Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa infrastruktury rekreacyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jodłowa
brak
39-225 Jodłowa
powiat: dębicki
przetargi.gmina@jodlowa.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jodłowa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 Budowa wiaty drewnianej na działce nr 5516 w Jodłowej opartej na kształcie prostokąta o wymiarach 6 x 5 m, krytej gontem, podłoga drewniana ułożona na podwalinach drewnianych zamocowanych do słupów fundamentowych.
Budowa wiaty drewnianej na działce nr 578/5 w Zagórzu o wymiarach 6 x 5 m, krytej gontem, podłoże z kostki brukowej o grubości 6 cm ułożonej na podbudowie
Budowa wiaty drewnianej na działce nr 129/9 w Dębowej o wymiarach 6 x 5 m, krytej gontem podłoże z kostki brukowej o grubości 6 cm ułożonej na podbudowie
Budowa obiektów elementów małej architektury - urządzeń siłowni plenerowej na części działki 1569 w Jodłowej po 1 sztuce: Twister+Słup+Wioślarz, Kolarz+słup+biegacz, stepper+słup+orbitrek; motyl ściskający+słup+krzesło

CPV: 45000000-7, 45111200-0,45262300-4,45262311-4,45261100-5,45261210-9,45261000-4, 37410000-5, 45262300-4,45262311-4

Dokument nr: 2023/BZP 00242559, ZP.271.4.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e82271a3-fbbf-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamówienia.gov.pl) Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji") oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego; Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej zawiera SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa ,,Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia", dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce ,,Centrum Pomocy"
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
2. Administratorem Państwa danych jest Gmina Jodłowa reprezentowana przez Wójta. Kontakt do Administratora: 39-225 Jodłowa 1A, tel.146302001, e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez email: iod@jodlowa.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) - zwanej dalej ,,ustawą",
b. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 tj. wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
5. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa ", wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy, Państwa dane będą zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:
a. art. 78 ust. 1 ustawy, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuższy okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;
b. umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 - tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,
c. pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 - tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.
9. W celu złożenia oferty, zawarcia i realizacji umowy podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące żądania:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
11. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
13. Składający ofertę jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane w imieniu zamawiającego, podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a. prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
d. zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
e. w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-16 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na platformie e-Zamówienia poprzez moduł MOW

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.