Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa układu trigeneracyjnego z amoniakalnym chillerem absorpcyjnym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa układu trigeneracyjnego z amoniakalnym chillerem absorpcyjnym

Data zamieszczenia: 2023-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o
ul. Południowa 2
82-500 Kwidzyn
powiat: kwidzyński
tel. +48 609 788 026
biuro@kogeneracjagazowa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kwidzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 609 788 026
Termin składania ofert: 2023-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa układu trigeneracyjnego z amoniakalnym chillerem absorpcyjnym o mocy 999 kW" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Przedmiotem zamówienia jest źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Moc elektryczna zainstalowana znamionowa jednostki kogeneracji wynosi 999 kW. Wymagana jest kompleksowa budowa i instalacja źródła wytwórczego i infrastruktury towarzyszącej, w tym sieci technicznych umożliwiających współpracę działania z sieciami zawodowymi i obsługę Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego. Wymagane jest zrealizować przyłącze elektroenergetyczne zgodne z posiadanymi przez Zamawiającego warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej ze stacją transformatorową oraz przyłącze gazowe do projektowanej stacji LNG (projektowana i realizowana w ramach odrębnego opracowania i zamówienia przez Zamawiającego) wraz ze stacją ciśnienia gazu. Infrastruktura towarzysząca obejmuje wszystkie elementy z zakresu budowlano-instalacyjnego umożliwiające oddanie do użytkowania i eksploatację instalacji na gaz ziemny trigeneracyjnej z chillerem absorpcyjnym amoniakalnym, w tym zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, w tym przeciwpożarowe i do obsługi serwisowej), fundamenty pod urządzenia, układy pomiarowe), zabezpieczenia PPOŻ. Dostarczana jednostka kogeneracji winna spełniać kryteria wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne. Jednostka kogeneracji wyposażona winna być w jednostkę napędową z silnikiem tłokowym spalinowym zasilanym gazem ziemnym GZ-50. Dla rozwiania wątpliwości:
o Planuje się przyłączyć jednostkę wytwórczą do sieci zawodowej z wyprowadzeniem energii elektrycznej (oprócz potrzeb własnych wytwarzania) do sieci zawodowej.
o Ciepło wytwarzane w kogeneracji w całej ilości ma zostać funkcjonalnie włączona do układu (dostarczanego w ramach Przedmiotu Zamówienia) chillera absorpcyjnego oraz (poprzez odpowiedni by-pass) systemu sieci ciepłowniczej Zamawiającego.
Jednostka wysokosprawnej kogeneracji bezwzględnie musi spełnić wymagania zgodnie ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla uzyskania premii gwarantowanej to jest mocy znamionowej czynnej generatora, która powinna wynosić nie więcej niż 999kW.
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w formule ,,wybuduj na podstawie projektu budowlanego" (Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym poprzedzająco stosowne projekty wykonawcze) lub w formule ,,wykonania projektu zamiennego budowlanego i wybudowania" (Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym stosowne projekty zamienny budowlany i projekty wykonawcze odpowiednio).
o
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo:
? opracowanie projektu budowlanego zamiennego (o ile dotyczy i ewentualna koncepcja zmiany zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego)
? opracowanie wielobranżowych projektów technicznych wykonawczych branży technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, budowlanej, układu AKPiA dla instalacji kogeneracji i współpracy z układami nadrzędnymi
? wykonanie robót budowlanych
? dostawę i rozładunek urządzeń, sieci, elementów
? montaż urządzeń, sieci i elementów z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem prac budowlanych i instalacyjnych
? zalanie urządzeń i sieci płynami i materiałami eksploatacyjnymi
? uruchomienie urządzeń, sieci i elementów
? przeprowadzenie prób i testów wraz z uzyskaniem pełnej mocy wytwórczej elektrycznej i cieplnej wraz z wykazaniem osiągnięcia sprawności elektrycznej i cieplnej
? inwentaryzacja geodezyjna, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
? oddanie gotowej do użytkowania jednostki kogeneracji, chillera absorpcyjnego i infrastruktury towarzyszącej wraz z dokumentacją powykonawczą, ruchową, w tym kartami materiałowymi, deklaracjami zgodności, DTR, pełną instrukcją obsługi i dodatkowo zalaminowaną stanowiskową skróconą instrukcją obsługi, instrukcją współpracy ruchowej uzgodnionej z operatorem
? włączenie dostaw za pośrednictwem przyłączy do sieci zawodowych
? włączenie dostaw za pośrednictwem infrastruktury sieci technicznych z istniejącą infrastrukturą odbioru ciepła, chłodu i energii elektrycznej
? niezbędne do obsługi licencje do oprogramowania, sterowania, w tym odpowiednie kody dostępu eksploatacyjne i obsługowe, w tym także wymagane do obsługi i eksploatacji po okresie gwarancyjnym
? szkolenia personelu obsługowego Zamawiającego
? montaż tabliczki producenta jednostki kogeneracyjnej z parametrami jednostki kogeneracji potwierdzającej moc elektryczną zainstalowaną elektryczną w kogeneracji wynoszącą 999 kW
? zagospodarowanie terenu, w tym dróg, chodników
? uprzątnięcie terenu wraz z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
? świadczenie prac serwisowych w okresie gwarancji, w tym przeglądów zgodnych z planem prac serwisowych, napraw gwarancyjnych i podejmowania czynności w sytuacjach awarii.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie budowy trigeneracji obejmuje wykonanie w oparciu o projekt budowlany i uzyskane pozwolenie na budowę (lub, względnie zamienny projekt budowlany, wykonany ze zmianami dopuszczonymi w tym zapytaniu ofertowym przez oferenta i uzyskane zamienne pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego przez oferenta) obiektów budowlanych zgodnych z uzyskanym przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Podstawowymi celami inwestycyjnymi planowanego przedsięwzięcia są:
? produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu w wysokosprawnej kogeneracji umożliwiającej skorzystanie z pomocy operacyjnej w postaci gwarantowanych premii
? ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw na środowisko naturalne
? dywersyfikacja źródeł energii z optymalizacją kosztów/przychodów działalności Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza ofert:
- zawierających więcej niż jedną jednostkę kogeneracji opalanej paliwem gazowym,
- zawierających jednostkę kogeneracji o sprawności elektrycznej mniejszej niż 42,00 % według ISO 3046,
- zawierających jednostkę kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej innej niż 999 kW,
- zawierających jednostkę kogeneracji o mocy cieplnej mniejszej niż 1050 kW,
- zawierających chiller absorpcyjny amoniakalny o mocy chłodniczej nominalnej niższej niż 635 kWz okresem gwarancji na jednostkę kogeneracji i chiller absorpcyjny krótszą niż 24 miesiące od dnia podjęcia protokołu końcowego,
- na dostawę instalacji o dyspozycyjności pracy rocznie średnio krótszej niż 8100 h.
