Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa systemu grzewczego w budynkach komunalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa systemu grzewczego w budynkach komunalnych

Data zamieszczenia: 2023-06-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BUDZYŃ
ul. Przemysłowa 16 A
64-840 Budzyń
powiat: chodzieski
67 2843 201, faks 67 2843 33 70
przetargi@budzyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Budzyń
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 67 2843 201, faks 67
Termin składania ofert: 2023-06-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa systemu grzewczego w budynkach komunalnych w Sokołowie Budzyńskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe związane z przebudową systemu grzewczego kotłowni stałopalnej w budynku komunalnym w Sokołowie Budzyńskim nr 28 znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 248/1.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Opis stanu istniejącego:
W budynku wbudowana jest kotłownia stałopalna. Ciepło wytwarzane jest przez dwa kotły wodne mocy łącznej 115 kW. Instalacja z obiegiem pompowym wody grzewczej. Rozdzielacz c.o. znajduje się w pomieszczeniu przyległym do kotłowni. Instalacja z rur stalowych, łączonych
poprzez spawanie. Połączenia rurowe gwintowane oraz kołnierzowe.
Odprowadzenie dymu do komina zewnętrznego, jednościennego, wolnostojącego, na fundamencie własnym.
W ramach prac remontowych kotłowni należy wykonać:
? demontaż jednostki kotłowej w kotłowni,
? demontaż czopucha dymowego kotła,
? montaż jednej jednostki kotłowej o łącznej mocy 95 kW opalanych pelletem wraz z przyłączeniem nowym dwuściennym czopuchem dn 180 mm do projektowanego komina dn 180,
? montaż nagarniacza piórowego wraz z podajnikiem w pomieszczeniu S - skład opału
? montaż podajnika
? montaż transportera załadowczego
? montaż zbiornika buforowego ciepła o pojemności 1000 l
? montaż pompy kotłowej
? montaż kompaktowej stacji uzdatniania wody
? montaż nowego orurowania z rur stalowych od kotła do rozdzielaczy
? montaż nowych rozdzielaczy z rur stalowych wraz z uzbrojeniem obiegów
? montaż podliczników ciepła na każdej z sekcji
? montaż uzbrojenia, AKPiA oraz okablowania automatyki kotłowni zgodnie ze schematem technologicznym (rys. nr S-2) lub zgodnie z wytycznymi producenta kotła wybranego do zamontowania w budynku
? wykonanie prac remontowych budowlanych w kotłowni tj.:
- wyburzenie ścianek działowych i utworzenie składu paliwa,
- wyburzenie komina wentylacyjnego wraz z uzupełnieniem stropodachu
- wykonać wylewkę betonową z betonu C16/20, zbroić dołem siatką z prętów stalowych #12 klasy B500A (dawna A-IIIN), na krzyż co 20 cm,
- miejsce wylewki pokryć arkuszem z papy termozgrzewalnej z zakładem 25 cm na istniejące pokrycie oraz wykonać nową dodatkową warstwę papy termozgrzewalnej na całym dachu nad pomieszczeniami kotłowni,
- zamurowanie wskazanych otworów bloczkami z gazobetonu odm. 1200, na zaprawie cienko spoinowej
- wymienić okno w kotłowni, profil ALU, ciepły, o wsp Umax=0,9 W/m2K,
- wymienić drzwi wejściowe do kotłowni, stalowe, ocieplone Umax=1,3 W/m2K,
- wykonać uzupełnienia tynków wew. cem-wap. kat. III,
- wykonać nowe okładziny ścienne z płytek glazurowanych na całej wysokości pomieszczeń, płytki jasne odcień szary, fugowanie grafitowe
- wykonać malowanie sufitów farba lateksową do wymalowani wewnętrznych, kolor biały
- wykonać zabezpieczenia pęknięcia ściany w osi wieńca stropodachu poprzez przeszycie ściany prętami stalowymi #10 mm B500A L=1,0m
- wymienić umywalkę w kotłowni na nową stalową,
? wykonanie prac remontowych elektrycznych tj.:
- wykonać wymianę instalacji elektrycznej w całości na nową, wykonać okablowanie instalacji z przewodów miedzianych,
- zastosować oprawy oświetleniowe typu LED
- na ścianie zewnętrznej przy drzwiach wejściowych do kotłowni zamontować główny wyłącznik pożarowy PWP
- w pomieszczeniu R - rozdzielacz c.o. oraz w pomieszczeniu K - kotłownia, wykonać nową szynę połączeń wyrównawczych z bednarki stalowej FeZn 25x4mm
? złomowanie i utylizacja zdemontowanych elementów kotłowni.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
- dokumentacje techniczne (projekty budowlane),
- przedmiary robót (kosztorysy ofertowe),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl
Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdej z części postępowania przetargowego i stanowią załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Uwaga:
Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych niniejszym postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.

