Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Aktualizacja dokumentacji projektowej targowiska miejskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Aktualizacja dokumentacji projektowej targowiska miejskiego

Data zamieszczenia: 2023-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
przetargi@mzuk.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aktualizacja dokumentacji projektowej targowiska miejskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja projektu (poszerzenie zakresu opracowania) targowiska miejskiego przy Ul. Lipowej w Gliwicach z etapizacją robót

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie aktualizacji projektu (poszerzenie zakresu opracowania o działkę nr 554) z podziałem robót na etapy dla targowiska miejskiego przy Ul. Lipowej w Gliwicach, z uzyskaniem pozwolenia na budowę / pozwolenia zamiennego dla całości zadania.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie opracowanie projektu budowlanego obejmującego:

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT);
Projekt architektoniczno-budowlany (PAB);
Projekt techniczny (PT);
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
Przedmiar i kosztorys inwestorski (kosztorys należy dostarczyć w wersji edytowalnej XML);
Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień. opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;
Przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 1 szt. na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive).

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według wytycznych z opisu inwestycji.

Wytyczne do wykonania aktualizacji projektu (poszerzenie zakresu opracowania) z etapizacją robót dla targowiska miejskiego przy Ul. Lipowej w Gliwicach:

Aktualizacja dotyczy modernizacji targowiska przy Ul. Lipowej w Gliwicach. Konieczność dokonania aktualizacji wynika z przejęcia dodatkowej nieruchomości - działki nr 554. Z uwagi na zakres, kosztorys należy podzielić na część podziemną (ze stopami fundamentowymi konstrukcji zadaszenia) z wykonaniem nawierzchni oraz część naziemną - zabudowę.

Założenia ogólne do aktualizacji projektu:

W aktualizacji projektu należy uwzględnić następujące elementy:

Aktualizację kosztorysu i podział robót na etapy - podział całości przedsięwzięcia na 2 etapy:
- pierwszy etap: część podziemna, w tym fundamenty pod wiatę, sieci i nawierzchnia;
- drugi etap: zabudowa, stragany, etc. praz zmiana nawierzchni na kostkę betonową.
Zmiany względem pierwotnego projektu:
- zmiana nawierzchni na kostkę betonową;
- rezygnacja z monitoringu, z pozostawieniem osłon na kable w przypadku przyszłej budowy instalacji (dostosowanie do wymogów SSM);
- rezygnacja z lad i przepierzeń pod zadaszeniem, z wyznaczeniem linii rozdzielających stanowiska handlowe wraz z naniesieniem numeracji stanowisk;
- wyznaczenie linii wyznaczających stanowiska handlowe niezabudowane wraz z naniesieniem numeracji stanowisk;
- naniesieniem numeracji kontenerów na nawierzchni;
- rezygnacja z lad i kurtyn powietrznych w kontenerach,
- zmiana wyposażenia kontenerów, nie umywalki a zlewozmywaki jednokomorowe z półką ze stali nierdzewnej,
- uproszczenie konstrukcji i zmiana ilości kontenerów,
- wykonanie rysunku zestawieniowego całości targowiska w wyznaczonymi stanowiskami handlowymi i kontenerów oraz ich numeracją wraz z zestawieniem.
Wymiana nawierzchni na terenie działki 554 wraz z dołączeniem jej odwodnienia do już zaprojektowanej sieci (bilans wód opadowych został uprzednio policzony już z uwzględnieniem ww. nieruchomości) i oświetlenia. Na przedmiotowym terenie były planowane miejsca handlowe do wyznaczenia na nawierzchni. Alternatywnie należy rozważyć pozwolenie zamienne dla całości przedsięwzięcia.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

Opis inwestycji;
Dotychczasowa dokumentacja projektowa;
Załączniki graficzne - lokalizacja.

UWAGA: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi ze SWZ należy rozpatrywać łącznie.

Istotne warunki zamówienia:

Przed przystąpieniem do dalszych prac, Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania dla włączanego w opracowanie terenu.
Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie inwestycji, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Roboty winny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązanie zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu, po najniższych kosztach eksploatacji.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności poprzez:
1) stosowanie uniwersalnego projektowania - projektowania w taki sposób, by było użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania;
2) zapobieganie powstaniu przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co ma gwarantować bezpośrednie użycie tej dokumentacji w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania, a w szczególności:
1) dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;
2) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - w takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności;
3) przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" - w takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Należy dokonać zgłoszenia robót/ uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
- dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

UWAGA:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.
3. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.
4. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.
5. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00247537, MZUK.EPZ.50.51.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-90129863-0116-11ee-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Składanie ofert i komunikacja w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (dalej jako Platforma) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Komunikacja za pośrednictwem Platformy jest preferowanym sposobem przekazywania informacji (a w przypadku składania ofert wymaganym bezwzględnie), natomiast Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy". Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Wymagania techniczne umożliwiające pracę za pośrednictwem Platformy:
a) specyfikacja połączenia - formularze udostępniane są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) oznaczenie czasu odbioru danych wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy,
c) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi:
- w przypadku Platformy - 250 MB dla plików oferty wraz z załącznikami składanych poprzez zakładkę ,,Oferty/wnioski" i 150 MB dla plików przesyłanych poprzez zakładkę ,,Formularze do komunikacji",
- w przypadku poczty elektronicznej 100 MB.
Dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ Regulamin Platformy e-Zamówienia określa pozostałe szczegółowe minimalne wymagania dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy oraz zawiera informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.
Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Informacje o sposobie składania ofert w postępowaniu zostały opisane w dokumencie ,,Oferty, wnioski i prace konkursowe" - instrukcja interaktywna, dostępnym pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie ,,Komunikacja w postępowaniu", dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Przesyłanie przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wniosków, pełnomocnictw czy innych informacji, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwe poprzez dostępne w ramach danego postępowania formularze do komunikacji (w sekcji Formularze prowadzonego postępowania). Możliwość korzystania w postępowaniu z formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta podmiotu ,,Wykonawca" oraz zalogowania się na Platformie. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce Komunikacja. W celu przesłania pisma o wyjaśnienia treści dokumentów postępowania wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO został opisany w rozdziale 26 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-13 12:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.51.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja projektu (poszerzenie zakresu opracowania) targowiska miejskiego przy ul. Lipowej w Gliwicach z etapizacją robót