Więcej szczegółów dotyczących wymogów technicznych zawarto w załączniku nr 2.4. Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zamawiający dopuszcza zmiany lub równoważne rozwiązania w stosunku do projektu budowlanego, o ile spełnione będą minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
5. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Obszar planowanej inwestycji nie leży na terenach chronionych Natura 2000. Na przedmiotowym terenie nie występują obszary wodno-błotne, wybrzeży, górskie i leśne, strefy ochronne ujęć wód, wymagające specjalnej ochrony siedliska zwierząt i roślin, obszary przylegające do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowej, dużej gęstości zaludnienia, obszary o znaczeniu kulturowym i takie, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Ponadto skala przedsięwzięcia i jej zasięg oddziaływania nie przekroczą granic przedmiotowej nieruchomości.
6. Rodzaj paliwa gazowego.
Gaz ziemny LNG
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniające przeprowadzenie rozruchu technologicznego umożliwiającego rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu musi nastąpić w terminie nie później niż 31.03.2024 r. z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. Oferty wskazujące termin wykraczający poza ww. wymagany termin zakończenia będą odrzucane.
2. Wybrany Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wlicza się do terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego najpóźniej 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego końcowego.

2.
DOTYCZY ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNEGO:
Wykonanie Dokumentacji budowlano - wykonawczej zamiennej jeśli będzie to koniczne, oraz jeżeli będzie to konieczne uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń w zakresie niezbędnym do uzyskania nowej Decyzji pozwolenia na budowę,
w terminie 100 (stu) dni od dnia zawarcia umowy.
5
uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę.
3
Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej i gazowej (w przypadku gazowego do projektowanej stacji LNG (budowa w ramach odrębnego postępowania)
w terminie do 31 grudnia 2023 r.
4.
Wykonanie fundamentów pod zabudowę kontenerową
w terminie do 31 grudnia 2023 r.
5.
DOSTAWA jednostki kogeneracji i chillera absorpcyjnego amoniakalnego na teren inwestycji
w terminie do 15 lutego 2024 r.
6.
Zakończenie prac montażowych i instalacyjnych, przyłączenie do sieci elektrycznej,
w terminie do 29 lutego 2022 r.
7.
Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
w terminie do 29 lutego 2024 r.
8.
Rozpoczęcie rozruchów, prób i testów, wyprodukowanie po raz pierwszy energii elektrycznej, ciepła i chłodu, synchronizacja z siecią
w terminie do 31 marca 2024 r.
9.
Osiągnięcie pełnej mocy wytwórczej (wygenerowanie nie mniej niż 70MWh energii elektrycznej brutto na zaciskach generatora oraz jednocześnie nie mniej niż 45 MWh chłodu przez nieprzerwany okres 72 godzin)
w terminie do 31 marca 2024 r.
Ogólne zasady wykonywania robót - plac budowy:
- Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do:
o uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dźwigi, naczepy niskopodwoziowe, dźwigi itp.).
o odbudowy uszkodzonych dróg oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez transport nienormatywny lub technologiczny;
o odbudowy uszkodzonych, podczas prac budowlanych oraz transportu, wszystkich urządzeń wodno - melioracyjnych;
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, od momentu przejęcia terenu budowy, aż do przekazania go Zamawiającemu.
- Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej przez Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i przepisów prawa.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.
- Decyzje Zamawiającego lub jego przedstawiciela dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej.
- Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
- Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
- Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji, jeśli będzie to wymagane do prawidłowego wykonania inwestycji.
- Podczas trwania realizacji Przedmiotu Zamówienia, teren budowy powinien być odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawcę. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczeń socjalnych budowy oraz wszelkich niezbędnych mediów. Plac budowy powinien być monitorowany i wyposażony w kamery. Obraz z kamer będzie udostępniony Zamawiającemu. W miejscach, które będą wymagać szczególnej ostrożności podczas prowadzenia prac budowlanych np. przylegających do ruchu drogowego, Wykonawca ogrodzi i odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposób określony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
- O ile okaże się to konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wykona wszelkie czynności w celu zapewnienia dostaw wody oraz energii elektrycznej, a także innych mediów na potrzeby wykonania Przedmiotu Zamówienia poprzez:
o zawarcie we własnym imieniu umów o dostawę/odbiór mediów z odpowiednimi dostawcami
o o ile to będzie konieczne: zainstalowanie przenośnego agregatu prądotwórczego
o wykonanie i zainstalowanie innych elementów tymczasowych sieci instalacyjnych na terenie terenu budowy (o ile Wykonawca oceni, iż będą one konieczne).
- Koszt zużycia energii elektrycznej oraz wody, a także dostaw/odbioru innych mediów, w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia obciąży Wykonawcę.
- W razie, gdyby zawarcie przez Wykonawcę we własnym imieniu umów o dostawę mediów lub odbiór ścieków z odpowiednimi dostawcami lub odbiorcami okazało się być z jakiegokolwiek powodu niemożliwe, powyższe koszty mediów będą pokryte przez Zamawiającego, a następnie refakturowane przez Zamawiającego na Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania stosownego wezwania przez Wykonawcę.
- Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.
- Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy teren, który był objęty inwestycją oczyścić z pozostałości powykonawczych. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia usunąć, a także dokonać wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji wszystkich odpadów budowlanych. Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy. Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, winny być wywiezione z terenu budowy i przekazane firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami.
- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
- Wykonawca zapewni co najmniej:
o środki pierwszej pomocy,
o osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
o odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,
o sprzęt p.poż,
o łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją.
- Wyposażenie i sprzęt wykorzystany do robót powinny być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.
- Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującym prawem.
- Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji elektrociepłowni, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż.
- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, wyposaży ekipy montażowe i budowlane w gaśnice.
Odbiory:
- Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku odbioru, próby, testu lub pomiaru. Udział personelu Zamawiającego w próbach, inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a także podpisanie przez personel Zamawiającego protokołu prób, inspekcji, odbiorów lub pomiarów w żaden sposób nie ograniczają odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy.
