Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-06-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowe
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
powiat: świecki
tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466., tel. 52 33 37 250
fundusze@gminanowe.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Nowe
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 052 33 37 210,
Termin składania ofert: 2023-06-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: ,,Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Tryl".

W niniejszym postępowaniu, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. z późn.zm., nazywana dalej Pzp). Podstawę wyłączenia stosowania ustawy stanowi jej art. 2 ust. 1 pkt. 1.
2. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad inwestycją. Inwestycja polega na modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Tryl.

2) Szczegółowe informacje nt. inwestycji znajdują się na stronie internetowej na którym znajduje się postępowanie o udzielenie zamówienia na przedmiotowe zadanie tj.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/o cds-148610-b0f19e ac-e335-11ed-9355-0 6954b8c6cb9.

Dokument nr: IKS.271.58.2023.PM(PP)

Składanie ofert:
Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 9 czerwca 2023 r.:

a) do siedziby zamawiającego - Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 - 170 Nowe opatrzoną podpisem lub

b) za pośrednictwem maila na adres zamawiającego: fundusze@gminanowe.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Umowa i termin realizacji zamówienia

1) Wzór umowy stanowi załącznik nr 3;

2) Termin realizacji zamówienia określony został we wzorze umowy (§ 5 umowy).

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali minimum 2 usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów w zakresie układania nawierzchni asfaltowych (w ramach dwóch odrębnych umów), gdzie wartość robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi wynosiła nie mniej niż 300.000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełniania warunku, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią, że będą dysponować do realizacji zamówienia minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

Dla pozostałych branż wymaganych zakresem robót nie stawia się warunku dotyczącego doświadczenia.

4. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Wykluczenie z postępowania

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 t.j. z późn. zm.) (dalej jako: ,,u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.") wyklucza się z niniejszego postępowania:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 764/2006") i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 269/2014") albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 lit. a) - c).

3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

4. Weryfikacja braku zaistnienia podstawy wykluczenia wskazanej w ust. 1 w stosunku do konkretnego wykonawcy nastąpi na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji braku zaistnienia wspominanych przesłanek wykluczenia za pomocą wszelkich dostępnych środków (np. w oparciu o informacje wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).

6. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2) Wykonawca podlega wykluczeniu.

7. Sposób przygotowania oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie do pisania lub pismem odręcznym;

4) W przypadku składania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

5) Cena ofertowa musi uwzględniać maksymalny koszt realizacji zadania;

6) Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich;

7) Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące:

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5" lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w górę" (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,4" lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w dół" (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

8. Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

1) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena (100%);

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów;

3) Sposób obliczania kryterium - według wzoru:

najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = x waga

cena badanej oferty

4) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena w ofertach dodatkowych nie może być wyższa niż cena w ofercie podstawowej.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

6) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni liczonym od upływu terminu składania ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

f) środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostały cofnięte;

g) zaistniały okoliczności uniemożliwiające lub znacznie utrudniające kontynuowanie postępowania lub zawarcie umowy;

h) uchylanie się Wykonawcy od zawarcia Umowy;

i) dalsze prowadzenie sprawy jest nieuzasadnione;

j) nie dokonano rozstrzygnięcia lub unieważniono postępowanie pn. ,,Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Tryl".
W załączeniu wzór formularza ofertowego.

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Przemysław Moczyński
tel. 52 33 37 250, e-mail: fundusze@gminanowe.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.