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie aktualizacji projektu (poszerzenie zakresu opracowania o działkę nr 554) z podziałem robót na etapy dla targowiska miejskiego przy ul. Lipowej w Gliwicach, z uzyskaniem pozwolenia na budowę / pozwolenia zamiennego dla całości zadania.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie opracowanie projektu budowlanego obejmującego:

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT);
Projekt architektoniczno-budowlany (PAB);
Projekt techniczny (PT);
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
Przedmiar i kosztorys inwestorski (kosztorys należy dostarczyć w wersji edytowalnej XML);
Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień. opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych;
Przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. W wersji papierowej dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 1 szt. na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive).

Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według wytycznych z opisu inwestycji.

Wytyczne do wykonania aktualizacji projektu (poszerzenie zakresu opracowania) z etapizacją robót dla targowiska miejskiego przy ul. Lipowej w Gliwicach:

Aktualizacja dotyczy modernizacji targowiska przy ul. Lipowej w Gliwicach. Konieczność dokonania aktualizacji wynika z przejęcia dodatkowej nieruchomości - działki nr 554. Z uwagi na zakres, kosztorys należy podzielić na część podziemną (ze stopami fundamentowymi konstrukcji zadaszenia) z wykonaniem nawierzchni oraz część naziemną - zabudowę.

Założenia ogólne do aktualizacji projektu:

W aktualizacji projektu należy uwzględnić następujące elementy:

Aktualizację kosztorysu i podział robót na etapy - podział całości przedsięwzięcia na 2 etapy:
- pierwszy etap: część podziemna, w tym fundamenty pod wiatę, sieci i nawierzchnia;
- drugi etap: zabudowa, stragany, etc. praz zmiana nawierzchni na kostkę betonową.
Zmiany względem pierwotnego projektu:
- zmiana nawierzchni na kostkę betonową;
- rezygnacja z monitoringu, z pozostawieniem osłon na kable w przypadku przyszłej budowy instalacji (dostosowanie do wymogów SSM);
- rezygnacja z lad i przepierzeń pod zadaszeniem, z wyznaczeniem linii rozdzielających stanowiska handlowe wraz z naniesieniem numeracji stanowisk;
- wyznaczenie linii wyznaczających stanowiska handlowe niezabudowane wraz z naniesieniem numeracji stanowisk;
- naniesieniem numeracji kontenerów na nawierzchni;
- rezygnacja z lad i kurtyn powietrznych w kontenerach,
- zmiana wyposażenia kontenerów, nie umywalki a zlewozmywaki jednokomorowe z półką ze stali nierdzewnej,
- uproszczenie konstrukcji i zmiana ilości kontenerów,
- wykonanie rysunku zestawieniowego całości targowiska w wyznaczonymi stanowiskami handlowymi i kontenerów oraz ich numeracją wraz z zestawieniem.
Wymiana nawierzchni na terenie działki 554 wraz z dołączeniem jej odwodnienia do już zaprojektowanej sieci (bilans wód opadowych został uprzednio policzony już z uwzględnieniem ww. nieruchomości) i oświetlenia. Na przedmiotowym terenie były planowane miejsca handlowe do wyznaczenia na nawierzchni. Alternatywnie należy rozważyć pozwolenie zamienne dla całości przedsięwzięcia.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

Opis inwestycji;
Dotychczasowa dokumentacja projektowa;
Załączniki graficzne - lokalizacja.

UWAGA: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi ze SWZ należy rozpatrywać łącznie.

Istotne warunki zamówienia:

Przed przystąpieniem do dalszych prac, Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania dla włączanego w opracowanie terenu.
Projekt musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia), część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe). Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie inwestycji, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Roboty winny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązanie zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu, po najniższych kosztach eksploatacji.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności poprzez:
1) stosowanie uniwersalnego projektowania - projektowania w taki sposób, by było użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania;
2) zapobieganie powstaniu przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co ma gwarantować bezpośrednie użycie tej dokumentacji w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania, a w szczególności:
1) dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;
2) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - w takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności;
3) przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" - w takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Należy dokonać zgłoszenia robót/ uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
- dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.

UWAGA:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Negocjacje ofert nie są obowiązkowe. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.
3. Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.
4. Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.
5. Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej placu utwardzonego z odwodnieniem terenu i/lub ciągami pieszymi.
W przypadków podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej* - osoba posiadająca uprawnienia budowlane, tj. osoba posiadająca prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 20 SWZ. Za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży architektonicznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-07-11

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.