- W trakcie każdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie niezbędne próby, w tym próby materiałowe, elementów, urządzeń, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umożliwi Zamawiającemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbiorów, prób i inspekcji w każdym miejscu związanym z realizacją inwestycji, w tym: na Terenie Budowy, w biurach projektowych zaangażowanych w realizację, w zakładach wytwórczych Wykonawcy i jego Podwykonawców. Wykonawca wykona również wszystkie niezbędne pomiary mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie, w czasie zapewniającym dochowanie terminów realizacji Etapów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
- Rodzaje Odbiorów przedstawiono poniżej:
o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Roboty uważać się będzie za odebrane po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,
o odbiór etapu (danego etapu zdefiniowanego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, który będzie załącznikiem do umowy.
o odbiór fabryczny (próba, badanie, test, weryfikacja kompletności)
o odbiór dostawy
o odbiór po wykonanym montażu
o odbiór po zakończeniu ruchu próbnego.
o odbiór końcowy i przyjęcie do eksploatacji
o odbiór pogwarancyjny, odrębnego dla jednostki kogeneracji i pozostałych prac infrastruktury towarzyszącej.
- Odbiór realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy lub w przypadku robót tego nie wymagających pisemnym powiadomieniem, następnie nastąpi jego potwierdzenie przez odpowiednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub specjalistę branżowego, po sprawdzeniu kompletności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.
- Odbiory fabryczne będą przeprowadzane przez Wykonawcę w celu zweryfikowania zgodności wyposażenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej.
- Celem odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano - montażowych) jest sprawdzenie zgodności wykonania Instalacji lub jej części, oraz powiązanych z nią urządzeń/systemu, układów, węzłów technologicznych z dokumentacją techniczną, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem zakończenia robót budowlano - montażowych jest kontrola czy Instalacja lub jej część, oraz powiązane z nią urządzenia/systemy, układy, węzły technologiczne pod względem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym są kompletne i zostały ukończone zgodnie z Umową.
- Pierwsze uruchomienie Przedmiotu Zamówienia rozumiane jako przygotowanie jednostki kogeneracji i chillera absorpcyjnego amoniakalnego do pracy w trybie ciągłym i możliwość pracy jednostki kogeneracji w trybie ciągłym przy minimalnym obciążeniu 50% mocy
znamionowej elektrycznej (lub mniejszej, za zgodą Stron) do pierwszego uruchomienia i pracy ciągłej przy uzgodnionym obciążeniu. Ruch próbny natomiast to osiągnięcie pełnej mocy jednostki wytwórczej rozumianej jako uzyskanie produkcji energii elektrycznej w ilości minimum 70 MWh oraz (jednocześnie 45 MWh chłodu o temperaturze nie wyższej niż -10C (słownie ,,minus dziesięć stopni Celsjusza) w ciągłym okresie 72 godzin dla jednostki kogeneracji, w okresie maksymalnie 100 dni od pierwszego uruchomienia.
- Odbiór końcowy ma miejsce gdy ruch próbny zakończony zostanie sukcesem, wykonane zostaną wszystkie prace zgodne z opisanym Przedmiotem Zamówienia, po spełnieniu wszelkich innych wymogów opisanych w SIWZ, umowie, w tym po przeprowadzeniu szkoleń personelu obsługowego Zamawiającego. Podjęcie protokołu końcowego równoważne jest z wprowadzeniem w ruch ciągły jednostki wytwórczej i przekazanie do eksploatacji.
- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego oraz protokołów serwisowych z okresu gwarancyjnego.
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania etapu lub całości Przedmiotu Zamówienia objętego Umową.
- Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Strony. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy odbioru mogą zaprosić do udziału w nim podwykonawców, projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, dostawców.
- Niezależnie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za każdym razem zobowiązany jest każdorazowo do powiadomienia Zamawiającego o planowanych próbach, inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegółowych harmonogramów.
- Wszystkie Odbiory organizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze w godz.ch pracy Zamawiającego (7:30 - 15:00) zgłaszanych 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.
- Każdorazowo podstawę odbioru stanowią:
o Umowa,
o Dokumentacja techniczna,
o Normy, przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowiązujące w danej branży,
o Zapisy w Dzienniku Budowy,
o Dokumenty jakości, protokoły, przedstawione przez Wykonawcę.
- Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca załączy:
o dokładny opis zakresu odbioru,
o procedurę odbioru lub próby, zawierającą w przypadku układu technologicznego
o schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,
o dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, mających zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz protokołem poświadczonym przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robót o zakończeniu prac przedmiotu odbioru.

CPV: 45000000-7, 31120000-3, 31122000-7, 42511000-1, 42514000-2

Dokument nr: Kwidzyn/CHP1/2023

Otwarcie ofert: o od 23.06.2023 r. do 30.06.2023: analiza ofert przedstawionych przez Oferentów, wybór najkorzystniejszej oferty pod względem kryteriów wyboru,

Składanie ofert:
3. Harmonogram realizacji zamówienia:
o od 1.06.2023 r. do 22.06.2023 r.: termin składania ofert przez Oferentów,
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
- TERMIN SKŁADANIA ofert: 22.06.2023 r. godz. 10:00 CEST,
1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać na jeden z wybranych sposobów:
- w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres siedziby: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. , Ul. Południowa 2, 82-500 Kwidzyn,
w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: ,,OFERTA nr Kwidzyn/CHP1/2023", lub:
- w formie pisemnej przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. , Ul. Południowa 2, 82-500 Kwidzyn,
w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: ,,Kwidzyn/CHP1/2023 z dnia 1.06.2023 r." lub:
- w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kogeneracjagazowa.pl Oferty składane drogą elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: ,,Kwidzyn/CHP1/2023 z dnia 1.06.2023 r."
- w formie pisemnej drogą elektroniczną w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe za pośrednictwem odnośnej funkcjonalności Bazy konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
4. Lokalizacja przedsięwzięcia
? teren zakładu przetwórstwa przy Ul. Południowej 2, 82-500 Kwidzyn
? część działki o nr 128/3, obręb 0015 Kwidzyn.
o 14.07.2023 r.: przewidywany najpóźniejszy termin podpisania umowy z wybranym Oferentem - Wykonawcą.
4. Zamawiający określa terminy osiągnięcia następujących celów zaawansowaniu wykonania umowy (,,Kamienie Milowe"):
Lp.
