Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa altan, zakup ławek i dostawa stołu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa altan, zakup ławek i dostawa stołu

Data zamieszczenia: 2023-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
powiat: ostrowski
(86) 270-62-00, (86) 270-60-04
ugzar@post.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zaręby Kościelne
Wadium: ---
Nr telefonu: (86) 270-62-00, (86)
Termin składania ofert: 2023-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych
Niniejsza procedura prowadzona jest w oparciu o:
Komunikat Wyjaśniający Komisji, dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w
dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w
sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku
(Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010)
- Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2022 roku, poz. 1710) oraz zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o
zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz w oparciu o Zarządzenie nr 161/21 Wójta Gminy
Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w
Gminie Zaręby Kościelne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. :
,,Budowa altany w miejscowości Kosuty'',
,,Budowa altany w miejscowości Rawy-Gaczkowo'',
,, Zakup ławek i dostawa stołu do świetlicy w miejscowości Pętkowo Wielkie'',
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
a. dostawa i montaż altany o wymiarach 3x3 - 2 szt.
- altana o powierzchni 9,0 m2
- wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego C24, wilgotność do 18 % - wymagana deklaracja
- altana w kształcie kwadratu, wymiary 3 m x 3 m
- dach czterospadowy o kącie nachylenia dachu do 30o pokryty gontem bitumicznym kolor czerwony
- wysokość słupów nośnych 2,50 m
- słupy nośne 12 cm x 12 cm
- krokwie 6cm x10cm,
- wysokość do kalenicy maksymalnie 3,50 m
- dwukrotnie zaimpregnowana drewnochronem / kolor dąb
- zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu
- przygotowanie gruntu pod kotwienie
- montaż altanyRysunek poglądowy
c. dotyczy dostawy wraz z montażem zestawu ław ze stołem o następujących wymiarach:
Stół:
Ilość sztuk - 3
długość - 2m,
szerokość - 0,80 m,
wysokość - 0,80 m.
Ławka z oparciem 6 szt.:
długość - 2m,
szerokość siedziska - 0 ,40 m,
szerokość z oparciem - 0,50 m.
wysokość całkowita ławki z oparciem - 0,80 m
Dwukrotna impregnacja drewnochronem oraz pomalowana w kolorze dębu
Rysunek poglądowy:Zamawiający zastrzega możliwość:
- ograniczenia rzeczowego lub nie dokonać wyboru oferty w przypadku przekroczenia środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadania

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z zapewnieniem
właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę .
Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach ,, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" dotyczy zadania:
,,Budowa altany w miejscowości Kosuty'',

CPV: 39142000-9, 45211320-8

Dokument nr: RGK.271.0. 6. 2023, T-258/06

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.06.2023r. godz. 10.30
Po otwarciu ofert zostaną zamieszczone informacje na stronie internetowej z informacja z
otwarcia.

Składanie ofert:
5) Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2023r. do godz. 10.00:
- Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych Ul. Kowalska 14 pok. Nr 8- przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych Ul. Kowalska 14 lub na adres e-mail ugzar@zareby-
kosc.pl, ePUAP: Urząd Gminy Zaręby Kościelne: /bk4103anjl/
Koperta winna zawierać zapis ,,Oferta na
,,Budowa altany w miejscowości Kosuty'',
,,Budowa altany w miejscowości Rawy-Gaczkowo'',
,, Zakup ławek i dostawa stołu do świetlicy w miejscowości Pętkowo Wielkie''

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia - do 20 września 2023 roku.
4. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który:
a. nie podlega wykluczeniu;
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.
- posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
- posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;
- posiada zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości.

Wymagania:
Informacje dodatkowe :
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

Wymagany termin płatności faktury min. 30 dni.

Wymagany okres gwarancji min. 5 lat.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania,
komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie
będą rozpatrywane.
3) Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem załącznika nr 1 do zaproszenia
4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w taki sam sposób w jaki
opublikowane zostało niniejsze zaproszenie .
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę
wybrano. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania.
10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
W okresie trwania niniejszej procedury, tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu
terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące
poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, którą powinien wykonać . W takiej informacji wykonawca powinien podać który artykuł
ustawy Pzp lub innego aktu prawnego został naruszony, w szczególności Komunikatu
Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie
udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień
publicznych (2006/C 179/02). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Gmina Zaręby Kościelne informuje, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne ul.
Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach
przetwarzania
Państwa
danych
osobowych
poprzez
adres
e-mail: iod@zareby-kosc.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie
Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W
sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:
o prawo dostępu do danych osobowych,
o prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
o prawo do usunięcia danych - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w
art. 17 RODO,
o prawo ograniczenia przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 18 RODO,
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 21 RODO,
o prawo do cofnięcia zgody - tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. Sposób uzyskania informacji dotyczących
przedmiotu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty
email pod adresem ugzar@zareby-kosc.pl
Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem poczty email.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem Zamawiający poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej:
ugzar@ornet.pl
Informacje dotyczące niniejszego postępowania można uzyskać pisząc na adres ugzar@zareby-kosc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.