Familijna 22
55-330 Źródła
powiat: średzki (śląski)
+48 600-700-460
jakub.ciesielski@pro-inzynier.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159933
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Źródła
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 600-700-460
Termin składania ofert: 2023-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.02.01-02-0012/20 - Stworzenie w pełni zautomatyzowanego i zrobotyzowanego systemu pakowania produktów spożywczych w oparciu o zasady czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0)

Część 1
Komponenty mechaniczne do budowy prototypu (grupa 2)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę komponentów urządzenia prototypowego o charakterystyce opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Informujemy, że w opisie posłużyliśmy się nazwami konkretnych podzespołów w celu zwrócenia uwagi na wymagane parametry. Dostawca może zaproponować inne podzespoły równoważne. Wówczas taka oferta również będzie spełniała warunku postępowania.

CPV: 31700000-3

Dokument nr: 2023-3227-159933

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-06-05
ofertę należy złożyć:
a/ za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl poprzez wypełnienie zakładki oferta w odpowiedzi na niniejsze zapytanie i dołączenie do tak złożonej
oferty Formularza ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego Zapytania oraz specyfikacji technicznej
lub
b/ przesłać zeskanowaną ofertę (Formularz ofertowy i specyfikację techniczną) e-mailem na adres: jakub.ciesielski@pro-inzynier.pl

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
średzki
Gmina
Miękinia
Miejscowość
Źródła
2. Miejsce dostawy: Ul. Familijna 22, 55-330 Źródła.
9. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 7.07.2023r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, wynikające w szczególności ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, mających wpływ na realizację umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach:
- Oferta nie została złożona w terminie
- Oferta jest wariantowa
- Oferta jest częściowa
- Oferent jest wykluczony w rozumieniu niniejszego zapytania
- Formularz ofertowy nie został wypełniony w całości.
- Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności oferent zaproponował dłuższy termin dostawy od wymaganego.
- Zamawiający może zażądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień w sytuacji podejrzenia wystąpienia oczywistej omyłki pisarskiej lub błędu rachunkowego oraz zażądać usunięcia wad formalnych oferty w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 dni.
2. Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i uzyska największą ilość punktów w ramach kryteriów merytorycznych.
3. W przypadku podania ceny w walucie obcej będzie ona dla oceny oferty przeliczona wg średniej ceny NBP publikowanej w najbliższym dniu publikacji, który przypadnie po upływie terminu składania ofert.
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Specyfikacja techniczna ma zostać sporządzona w formie dokumentu zawierającego niezbędne informacje pozwalające na weryfikację spełnienia przez oferowane podzespoły wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
6. Oferta będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie musi składać się z Formularza ofertowego sporządzonego na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia oraz specyfikacji technicznej potwierdzającej, że oferowane podzespoły i urządzenia spełniają warunki zamówienia.
Specyfikacja techniczna ma zostać sporządzona w formie dokumentu zawierającego niezbędne informacje pozwalające na weryfikację spełnienia przez oferowane podzespoły wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-26
Data ostatniej zmiany
2023-05-26 08:27:42

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto oferty
Sposób obliczania punktów:
X=C_min/C_o ×100
Co - cena brutto rozpatrywanej oferty
Cmin - najniższa oferowana cena brutto wskazana w ofertach spełniających kryteria formalne

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jakub Ciesielski
tel.: +48 600-700-460
e-mail: jakub.ciesielski@pro-inzynier.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.