Zakres robót
Wymagany termin zakończenia
1.
Zawarcie oraz przedstawienie Zamawiającemu Podwykonawców.
w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: województwo pomorskie, powiat kwidzyński, teren zakładu przetwórstwa przy Ul. Południowej 2, 82-500 Kwidzyn, część działki o nr 128/3, obręb 0015 Kwidzyn.

Wymagania:
3. Przedmiot zamówienia dodatkowo zawiera:
- Prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji.
7. Oferent zobowiązany jest przedstawić wycenę przedmiotu zamówienia w sposób dookreślony w Załączniku nr 5 Specyfikacja ceny.
8. Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę na cele Projektu:
o Decyzja Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2021 r. nr 380/21
9. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, która jest dostępna w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i określa wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań projektu (PFU - załącznik 2.4). Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie budowlanym jednak z dochowaniem efektu rzeczowego i ekologicznego i wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami, przepisami oraz sztuką budowlaną. Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Ilekroć w treści dokumentów w ramach przedmiotowego Zapytania ofertowego lub opisu przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne, w sposób zgodny z zapisami Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach). Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązujące prawo.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych, tj. przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.
a) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
b) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
6. Wszelka korespondencja (zapytania i odpowiedzi do SIWZ, wnioski, oświadczenia, środków ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie w języku polskim.
7. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym (pieczęcie, podpisy, loga itp.).
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9. Przesłanki wykluczenia - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
o o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
o skarbowe,
o o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo;
- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art.5.3. pkt 4 Zapytania Ofertowego (SIWZ);
- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 5.1. pkt 4 Zapytania Ofertowego (SIWZ), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz warunkami jego realizacji stwierdzą, iż:
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile posiadanie ich przy realizacji niniejszego zamówienia jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
- są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego zamówienia;
1. posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego zamówienia; Sprzedający oświadcza, że:
a. jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów KC, ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców oraz innych przepisów prawa,
b. jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, oraz że będzie pozostawał czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) przez cały okres obowiązywania umowy, jaką Strony (Zamawiający i Oferent zawrą w oparciu o Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe),
c. jego numer rachunku do rozliczeń znajduje się na tzw. białej liście podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz że jego rachunek do rozliczeń będzie pozostawał na przedmiotowej liście przez cały okres obowiązywania umowy, jaką Strony (Zamawiający i Oferent zawrą w oparciu o Przedmiotowe Zapytanie Ofertowe),
d. posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, uprawnienia, kwalifikacje i zezwolenia, a także środki, w tym potencjał techniczny, ekonomiczny oraz kadrowy, niezbędne do wykonania Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, a także zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy,
e. nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jak również na dzień podpisania Umowy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
f. posiada doświadczenie w realizacji robót budowlanych, prac, dostaw lub usług dla przedsięwzięć analogicznych jak z Przedmiotu Umowy,
g. zawarcie Umowy przez Oferenta po wyłonieniu go w ramach przedmiotowego postępowania jako wykonawcy Przedmiotu Zamówienia nie narusza przepisów prawa polskiego, w szczególności postanowień wymagających uzyskania lub posiadania przez Wykonawcę jakiegokolwiek zezwolenia, upoważnienia, zgody lub zwolnienia wydanego przez organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej,
h. nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne, egzekucyjne lub arbitrażowe, którego stroną jest Sprzedający, w wyniku którego Przedmiot Zamówienia mogłaby zostać uznana w całości lub w części za nieważną lub bezskuteczną w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu, zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw ani interesów osób trzecich w rozumieniu art. 59 lub art. 527 KC,
i. nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe, w tym upadłościowe albo restrukturyzacyjne, administracyjne, sądowo administracyjne, egzekucyjne lub arbitrażowe, które uniemożliwiałoby wykonanie w całości albo w części Umowy przez Sprzedającego, jak też według najlepszej wiedzy Sprzedającego nie zachodzą obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić możliwość wszczęcia takiego postępowania,
j. gwarantuje wysoką jakość Prac Projektowych i Robót Budowlanych i zobowiązuje się do ich wykonania z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się wykonywaniem prac projektowych i robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami złożonej oferty, zawartej umowy, dokumentacją projektową, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej,
k. oświadcza, że zobowiązuje się w stosunku do Kupującego do kontroli i posługiwania się w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz formalne licencje zawodowe, zezwolenia i ubezpieczenia, umożliwiające realizację przedmiotu Zamówienia zgodnie z polskim prawodawstwem w zakresie regulującym pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczególności funkcji projektanta, kierownika budowy, kierowników robót itd.

Warunki płatności:
Przewiduje się, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne w formie płatności częściowych oraz płatności końcowej, z zastrzeżeniami:
- Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,
- Wysokość wynagrodzenia częściowego nie może przekroczyć 80% wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,
- Warunkiem wypłaty częściowego wynagrodzenia będzie podpisanie częściowego protokołu odbioru prac objętych określoną transzą wynagrodzenia częściowego (przewiduje się transze nie częściej niż raz na miesiąc),
- Płatność końcowa w wysokości nie przekraczającej 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, w szczególności potwierdzającego osiągnięcie pełnej mocy wytwórczej elektrycznej, cieplnej i chłodniczej w trybie ciągłym, a także uzyskaniu na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,
- Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie z tytułu faktycznie wykonanych prac.
W przypadku niewykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, niezależnie od przyczyny niewykonania części przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone. Umniejszenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie obliczeń dokonanych z uwzględnieniem treści przedmiaru, harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także innych dokumentów, o ile Zamawiający uzna, że wynikające z nich kwoty czy roszczenia są uzasadnione okolicznościami sprawy i odzwierciedlają realnie wykonanie przez Wykonawcę prace.
Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 14 dni od dnia wykonania przedmiotu/części przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, wystawienie i doręczenie Zamawiającemu faktury VAT. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT przelewem na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić inne warunki płatności, za obopólną zgodą i zamieścić je w umowie.
Gwarancja:
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na prace budowlane i montażowe obiektów wynosi nie mniej niż 5 lat, a urządzeń oraz wyposażenia technologicznego to nie mniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający zapewni prowadzenie eksploatacji instalacji zgodnie z dokumentacją powykonawczą i instrukcją eksploatacji przekazaną przez Wykonawcę.
