Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-05-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brańszczyk
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
powiat: wyszkowski
tel. 29/ 592 93 14, fax 29/ 742 28 11, tel. (29) 29 59 29 331
zamowienia.publiczne@branszczyk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brańszczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 29/ 592 93 14,
Termin składania ofert: 2023-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
wykonanie zadania pn:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa SUW
w m. Trzcianka" i ,,Rozbudowa SUW w m. Turzyn"
1OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa SUW
w m. Trzcianka" i ,,Rozbudowa SUW w m. Turzyn"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach powyższego zadania należy wykonać opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Gminę Brańszczyk zamówienia na
realizację robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Rozbudowa SUW w m. Trzcianka" i ,,Rozbudowa
SUW w m. Turzyn"
1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację
projektową, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z Ustawą
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)oraz aktami wykonawczymi do wymienionych
ustaw, zawierającą następujące elementy:
a. aktualną mapę do celów projektowych - w wersji drukowanej oraz cyfrowej.
b. projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: o komplet niezbędnych decyzji,
opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami o w
zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektów budowlanych, o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, c. projekty wykonawcze we wszystkich wymaganych branżach. d. szczegółową
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach, e. przedmiar
robót i kosztorys inwestorski.
3) Zakres opracowań projektowych powinien być kompletny dla realizacji i prawidłowego
działania całości planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa powinna obejmować
swym zakresem w szczególności wszystkie roboty budowlane podstawowe jak również
wszystkie niezbędne roboty budowlane towarzyszące wynikające z technologii
wykonywania robót, sztuki budowlanej, zasad wiedzy technicznej, przepisów prawa, norm
i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ITB i inne).
4) Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w
zakresie rozbudowy SUW w m. Trzcianka i rozbudowy SW w m. Turzyn
- Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowę należy do obowiązków Wykonawcy. W razie potrzeby dokumentacja powinna
zawierać minimum 2 egz. projektów drogowych lub decyzji o umieszczeniu w pasie
drogowym urządzeń nie związanych z ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki
drzew i krzewów i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem o
wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do
wglądu i akceptacji 3 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów
koncepcyjnych i części Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy
2i in.). Po akceptacji przez Inwestora odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega
zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inwestor przekaże Zamawiającemu, trzeci
pozostanie w posiadaniu Inwestora. Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do
informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty
obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.
5)Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny
opracowania dokumentacji projektowej.
6) Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7) Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami
wydrukowanymi również w wersji elektronicznej na nośniku danych. Wersja elektroniczna
Dokumentacji projektowej w wersji PDF i edytowalnej wykonana zostanie z
zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: - Rysunki, schematy, diagramy
- format DWG i PDF, - Opisy, zestawienia, specyfikacje - format MS Word, MS Excel,
PDF, - Harmonogramy - format MS Exel, PDF
8) Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót
budowlanych.
Uwaga:
Inwestycja położona poza Obszarem Natura 2000
III. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w
okresie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca winien dokonać
aktualizacji kosztorysu w terminie do 7 dni roboczych.
2. Projekty należy wykonać na aktualnych mapach do celów projektowych, odpowiadających
wymogom ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.
poz 1990 z późn. zm.), której 1 egz (tj. matryca bez elementów projektowych) należy przekazać
inwestorowi wraz z dokumentacją.
3. Dokumentacje należy przedłożyć w zamkniętej formie w osobnych opracowaniach, spiętą i
ponumerowaną
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo systematycznego wglądu do prac projektowych w trakcie
ich wykonywania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Jeżeli w trakcie trwania umowy zmienią się w/w akty prawne - zamówienie winno być
wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej
dokumentacji.

Składanie ofert:
Urząd Gminy w Brańszczyku, Ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, pokój nr 5 - Kancelaria
- do dnia 06.06.2023 r. do godz. 1200 w formie pisemnej osobiście lub listownie.
Dopuszcza się przesłanie oferty elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 maja 2024 r.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł -
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia powinien:
- posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny do
wykonania zamówienia.
- dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcy gwarancji na
przedmiot zamówienia.
3) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę
sporządzenia i termin wykonania zamówienia.
4) Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się miejscem realizacji zamówienia w terenie.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - 100 %,
Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Umowa zostanie podpisana z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki
odwoławcze. Wynagrodzenie Wykonawcy w niniejszym zamówieniu jest wartością ryczałtową.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić wyłącznie na załączonym druku: ,,Formularz oferty"
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy w Brańszczyku. Oferty złożone po wyznaczonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

Uwagi:
3Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221
Brańszczyk reprezentowana przez Wójta Gminy Brańszczyk.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod.ugb@branszczyk.pl*
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (
Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest:
Paweł Kulesza tel. (29) 29 59 29 331

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.