Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozwój układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozwój układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej

Data zamieszczenia: 2023-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bychawa
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
powiat: lubelski
przetargi@bychawa.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Bychawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I zamówienia:
Etap I (2023)
Budowa dworca komunikacji publicznej w Bychawie
Etap II (2024)
Przebudowa drogi gminnej nr 107142L Ul. Wyspiańskiego w Bychawie
Etap I (2023):
3.1.1. Budowa dworca komunikacji publicznej w Bychawie na działce nr 1338 przy Ul. Piłsudskiego 46 w zakresie: 4 stanowiska z zadaszeniami dł. 6 m, plac postojowy, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, budynek higieniczno-sanitarny, monitoring, oświetlenie, przyłącza do sieci elektroenergetycznej, oraz wod-kan. Roboty w zakresie: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, trawniki, nowe nasadzenia, budynek higieniczno-sanitarny (roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe monolityczne, izolacje, przyłącze elektryczne zasilające, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, montaż budynku), ciągi komunikacyjne piesze i jezdne z kostki betonowej, mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, wiaty przystankowe (roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe monolityczne, konstrukcje stalowe, zabezpieczenie antykorozyjne, poszycie z poliwęglanu).
Etap II (2024)
3.1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 107142L Ul. Wyspiańskiego w Bychawie - 605 mb. w zakresie:
- ulica: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, regulacja urządzeń , podbudowy, elementy ulic, nawierzchnie, organizacja ruchu;
- przebudowa kolizji energetycznych: linie kablowe SN i NN oznaczone w części należącej do Gminy według przedmiaru robót oraz podziału na rys. PZT projektu wykonawczego: pliki: ,,podział cz Gmina i PGE E1_1-1_2.pdf", ,,podział cz Gmina i PGE E1_1-2_2.pdf"
Etap I (2023)
Przebudowa drogi gminnej nr 107204L Ul. Ks. D. Maja w Bychawie
Etap II (2024)
Przebudowa ulic Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego w Bychawie
Etap I (2023):
3.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 107204L Ul. Ks. D. Maja w Bychawie na dz. nr 796/2 z dojazdem na dz. 845, oświetleniem drogowym, oraz parkingiem na dz. nr. 824/2, w zakresie:
- Ul. Ks. D. Maja z dojazdem na dz. 845 319 mb, w zakresie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obramowania, podbudowy, nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia z kostki bet, zabezpieczanie skarpy, kanalizacja deszczowa, roboty wykończeniowe - plantowanie i obsianie, organizacja ruchu.
- parking na 100 miejsc parkingowych (w tym dla niepełnosprawnych - 5 szt.) o nawierzchni przejazdowej z asfaltobetonu gr. 8 cm, miejsca postojowe z betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm, rodzaje nawierzchni ograniczone krawężnikami oporowymi, roboty wykończeniowe - plantowanie i obsianie, organizacja ruchu.
Etap II (2024):
3.1.3. Przebudowa ulic Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego w Bychawie dr. wewn. dz. nr 1229/1, 1259, 1260 - 599 mb w zakresie: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa jezdni, elementy ulic, elementy ulic, opaski chodnikowe, zjazdy, roboty wykończeniowe - plantowanie i obsianie, regulacja urządzeń, oznakowanie.

CPV: 45233120-6, 44211100-3,45213311-6,45111000-8, 45233150-5, 45111000-8

Dokument nr: 2023/BZP 00235447, GPK.271.11.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.bychawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.bychawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://portal.bychawa.pl. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępny jest dla wykonawców na platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu ww. Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
10.3. Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu Platformy lub za pośrednictwem e-mail.
10.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
10.5. Instrukcja korzystania z Platformy:
10.5.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://portal.bychawa.pl/#/authentication/login;
10.5.2. Wykonawca, aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://portal.bychawa.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło;
10.5.3. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
10.5.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
10.5.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
10.5.6. Zamawiający określa:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip.;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
Pozostała treść zawarta jest w rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), dalej ,,RODO" informuję, że:
21.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bychawa, Ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa,
21.2. Wyznaczyliśmy Inspektowa Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu iod@bychawa.pl lub na adres Ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
21.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
21.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
21.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
21.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
21.7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
21.8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji:
- mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
21.9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pozostała treść zawarta jest w rozdziale XXI SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-15 11:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://portal.bychawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.