Zamawiający przewiduje konieczność udzielenia zabezpieczenia na poczet udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na należyte wykonanie umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto w formie kaucji gwarancyjnej na okres gwarancji i rękojmi przewidziany w docelowej umowie. Kaucja gwarancyjna będzie mogła być zamieniona na gwarancję ubezpieczeniową lub bankową. Zabezpieczenie należytej realizacji Umowy posłuży do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z nie zrealizowania lub nienależytego zrealizowania Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych będzie musiało zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. Zmiany formy gwarancyjnej należytego zrealizowania Umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, za zgodą Zamawiającego.
Obsługa gwarancyjna i serwis:
- Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność Przedmiotu Zamówienia.
- Przedmiot Zamówienia będzie objęty nie krótszą niż 2-letnią gwarancją, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla jednostki kogeneracji i urządzeń technologicznych oraz nie krótszą 5 letnią gwarancją infrastruktury budowlanej.
- Roszczenia gwarancyjne, w tym roszczenia gwarancyjne agregatu prądotwórczego kierowane będą bezpośrednio do Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest do napraw gwarancyjnych.
- Części wymienione na gwarancji, podczas okresu gwarancyjnego, posiadają odrębną gwarancję nadaną przez Producenta (Wykonawcę), trwającą od czasu zamontowania przedmiotowych części.
- Wykonawca gwarantuje, że jednostka kogeneracji będzie osiągała parametry techniczne podane w specyfikacji technicznej, zgodnej z zapisami Zapytania Ofertowego, w szczególności moc oraz sprawność elektryczną i cieplną (z tolerancją określoną w przedmiotowym dokumencie normy ISO).
- W celu utrzymania gwarancji Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy świadczenie usług serwisowych w czasie trwania okresu gwarancyjnego.
- Wykonawca opracuje harmonogram prac serwisowych, który będzie zawierał zakres rzeczowy prac serwisowych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia ciągłości pracy serwisowanych urządzeń. Harmonogram prac serwisowych musi zawierać co najmniej te czynności serwisowe, które zostały ujęte w zatwierdzonym przez producenta agregatów planie prac serwisowych z uwzględnieniem czasookresu ich wykonania.
- Wykonawca przekaże zamawiającemu zatwierdzony przez producenta silnika jednostki kogeneracyjnej harmonogram prac serwisowych.
- Wykonawca zrealizuje usługę serwisową jednostek wytwórczych zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji. Instrukcja eksploatacji i konserwacji zostanie opracowana przez Wykonawcę na podstawie wytycznych producenta jednostki kogeneracyjnej, własnej praktyki, wiedzy inżynierskiej, prawa polskiego, wspólnotowego oraz instrukcji eksploatacyjnych zastosowanych jednostek wytwórczych oraz poszczególnych elementów składowych jednostki kogeneracyjnej (dotyczy nie tylko agregatu prądotwórczej, ale całej jednostki kogeneracji, w tym układów chłodzących, wymienników ciepła, czerpni itd).
- Wykonawca gwarantuje, że jednostka wytwórcza z Przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancyjnym osiągnie minimalną dyspozycyjność pracy na poziomie nie mniejszym niż 8.100 (słownie: osiem tysięcy sto) godzin średnio pełną mocą rocznie.
- Dyspozycyjność określa się na podstawie ilości godzin pracy przepracowanych przez jednostkę kogeneracji pełną mocą (jeśli określenie liczby godzin pracy pełną mocą nie będzie możliwe wprost z systemu sterowania, liczba ta określona będzie wynikiem dzielenia liczby MWh wytworzonej i zmierzonej na zaciskach generatora oraz mocy zainstalowanej wyrażonej w MW).
- Minimalny gwarantowany poziom dyspozycyjności jest pomniejszany o czas przestoju jednostki wywołany włączeniami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Dla rozwiania wątpliwości wyłączenia dokonywane w związku z przeglądami okresowymi, w tym na wymianę oleju oraz wywołane naprawami gwarancyjnymi leżą w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy. Jeżeli pełna moc nie zostanie osiągnięta z winy leżącej po stronie Zamawiającego (czasowo) np. w wyniku odstawienia od pracy jednostki kogeneracyjnej, wymagana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie odpowiednio pomniejszona.
- Serwis w okresie gwarancyjnym będzie prowadzony przez Wykonawcę, co do zasady.
- Szczegółowe warunki realizacji serwisu oraz dostaw części zamiennych i eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym określa kosztorys obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym, który wykonawca przedłoży wraz z ofertą. Wykonawca musi oświadczyć, że harmonogram ten zgodny jest z wymogami i harmonogramem producenta silnika i producentów pozostałych urządzeń.
- Wymiana oleju będzie wykonywana w okresach wynikających z danych uzyskiwanych na podstawie analiz oleju zużytego. Wykonawca będzie na własny koszt dokonywał analiz oleju smarnego, których wyniki będą każdorazowo przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie. Na podstawie otrzymanych wyników analiz oleju, dokonywana będzie jego wymiana przez Wykonawcę (fakultatywnie przez Zamawiającego po uzgodnieniu tych czynności umownie między Stronami, po wcześniejszym przeszkoleniu przez Wykonawcy). W przypadku niejednoznacznych wyników analiz, ostateczną decyzję o konieczności wymiany oleju podejmuje Wykonawca. Wykonawca będzie w ramach ceny oferty dokonywał zakupu i dostawy oleju smarnego na teren inwestycji Zamawiającego, zgodnego z zaleceniami producenta silnika.
- Zamawiający będzie dokonywał kontroli świec zapłonowych, zgodnie z instrukcją producenta (w szczególności pomiar napięcia, czyszczenie, regulacja szczeliny),
- Zamawiający będzie na własny koszt dokonywał czynności obsługowych jednostki kogeneracji, w tym niepowodujących wyłączenia jednostki wytwórczej, w szczególności będzie dokonywał inspekcji wizualnej jednostki wytwórczej, jeśli okoliczności będą tego wymagały, celem wykrycia w porę ewentualnego nieprawidłowego działania jednostki, tak aby można było w miarę możliwości uniknąć usterek i/lub zbędnych przestojów, a także jeśli wymaga tego sytuacja, można było wezwać Wykonawcę na wczesnym etapie, tak aby ograniczyć i jeśli możliwe zapobiec dalszym przestojom; w szczególności Zamawiający będzie sprawdzał (a po uzgodnieniu między Stronami uzupełniał) poziom wszystkich płynów, tj. oleju, glikolu, smarów (koszt materiałów i płynów w cenie oferty Wykonawcy).