CPV: 45000000-7, 45111300-1,45331000-6, 45310000-3,45442000-7,45432100-5,45421000-4,90511000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00245045, GKM.272.8.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-212cf231-0127-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
-komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
-włączona obsługa JavaScript;
-zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-19 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na adres : https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GKM.272.8.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 541460,92 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe związane z przebudową systemu grzewczego kotłowni stałopalnej w budynku komunalnym w Sokołowie Budzyńskim nr 28 znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 248/1.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Opis stanu istniejącego:
W budynku wbudowana jest kotłownia stałopalna. Ciepło wytwarzane jest przez dwa kotły wodne mocy łącznej 115 kW. Instalacja z obiegiem pompowym wody grzewczej. Rozdzielacz c.o. znajduje się w pomieszczeniu przyległym do kotłowni. Instalacja z rur stalowych, łączonych
poprzez spawanie. Połączenia rurowe gwintowane oraz kołnierzowe.
Odprowadzenie dymu do komina zewnętrznego, jednościennego, wolnostojącego, na fundamencie własnym.
W ramach prac remontowych kotłowni należy wykonać:
? demontaż jednostki kotłowej w kotłowni,
? demontaż czopucha dymowego kotła,
? montaż jednej jednostki kotłowej o łącznej mocy 95 kW opalanych pelletem wraz z przyłączeniem nowym dwuściennym czopuchem dn 180 mm do projektowanego komina dn 180,
? montaż nagarniacza piórowego wraz z podajnikiem w pomieszczeniu S - skład opału
? montaż podajnika
? montaż transportera załadowczego
? montaż zbiornika buforowego ciepła o pojemności 1000 l
? montaż pompy kotłowej
? montaż kompaktowej stacji uzdatniania wody
? montaż nowego orurowania z rur stalowych od kotła do rozdzielaczy
? montaż nowych rozdzielaczy z rur stalowych wraz z uzbrojeniem obiegów
? montaż podliczników ciepła na każdej z sekcji
? montaż uzbrojenia, AKPiA oraz okablowania automatyki kotłowni zgodnie ze schematem technologicznym (rys. nr S-2) lub zgodnie z wytycznymi producenta kotła wybranego do zamontowania w budynku
? wykonanie prac remontowych budowlanych w kotłowni tj.:
- wyburzenie ścianek działowych i utworzenie składu paliwa,
- wyburzenie komina wentylacyjnego wraz z uzupełnieniem stropodachu
- wykonać wylewkę betonową z betonu C16/20, zbroić dołem siatką z prętów stalowych #12 klasy B500A (dawna A-IIIN), na krzyż co 20 cm,
- miejsce wylewki pokryć arkuszem z papy termozgrzewalnej z zakładem 25 cm na istniejące pokrycie oraz wykonać nową dodatkową warstwę papy termozgrzewalnej na całym dachu nad pomieszczeniami kotłowni,
- zamurowanie wskazanych otworów bloczkami z gazobetonu odm. 1200, na zaprawie cienko spoinowej
- wymienić okno w kotłowni, profil ALU, ciepły, o wsp Umax=0,9 W/m2K,
- wymienić drzwi wejściowe do kotłowni, stalowe, ocieplone Umax=1,3 W/m2K,
- wykonać uzupełnienia tynków wew. cem-wap. kat. III,
- wykonać nowe okładziny ścienne z płytek glazurowanych na całej wysokości pomieszczeń, płytki jasne odcień szary, fugowanie grafitowe
- wykonać malowanie sufitów farba lateksową do wymalowani wewnętrznych, kolor biały
- wykonać zabezpieczenia pęknięcia ściany w osi wieńca stropodachu poprzez przeszycie ściany prętami stalowymi #10 mm B500A L=1,0m
- wymienić umywalkę w kotłowni na nową stalową,
? wykonanie prac remontowych elektrycznych tj.:
- wykonać wymianę instalacji elektrycznej w całości na nową, wykonać okablowanie instalacji z przewodów miedzianych,
- zastosować oprawy oświetleniowe typu LED
- na ścianie zewnętrznej przy drzwiach wejściowych do kotłowni zamontować główny wyłącznik pożarowy PWP
- w pomieszczeniu R - rozdzielacz c.o. oraz w pomieszczeniu K - kotłownia, wykonać nową szynę połączeń wyrównawczych z bednarki stalowej FeZn 25x4mm
? złomowanie i utylizacja zdemontowanych elementów kotłowni.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
- dokumentacje techniczne (projekty budowlane),
- przedmiary robót (kosztorysy ofertowe),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl
Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdej z części postępowania przetargowego i stanowią załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Uwaga:
Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych niniejszym postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), co potwierdzają poprzez złożenie aktualnej informacji z banku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2) zdolności technicznej lub zawodowej: tj.:
a) doświadczenie:
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. wykonali należycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlano-instalacyjną, której przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja lub remont systemu grzewczego budynku użyteczności publicznej lub budynku wielorodzinnego w rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) o wartości zadania nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), co potwierdzą w wykazie wykonanych robót oraz referencjami;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Uwaga:
Jeżeli wykonawca zamierza potwierdzić spełnianie warunku dokumentami wystawionymi dla konsorcjum, w którym był partnerem, z treści referencji lub innych dokumentów musi wynikać, jakie roboty i o jakiej wartości były wykonane przez wykonawcę składającego ofertę.
b) dysponują lub będą dysponować:
- kierownikiem robót (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdzają w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia;
- kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też inne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdzają w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia;
- kierownikiem robót elektrycznych ( 1osoba) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdzają w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 4 ),
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 5)
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia :
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
1) oświadczenia własnego wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy,
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ).
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 7),
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 1 - 2) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 3.
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia :
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku Nr 6 do SWZ - Wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.