Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa w zakresie w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa w zakresie w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją drzwi wejściowych

Data zamieszczenia: 2023-05-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o
ul. 1 Maja 15
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 138 55 61
tbsdaszek@tbsdaszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 138 55 61
Termin składania ofert: 2023-06-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wybór Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego przy Ul. Marusarzówny 39 i 41 w Jastrzębiu-Zdroju dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Ul. 1 Maja 15.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego przy Ul. Marusarzówny 39 i 41 w Jastrzębiu-Zdroju dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Ul. 1 Maja 15.
Przewidywany zakres robót:
- sprzedaż i dostawa dwóch sztuk drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą:
(przybliżony wymiar drzwi 1100 x 2100 cm - ostateczny pomiar drzwi przed montażem dokonuje Wykonawca, kolor biały, klamko-pochwyt, samozamykacz, elektrozaczep, jeden zamek, szyba zespolona bezpieczna plus wypełnienie w kolorze stolarki),
- demontaż, wywóz i utylizacja starych drzwi,
- montaż i wraz obróbką od wewnątrz zaprawą gipsową, na zewnątrz zaprawą tynkarską z malowaniem obróbek.

Dokument nr: ZAP/U/08/2023

Składanie ofert:
VI. Przygotowanie ofert z załącznikami:
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z oświadczeniami o zapoznaniu się i akceptacją warunków zapytania ofertowego i projektu Umowy z Wykonawca stanowiącej Załącznik nr 2 należy złożyć w formie pisemnej i doręczyć na adres: Jastrzębskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o. Ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie - Zdrój do dnia 12 czerwca (poniedziałek) 2023 roku do godz. 13.00.
2. Ofertę należy składać w formie pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Do 15 sierpnia 2023 roku.

Wymagania:
II. Informacje ogólne:
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339 z 2023 r. doz. 326). z późniejszymi zmianami).
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść oferty, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o zmianie terminu składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranych Wykonawców do bezpośrednich negocjacji w siedzibie Zamawiającego.
5. Postępowanie przetargowe dwuetapowe - II etap negocjacje cenowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, w tym także pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym i projekcie umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług związanych
z wykonywaniem prac określonych w zapytaniu ofertowym.
Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 jest integralna częścią niniejszego zapytania ofertowego.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
3. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania
4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
5. Wszelkie zmiany naniesione w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.
6. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony
według wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym poniżej.
7. Składana oferta powinna zawierać niżej wymienione dokumenty oraz informacje:
Oświadczenia potwierdzające, że Oferent:
- zapoznał się z zapytaniem ofertowym nrZAP U/08/2023 i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
- zapoznał się z projektem Umowy z Wykonawcą stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP U/08/2023,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia podczas trwania Umowy,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Brak wskazanych powyżej oświadczeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oferta musi być podpisana przez osobę składającą ofertę.
8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:
,,OFERTA: usługa w zakresie w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 39 i 41 w Jastrzębiu-Zdroju dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15. Nie otwierać przed dniem 12 czerwca (poniedziałek) 2023 roku przed godziną 13.00."
9. Koperta nie powinna zawierać żadnych innych oznaczeń.
VII. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert:
Głównym kryterium wyboru oferty: cena 100 %.
VIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty przygotowane z godnie z powyższymi wymaganiami zawierającą klauzulę:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z "Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, nazywane w skrócie RODO)", wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym należy składać w terminie do dnia 12 czerwca (poniedziałek) 2023 roku do godz. 13;00 w siedzibie Zamawiającego: ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w sekretariacie Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
IX. Osoby do kontaktu:
1. Ernest Famulski tel. 32 138 55 61.
2. Dariusz Chmielewski tel. 32 138 55 61.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.