- Zamawiający będzie wykonywał czynności obsługowe zalecone przez Wykonawcę w poleceniach pisemnych, w tym w raportach serwisowych.
- Parametry pracy jednostki kogeneracyjnej, w szczególności ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez jednostkę, Zamawiający będzie systematycznie, nie rzadziej niż raz na 24 godziny, zapisywał w dzienniku eksploatacyjnym, będącym do wglądu Wykonawcy.
- Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty dla Zamawiającego gwarancji, aby Zamawiający dokonywał czynności obsługowych jednostki kogeneracyjnej, w szczególności wyrażonych tu w Zapytaniu Ofertowym lub zawartych w umowie (obsługa, nastawy, wymiana oleju, pobieranie próbek oleju itp.).
- Na wykonane czynności serwisowe w okresie gwarancyjnym, Wykonawca udziela gwarancji do czasu wykonania kolejnego przeglądu serwisowego okresowego.
- Na dostarczone przez Wykonawcy części zamienne i materiały eksploatacyjne w okresie gwarancyjnym, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją producenta.
- Zamawiający ma prawo powierzyć czynności serwisowe w okresie gwarancyjnym firmie innej niż Wykonawca na koszt Wykonawcy, gdy w okresie dłuższym niż 36 godzin od zgłoszenia awarii/usterki/wady przez Zamawiającego, powodującej wyłączenie/przestój jednostki kogeneracyjnej, Wykonawca nie podejmie czynności naprawczych i prób uruchomienia jej, z zastrzeżeniem zlecenia przez Zamawiającego czynności serwisowej Producentowi lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi.
- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wady Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.
- Czas reakcji serwisowej Wykonawcy ustala się na maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego awarii, wady, błędu technicznego, powodujących wyłączenie/przestój jednostki wytwórczej do przyjazdu na instalację i wykrycia usterki, względnie podjęcie działań w celu wykrycia usterki. Dla rozwiania wątpliwości Strony ustalają, że przez czas reakcji rozumie się czas od momentu zgłoszenia usterki do momentu przyjazdu personelu serwisowego Wykonawcy i podjęcia działań naprawczych.
- Zgłoszenie wraz z krótkim opisem usterki/awarii (podanie daty i godziny usterki/awarii, podanie numeru seryjnego jednostki, liczbę przepracowanych mth jednostki, krótki opis usterki) będzie odbywać się telefonicznie (połączenie lub SMS) na podany przez Wykonawcę numer telefonu, oraz jednocześnie drogą mailową na podany przez Wykonawcę adres email. Zgłoszenie powinno zostać wysłane niezwłocznie od czasu stwierdzenia wyłączenia awaryjnego jednostki (w celu rozwiania wątpliwości Strony ustalają, iż maksymalny czas od momentu odnotowania awarii do momentu jej formalnego zgłoszenia to 2 godziny).
- W okresie gwarancji naprawy Przedmiotu Zamówienia będą wykonywane bezpłatnie przez serwis Wykonawcy lub Dystrybutora/Producenta. Dla rozwiania wątpliwości, usterki/awarie, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym podlegają bezpłatnej naprawie także w przypadku, gdy naprawa w czasie wystąpi po upływie okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się i przewidzianych do wymiany w czasookresach określonych w DTR (takie jak: filtry, oleje, uszczelki, elementy gumowe, glikol, itp.).
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie kody i programy serwisowe przed upływem okresu gwarancyjnego. Zamawiający nie może wymagać udostepnienia kodów, które nie są w posiadaniu Wykonawcy. Części wymienione na gwarancji podczas okresu gwarancyjnego posiadają odrębną gwarancję trwającą 12 miesięcy od czasu jej zamontowania.
- Każdorazowo podczas przeprowadzania czynności serwisowych, personel serwisowy Wykonawcy zapewni na żądanie Zamawiającego możliwość wglądu przez personel Zamawiającego na wykonywane przez Wykonawcę prace serwisowe w celu budowania kompetencji personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i serwisowania jednostki kogeneracji w podstawowym zakresie (wymiana oleju, glikolu, czyszczenie, w zakresie świec itp.).
- Wykonawca zapewnia 24h/dobę i 7dni/w tygodniu kontakt telefoniczny (nr telefonu) z serwisem w celu zdalnej pomocy technicznej, której celem jest w miarę możliwości usunięcie usterek lub wątpliwości odnośnie nieprawidłowej pracy jednostki kogeneracyjnej bez konieczności faktycznego przyjazdu serwisu.
- Wykonawca ma obowiązek prowadzić, w okresie gwarancji, nieodpłatny (w cenie oferty) stały zdalny monitoring urządzeń oraz możliwość zdalnej naprawy lub korekty pracy jednostki kogeneracji z zastrzeżeniem udostępnienia przez Zamawiającego łącza internetowego doprowadzonego do automatyki agregatu.
- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się zachować w tajemnicy uzyskiwane od stron informacje, w tym szczególności dane produkcyjne energii, kosztów i przychodów.
- Wykonawca ma obowiązek prowadzić w formie elektronicznej historie napraw i usterek Przedmiotu Zamówienia.
- Strony ustalają, że Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni powiadomi Zamawiającego o planowanym przeprowadzeniu danego przeglądu serwisowego.
- Strony ustalają że przeprowadzenie danego przeglądu nastąpi w okresie +/- 50 mth od planowego czasu przeglądu.
- Wykonawca naprawia błędy poczynione w świadczonej usłudze serwisowej na swój koszt w trybie niezwłocznym.
