Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi

Data zamieszczenia: 2023-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubenia
Lubenia 131
36-042 Lubenia
powiat: rzeszowski
178503914, faks 178755090
ug@lubenia.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/772934
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubenia
Wadium: 15000,00 zł
Nr telefonu: 178503914, faks 1787
Termin składania ofert: 2023-06-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - Zakrąg
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest
- budowy sieci kanalizacji grawitacyjna- 2,47 km
- budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych - 366,5 m - 17 szt.
- roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.
Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

CPV: 45232400-6, 45111200-0,45220000-5,45231100-6,45231300-8,45232410-9,45232440-8,45330000-9-,71300000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00235440, 271/12/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub
informacje Wykonawcy
przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia . W przypadku zaistnienia
sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 , art. 66 i art. 69 PZP komunikować należy
się poprzez pocztę elektroniczną na adres b.baran@lubenia.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. dot. osób będących:
1) Wykonawcami - osobami fizycznymi,
2) Wykonawcami - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
3) pełnomocnikami Wykonawców,
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imię i Nazwisko: Danel Panek
telefon kontaktowy: 791 790 718
adres e-mail: biuro@mpls.com.pl*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Solonka - Zakrąg" Znak Sprawy: 271/12/2023
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
13. Nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. *Wyjaśnienia: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
18. ** Wyjaśnienia: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
19. - Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cz. 3 przewidziane zmiany umowy:
2. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia niewypłaconego Wykonawcy, do którego zastosowanie będą miały przepisy zmieniające wysokość należnego podatku od towaru i usług.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy:
a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że:
b. zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych,
c. zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń,
d. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
e. przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji.
f. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane przez strony o ile nie naruszają przepisów art. 454 i 455 prawa zamówień publicznych.
4. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
1) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego ograniczającego normalny sposób funkcjonowania państwa,
2) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych z występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/772934
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-13 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271/12/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1015802,92 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest
- budowy sieci kanalizacji grawitacyjna- 2,47 km
- budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych - 366,5 m - 17 szt.
- roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.
Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag
(1) Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty): 60%
(2) Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały: 40%
2 Sposób obliczenia ceny:
1) Cena - 60 %
Ocena będzie następowała wg wzoru:
Pc=Cmin/Cn x R x 100
gdzie:
Pc - ocena punktowa oferty ,,n" - kryterium cena
Cmin - najniższa oferowana cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.
Cn - cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktów
2) Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem
zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia z uwzględnieniem wymaganego minimum 60 m-cy jednak nie dłuższy niż 84 m
ce- 40 %
Ocena będzie następowała wg wzoru:
Pt = Tbad/Tnx R x 100
gdzie:
Pt - ocena punktowa oferty ,,n" - kryterium gwarancja i rękojmia
Tbad - termin gwarancji i rękojmi oferty badanej.
Tn - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i
zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia wynosi 40 punktów
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę
łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku
w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku -poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5
zaokrągli w górę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia z uwzględnieniem wymaganego minimum 60 m cy jednak nie dłuższy niż 84 m-ce
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu;
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
1) że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonanie minimum 1 zadania polegającego na: robocie budowlanej polegającej na wybudowaniu:
o sieci kanalizacyjnej lub
o Przyłączy kanalizacyjnych lub
o sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
długości łącznie co najmniej 2,0 km
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych -uprawnienia bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ) - kierownik budowy
uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie art. 125 Pzp. ( Załącznikiem nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór -załącznik nr 4 do SWZ);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,(wzór-załącznik nr 3 do SWZ);
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty (wzór - załącznik nr 8 do SWZ);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór- załącznik nr 9 do SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie art. 125 Pzp. ( Załącznikiem nr 2 do SWZ).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór -załącznik nr 4 do SWZ);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,(wzór-załącznik nr 3 do SWZ);
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty (wzór - załącznik nr 8 do SWZ);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór- załącznik nr 9 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
15000,00 pln
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub przez notariusza.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) Wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT - obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych
- w sytuacji gdy wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:
a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas tego przekroczenia,
b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, określonych szczegółowo w § 5 ust. 5 i ust. 6,
c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizacjeedmiotu zamówienia,
d) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego,
e) działaniami siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowośćonywania robót.
f) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie,
2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,
3) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian).
4) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych,
5) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie,
6) wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy
7) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robót budowlanych",
cd w innej możliwej sekcji
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag
(1) Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty): 60%
(2) Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały: 40%
2 Sposób obliczenia ceny:
1) Cena - 60 %
Ocena będzie następowała wg wzoru:
Pc=Cmin/Cn x R x 100
gdzie:
Pc - ocena punktowa oferty ,,n" - kryterium cena
Cmin - najniższa oferowana cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert.
Cn - cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktów
2) Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem
zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia z uwzględnieniem wymaganego minimum 60 m-cy jednak nie dłuższy niż 84 m
ce- 40 %
Ocena będzie następowała wg wzoru:
Pt = Tbad/Tnx R x 100
gdzie:
Pt - ocena punktowa oferty ,,n" - kryterium gwarancja i rękojmia
Tbad - termin gwarancji i rękojmi oferty badanej.
Tn - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i
zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia wynosi 40 punktów
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę
łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku
w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku -poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5
zaokrągli w górę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia z uwzględnieniem wymaganego minimum 60 m cy jednak nie dłuższy niż 84 m-ce
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.