Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2023-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
Tel.: +48 44/7196502
sekretariat.spala@cos.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Inowłódz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 44/7196502
Termin składania ofert: 2023-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Rozbiórka i budowa nowej pływalni w COS-OPO w Spale"

Numer referencyjny: ZP14/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na rozbiórce istniejącego budynku krytej pływalni, wykonania tymczasowego zabezpieczenia połączeń powstałych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą budynkami oraz budowie nowego obiektu w miejscu istniejącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

II.2.4)Opis zamówienia:

Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać:

1) materiały przygotowawcze, w tym:

a) sporządzenie mapy do celów projektowych,

b) wykonanie wstępnych założeń do wyboru przez Zamawiającego zasadniczych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych - dwa warianty rozwiązania ze wskazaniem korzyści i zalet każdego z rozwiązań - dla następujących obszarów:

o konstrukcja dźwigarów dachowych,

o konstrukcja i wykończenie niecki basenowej,

o technologia uzdatniania wody basenowej,

o rodzaj posadzek do zasadniczych pomieszczeń w obiekcie.

c) wykonanie wstępnej koncepcji architektoniczno-programowej nowego obiektu z przedstawieniem układu funkcjonalnego pomieszczeń, wizualizacji koncepcji w formie graficznej i wydruku 3D.

2) projekt budowlany, w tym:

a) projekt zagospodarowania terenu wraz z przyłączami i przekładkami sieci,

b) projekt architektoniczno-budowlany budynku pływalni krytej,

3) projekt rozbiórki i robót tymczasowych, w szczególności obejmujący tymczasowe zabezpieczenie (na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu) dostępu do istniejących budynków oraz projekt tymczasowego zasilania budynku hali LA z istniejącej sieci cieplnej - wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę.

4) projekty wykonawcze:

a) projekt zagospodarowania terenu obejmujący urządzenia rekreacyjne, ogrodzenie, małą architekturę, drogi wewnętrzne, place, ciągi piesze, miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadów itp.,

b) projekty sieci zewnętrznych

i deszczowej, cieplnych, elektroenergetycznych wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem,

c) projekt wykonawczy architektury budynku krytej pływalni z wizualizacjami i kolorystyką bryły budynku,

d) projekt wykonawczy konstrukcji budynku krytej pływalni,

e) projekty instalacji sanitarnych wewnętrznych budynku krytej pływalni: wod.-kan. i hydrantowej, c.o. i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

f) projekty instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku krytej pływalni: linii kablowych zasilających, oświetlenia głównego i siły, gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, zasilania komputerów, tablic rozdzielczych, oświetlenia zewnętrznego budynku, instalacji odgromowej,

g) projekty instalacji elektrycznych słaboprądowych: telefonicznej, sieci logicznej komputerowej, sygnalizacji pożaru, oddymiania i automatyki, TV przemysłowej - monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, TV kablowej, nagłośnieniowej, tablicy informacyjnej, przyzywowej, elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK),

h) projekt technologii basenowej krytej pływalni,

i) projekt wewnętrznej instalacji gazowej budynku krytej pływalni wraz z przyłączem gazowym,

j) projekt kotłowni gazowej we wszystkich branżach wraz z AKPiA kotłowni,

k) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz budynku krytej pływalni wraz z wizualizacją,

l) projekt przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznego, gazowego, telekomunikacyjnego,

m) projekt rozwiązań wszystkich kolizji z budynkiem pływalni krytej, zagospodarowaniem terenu oraz istniejącymi sieciami infrastruktury,

5) pozostałe opracowania projektowe, w tym:

a) projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (o ile będzie wymagany) oraz docelowej organizacji ruchu,

b) inne niezbędne opracowania do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót,

c) projekt robót tymczasowych, w szczególności obejmujący tymczasowe zabezpieczenie (na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu) dostępu do istniejących budynków.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie administracyjnej decyzji pozwolenia na budowę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/07/2023
Koniec: 30/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga: w SWZ znajduje się pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać. W SWZ określono: warunki udziału, podstawy wykluczenia, wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą oraz kryteria oceny ofert.

CPV: 71220000

Dokument nr: 315911-2023, ZP14/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2023
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.cos.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2023

Kontakt:
Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010273950
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
Inowłódz
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
97-215
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Gładysz
E-mail: sekretariat.spala@cos.pl
Tel.: +48 44/7196502

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.