- Za wszystkie szkody w Przedmiocie Zamówienia wyrządzone przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
- W razie nie dotrzymania przez Wykonawcy dyspozycyjności, o której mowa wyżej w okresie gwarancyjnym w każdym odrębnie roku, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości Kd wyrażonej, jako: Kd = (Dg - Drz) x Kj, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
o Kd - wysokość kary dla jednostki kogeneracji w okresie gwarancyjnym wyrażona w PLN,
o Dg - poziom dyspozycyjności gwarantowany, wyrażony w godzinach pracy jednostki kogeneracji,
o Drz - poziom dyspozycyjności rzeczywisty, wyrażony w godzinach pracy jednostki kogeneracji,
o Kj - kara jednostkowa wyrażająca utracone korzyści Zamawiającego wywołane nie osiągnięciem gwarantowanego poziomu dyspozycyjności (z tytułu zmiennych kosztów unikniętych energii elektrycznej, przychodów z ciepła i chłodu , premii gwarantowanej pomniejszone łącznie pomniejszone o zmienne koszty paliwa nie zużytego w czasie przestoju nadmiarowego; ceny jednostkowe energii elektryczne na podstawie kosztów zmiennych łącznych jednostkowych w zakładzie Zamawiającego, ceny jednostkowe ciepła na podstawie kosztów zmiennych łącznych jednostkowych gazu ziemnego w zakładzie Zamawiającego i sprawności kotła 95%, ceny jednostkowe chłodu na podstawie kosztów zmiennych łącznych jednostkowych gazu ziemnego w zakładzie Zamawiającego i sprawności kotła 95%, ceny gazu ziemnego na podstawie kosztów zmiennych łącznych jednostkowych gazu ziemnego w zakładzie Zamawiającego).
- Warunkiem naliczania kary, o której wyżej mowa jest dodatni wynik Kd.
- Strony ustalają, że jeżeli podczas rozruchu technologicznego jednostka kogeneracji, Przedmiot Zamówienia nie spełnienia deklarowanej mocy elektrycznej, sprawności elektrycznej, cieplnej, chłodniczej a Wykonawca w czasie do 21 dni nie wykona czynności korekcyjnych w celu pełnego wyeliminowania usterki, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty kary w wysokości 2,5% wartości ceny oferty netto za każde obniżenie (uśrednione w pomiarach dokonanych w okresie doby) mocy elektrycznej Przedmiotu Zamówienia o 1% lub sprawności elektrycznej o 1% (z zachowaniem tolerancji określonej w specyfikacji technicznej Producenta).
Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Oferent powinien posiadać na moment realizacji zamówienia uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wiedza i doświadczenie:
Oferent powinien posiadać na moment realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:
- złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
- oferent wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej jednego przedsięwzięcia polegających na budowie instalacji do produkcji chłodu z wykorzystaniem chillera absorpcyjnego amoniakalnego przy przetwarzaniu ciepła o mocy nominalnej chłodniczej nie mniejszej niż 600 kW,
- oferent wykaże posiadanie uprawnień (certyfikacji) nadanych przez jednostkę notyfikowaną (np. Urząd Dozoru Technicznego) dla urządzeń ciśnieniowych dla modułu A2 wg. dyrektywy 2014/68/UE.
Wykonanie należy rozumieć jako zakończenie we wskazanym okresie, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej. Na potwierdzenie należy przedstawić dowody należytego wykonania zamówienia, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończone i dopuszczone do użytkowania. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje/poświadczenia bądź dokumenty równoważne wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
Potencjał techniczny:
Oferent powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawartego w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do prawidłowego wykonania zamówienia:
Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
a. Kierownik Budowy - posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy oraz wykazać się doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum 1 (jednej) inwestycji polegającej na wybudowaniu źródła wytwórczego kogeneracyjnego na paliwa gazowe (dopuszcza się biogaz, w tym rolniczy) o mocy elektrycznej zainstalowanej nie mniejszej niż 900 kW lub minimum jednego urządzenia chłodniczego z wykorzystaniem chillera absorpcyjnego o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 600 kW.
b. Inżynier sanitarny - posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inżyniera sanitarnego oraz wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji głównego technologa przy rozruchu co najmniej 1 (jednej) instalacji przetwarzającej ciepło w chłód z wykorzystaniem chillera absorpcyjnego.
Wymagania zawarte są w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent łącznie:
o złoży stosowne oświadczenie, iż na moment realizacji zamówienia jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
o dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych 00/100); należy złożyć wymagany dokument w postaci opłaconej oraz ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za szkody powstałe w związku z wykonaniem działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia (ważna na dzień złożenia oferty z zachowaniem ważności (z obowiązkiem jej utrzymania) na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz dodatkowo z obowiązkiem jej utrzymania na czas gwarancji), oraz:
o złoży dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w łącznej kwocie co najmniej 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100) wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć minimum jeden ze wskazanych dokumentów: informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie z banku o posiadaniu środków na koncie Oferenta wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; opinia bankowa, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym na dzień złożenia oferty zawierający datę sporządzenia oraz opatrzony klauzulą ,,Dokument związany z czynnością bankową, sporządzony na elektronicznym nośniku informacji na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie wymaga podpisu ani stempla".
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Polisy - ubezpieczenia robót budowlano montażowych objętych Przedmiotem Umowy (dedykowanej przedmiotowemu Projektowi) na kwotę minimum 30 % (trzydziestu procent) wartości Przedmiotu Umowy brutto przez cały okres obowiązywania Umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. W przypadku przedłużenia terminu wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia - w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza dodatkowo, że aktualna sytuacja związana z COVID-SARS-COV2 oraz działaniami wojennymi na Ukrainie pozostaje bez wpływu na jego możliwości w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia - zarówno w odniesieniu do zasobów ludzkich (pracownicy budowy), jak i materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że aktualna sytuacja rynkowa jest mu znana i nie stwarza zagrożenia dla terminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
Ubezpieczenie budowy
Ubezpieczenie budowy musi zawierać możliwość cesji na podmiot finansujący (współfinansujący) inwestycję.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wypełniona Specyfikacja ceny, stanowiącą załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać wszelkie informacje zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Wymagane jest przygotowanie oferty na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Oferta musi:
o Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe,
o Zawierać cenę wyrażoną PLN,
o Zawierać spójne dane,
o Zawierać wszystkie wymagane załączniki,
o Powoływać się na numer zapytania ofertowego.
o Zawierać wszystkie dookreślone dane z Kryterium Wyboru ofert, o których mowa w pkt VII. p.pkt.2.
3. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenie wyjaśnień treści wniesionej oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.1. złożenie oferty w terminie;
1.2. przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części VI;
1.3. dołączenie do oferty oświadczenia o braku powiązania osobowego i kapitałowego z zamawiającym (załącznik nr 3).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1.4. dołączenie do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. warunków (załącznik 4),
1.5 dołączenie do oferty Specyfikacji cen, stanowiącej załącznik nr 5 do Zapytania.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
2. Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonywania oceny:
Kryterium 1
Cena netto
0-80 pkt
Kryterium 2
Sprawność chillera absorpcyjnego COP
0-10 pkt
Kryterium 3
Cena serwisu kompletnej jednostki kogeneracji w okresie
2 lat eksploatacji
0-5 pkt.
