Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Letnie utrzymanie dróg żwirowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Letnie utrzymanie dróg żwirowych

Data zamieszczenia: 2023-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
+48 876156000, faks +48 876150800
pom@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 876156000, faks
Termin składania ofert: 2023-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 - Konserwacja dróg.
Przedmiotem części 2 zamówienia jest konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Gołdap poprzez:
a) dostawę 5 000 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 na drogi gminne z mechanicznym rozplantowaniem dowiezionego materiału we wskazanym miejscu,
b) dostawę 300 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 na drogi gminne z ręcznym rozplantowaniem dowiezionego materiału we wskazanym miejscu,
c) dostawę 1 200 Mg kruszywa - kamień przekruszony do 16 mm na drogi gminne z mechanicznym rozplantowaniem,
d) profilowanie (równanie) istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3 m do 6 m o łącznej powierzchni do 650 000 m2,
e) pracę mechaniczną sprzętu w postaci koparko- ładowarki na drogach gminnych (prace związane z niwelacją terenu drogi, usuwaniem przeszkód na drogach, itp.) w ilości około 100 m-g,
f) pracę mechaniczną sprzętu w postaci ciągnika w celu wykorzystania na prace drogowe (prace związane z profilowaniem czy niwelacją dróg, usuwaniem przeszkód dna drogach, oczyszczania jezdni) w ilości 100 m-g;
przy czym wielkości przedstawione w pkt a-f są wielkościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny oferty. Powyższe ilość mogą ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poszczególnych pozycji jednostkowych w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie mogą przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
Dostarczane kruszywo, o którym mowa w pkt. 1 lit a-c) winno spełniać normę PN-EN 13242. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić aktualne świadectwo jakości dostarczanego kruszywa.
Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 11.2 do SWZ.
Część 3 - Konserwacja przepustów i poboczy dróg.
Przedmiotem części 3 zamówienia jest konserwacja przepustów i poboczy dróg gminnych poprzez czynności i prace takie jak:
a) koszenie 700 km poboczy wzdłuż dróg gminnych i przydrożnych rowach na terenie gminy Gołdap wraz z dokaszaniem w trudno dostępnych miejscach, przy czym wysokość roślinności po skoszeniu nie może przekroczyć 5cm; zakres prac obejmuje również cięcie pojedynczych odrostów krzaków i drzew,
b) wycinkę krzewów oraz gałęzi drzew rosnących w zwarciu dróg gminnych wraz z ich utylizacją - około 8 000 m2,
c) czyszczenie około 50 mb przepustów o średnicy od 300 mm do 800 mm,
d) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych gruntowych o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 23 000 m2 oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,
e) mechaniczna ścinka poboczy i skarpy rowu na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (asfalt) o grubość ścinania do 20 cm i maksymalnej szerokość do 2,5 m w ilości około 1000 m2 oraz wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy,
f) czyszczenie około 1 200 mb rowów poprzez usunięcie namułu i ich pogłębienie przy czym pogłębienie mechaniczne rowów przy drogach gminnych wiąże się również z karczowaniem krzaków oraz transportem urobku po zakończeniu prac;
przy czym wielkości przedstawione w pkt a-f są wielkościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny oferty. Powyższe ilość mogą ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poszczególnych pozycji jednostkowych w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie mogą przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 11.3 do SWZ.

CPV: 14210000-6, 60100000-9,45233141-9,45233142-6,45111213-4, 90600000-3, 45233141-9,45233142-6,45111213-4

Dokument nr: 2023/BZP 00237420, ZP-WIK.271.13.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e9ffca7-fbbe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówieni, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e9ffca7-fbbe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
4. Zamawiający dopuszcza również prowadzenie komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl lub magda.zymkowska@goldap.pl, przy czym niniejsze adresy poczty elektronicznej rekomendowane są w szczególności do przesyłania pytań, składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego, przesyłania wyjaśnień, uzupełnień
(nie dotyczy składania ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik") lub poczty elektronicznej
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452),
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 57), tzn. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.) przy czym Zamawiający zaleca do ich składania następujące formaty danych: .pdf, .doc,
.docx, .odt, .jpg. (i przekazuje jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np.: w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,formularza do komunikacji");
8. Sposób złożenia podpisu:
a) kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu; szczegółowe informacje o sposobie
pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunków jego użycia można znaleźć na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
b) podpisu zaufanego został opisany pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chcezalatwicspraweprzezinternet/
profil-zaufany-i-podpis-zaufany;
c) podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty przez podpis osobisty należy rozumieć - zaawansowany podpis elektroniczny dokonywany przy użyciu dowodu osobistego (edowód).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615-60-00;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ,,ustawa Pzp"), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).
5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.