Kryterium 4
Czas dyspozycyjności rocznej
0-5 pkt.
Kryterium 1
W kryterium ,,Cena netto" najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Kryterium 1 =
cena z oferty wskazującej najniższą cenę x 80
cena z oferty ocenianej
Kryterium 2
W Kryterium ,,Sprawność chillera absorpcyjnego" uwzględniona zostanie sprawność w oparciu o katalogowe nominalne moce cieplne kogeneracji i nominalną moc chłodniczą oraz deklarację osiągów oferenta, która nie może być wyższa niż wynikające z nominalnych warunków pracy. Zamawiający nie dopuszcza ofert ze sprawnością poniżej 60,00%. Dokładność danych należy podać do 1/100 procenta.
Nominalna moc chłodnicza oznacza moc chłodniczą osiąganą przez układ chillera absorpcyjnego w temperaturze termometru mokrego powietrza zewnętrznego +10,5°C. Sposób przyznawania punktacji:
Sprawność cieplna COP
Liczba punktów
60%
0
60,01% - 61,99%
2
62,00% - 63,99%
4
64,00% - 65,99%
6
66,00% - 67,99%
8
68% i więcej
10
Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia SIWZ
23
Kryterium 3
W kryterium ,,Cena serwisu kompletnej jednostki kogeneracji w okresie 2 lat eksploatacji" należy uwzględnić wszystkie koszty serwisowania ograniczone do jednostki kogeneracji zgodne z DTR producenta w okresie 2 lat od dnia podjęcia protokołu odbioru końcowego z dochowaniem deklarowanego czasu dyspozycyjności pracy średniorocznie, w tym koszty zdalnego nadzoru, koszt części zamiennych, koszt materiałów i płynów eksploatacyjnych, pracy serwisantów, dojazd i akomodacja ekip serwisowych kompletnej jednostki kogeneracji, jednakże bez kosztów mediów oraz paliwa gazowego i innych kosztów stałych i zmiennych spoczywających po stronie Zamawiającego (okres 2 lat liczony także dla ofert z okresem gwarancji dłuższym niż 2 lata dla urządzeń technologicznych). Należy przyjąć założenie, że roczne należne wynagrodzenie za usługę serwisowania jest w każdym roku równe. Należy przyjąć, że rozliczenie ceny serwisu będzie mieć miejsce po wykonanych przeglądach w uzgodnionym między stronami harmonogramie proporcjonalnie do przepracowanych motogodzin jednostki wytwórczej.
W kryterium ,,Cena serwisu kompletnej jednostki kogeneracji w okresie gwarancji" najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę w PLN netto, a każda następna odpowiednio ze wzorem:
Kryterium 3 =
cena z oferty wskazującej najniższą cenę x 5
cena z oferty ocenianej
Wartość ceny serwisu wyrażonej w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.
Kryterium 4
W kryterium ,,Czas dyspozycyjności rocznej pracy jednostki kogeneracji" zostanie uwzględniony czas dyspozycyjności wyrażony w motogodzinach średnio z dwóch lat okresu gwarancyjnego w zakresie technicznym (50% sumy dyspozycyjności pierwszego i drugiego roku).
W kryterium ,,Czas dyspozycyjności rocznej pracy jednostki kogeneracji" najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta zawierająca najwyższą dyspozycyjność roczną, a każda następna odpowiednio ze wzorem:
Kryterium 4 =
Czas dyspozycyjności z oferty ocenianej x 5
Czas dyspozycyjności z oferty z najdłuższym czasem dyspozycyjności
Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1 + Kryterium 2 + Kryterium 3 + Kryterium 4, max: 100 pkt. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów, z uwzględnieniem powyższej metodyki.
- Ważność oferty: min. 60 dni od daty otwarcia ofert,
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.oferent.com.pl
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej ogłoszenia.
X. ZAWARCIE UMOWY
1. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14.07.2023. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
2. Wybrany Wykonawca nie później niż w dniu podpisania końcowego bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego jest zobowiązany do dostarczenia projektu powykonawczego - dokumentacji powykonawczej.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
a. Przez zakończenie postępowania ofertowego Zamawiający rozumie zawarcie Umowy z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, odwołać lub zmienić jego treść, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
b. Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia udziela Osoba do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego. Wiążące są wyjaśnienia udzielone w formie pisemnej (e-mail). Zamawiający udzieli odpowiedzi wyłącznie po złożeniu pytań za pośrednictwem e-mail. Nie jest dopuszczone powoływanie się na udzielone przez (przedstawiciela) Zamawiającego wyjaśnienia bez ich pisemnego potwierdzenia (e-mail). Odpowiedzi na pytania będą udzielane niezwłocznie. Odpowiedzi wraz z postawionymi pytaniami będą publikowane przez Zamawiającego na platformie na której zamieszczone jest Zapytanie Odpowiedzi poprzedzająco przed wysłaniem za pośrednictwem odpowiedzi do Oferenta zadającego pytanie.
c. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem e-mail, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień na portalu gdzie zamieszczone jest Zapytanie Ofertowe. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej publikacji ogłoszenia.
d. Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
e. Zamawiający uzyskał finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów zdawczo - odbiorczych, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.
f. W sytuacji wyboru konkretnej oferty i zaakceptowaniu jej warunków przewiduje się stosowanie kar umownych:
- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na żądanie Zamawiającego kar umownych na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach: przekroczenia terminu końcowego realizacji Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto z Umowy za każdy dzień zwłoki; zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto z Umowy za każdy dzień zwłoki; odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
- W przypadku, gdy zastrzeżone powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
- Zamawiający dopuszcza zobowiązanie do zapłacenia kar umownych na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach: odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
g. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie:
- zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,
- przewiduje się możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak opóźnienie lub odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmian będących skutkiem działania siły wyższej.
- zmiany dookreślone powyżej stanowią przykład zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
W kwestiach dotyczących pozostałych warunków realizacji zamówienia, zmiany zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty, a także w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia stanu faktycznego realizacji w formie aneksu do umowy, w tym również po jej zrealizowaniu.
h. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom.
i. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.
j. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.
k. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej cenę przekraczającą kwotę, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia.

Kontakt:
7. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: imię i nazwisko, nr tel. email: Michał Ćwil, tel. +48 609 788 026, e-mail: biuro@kogeneracjagazowa.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.