Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja i naprawa jazu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja i naprawa jazu

Data zamieszczenia: 2023-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 221852359, Faks: +48 221851211, tel. 22 185 29 67
DKRZ-WPO1@nbp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 221852359,
Termin składania ofert: 2023-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Narodowy Bank Polski (NBP) w ramach prowadzonego postępowania o zakup pn.
,,Konserwacja i naprawa jazu na terenie OS NBP w Starejwsi", zaprasza do złożenia oferty.

Postępowanie prowadzone jest przez NBP (Zamawiający) - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
tj. wartość zamówienia nie jest równa ani nie przekracza kwoty 130 000 zł.

Dokument nr: SEZ/DKRZ-WPO1-SK-241-0358/DA/Z/23

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA wniosków / ofert:
2023-06-20 12:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zakupu w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Wymagania:
I. Wymagania dotyczące złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego na Platformie Zakupowej NBP - System Elektronicznych Zamówień (e-SEZ), po uprzednim zalogowaniu się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl. Instrukcja złożenia oferty podana jest w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
2. Do oferty (plik elektroniczny w systemie) należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia,
2) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - Wykaz, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do Zaproszenia,
3) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS lub CEIDG - należy załączyć stosowne pełnomocnictwo),
4) zeskanowany dokument/y potwierdzający/e w swej treści, że Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie (umowę/zlecenie), polegające na wykonaniu konserwacji lub naprawie lub budowie budowli hydrotechnicznej piętrzącej wodę, wyposażonej
w zamknięcia ruchome, takiej jak: jaz, śluza, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody, zastawki, itp., przy czym dokumentem/ami mogą być: referencje wystawione przez zlecających usługę lub oświadczenie własne Wykonawcy, zawierające co najmniej: nazwę podmiotu wystawiającego dokument, datę wystawienia, przedmiot i zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz podpis osoby wystawiającej dokument.
3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty oraz ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, osobistym lub podpisanym skanem ww. dokumentów.
4. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
II. Opis przedmiotu zakupu
1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie konserwacji i naprawy jazu na terenie Ośrodka Szkoleniowego, Narodowego Banku Polskiego w Starejwsi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i wymagań NBP związanych z ich realizacją zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.
IV. Warunku udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zakupu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
1) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, tj.
a) osobę do pełnienia nadzoru konserwatorskiego spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) - 1 osoba,
b) osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (co najmniej w ograniczonym zakresie) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwane dalej ,,Prawem budowalnym" (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - 1 osoba.
*Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kwalifikacji osób realizujących przedmiot umowy (np. jedna osoba może posiadać więcej niż jedną ww. kwalifikację).

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału
w postępowaniu zobowiązany jest wypełnić ust. 1 pkt 1 Wykazu, stanowiącego załącznik nr 2a do Zaproszenia.

2) Wykonawca wykaże, że osoba pełniąca funkcję kierownika robót, spełnia następujące wymagania:
a) minimum 3-letni staż pracy w bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych związanych z budowlami hydrotechnicznymi,
b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła min. 1 raz funkcję kierownika budowy lub kierownika robót polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbudowie budowli hydrotechnicznych wyposażonych w zamknięcia ruchome, takich jak: jazy, śluzy, urządzenia zrzutowe zapór, ujęcia wody zastawki, itp.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału
w postępowaniu zobowiązany jest wypełnić ust. 1 pkt 2 Wykazu, stanowiącego załącznik nr 2a do Zaproszenia.
III. Przetwarzanie danych osobowych
NBP informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofercie, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez NBP jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO" wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść podana jest we wzorze Formularza oferty.

V. Wizja lokalna:
1. Zamawiający informuje, że zostanie przeprowadzona obligatoryjna wizja lokalna, która umożliwi zapoznanie się Wykonawców ze stanem faktycznym w OS NBP w Starejwsi (adres: Starawieś k. Węgrowa, ul. Węgrowska 26) w następujących terminach: 14 i 16 czerwca 2023 r., po wcześniejszym umówieniu się z Panią Anną Wysocką, tel. 22 185-22 66, e-mail: anna.wysocka@nbp.pl .
2. Osoby reprezentujące Wykonawców powinny posiadać dokument tożsamości (np. dowód osobisty).
3. Dojazd do obiektu NBP osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej na koszt własny i we własnym zakresie.
4. Brak potwierdzonego (na liście obecności) udziału przedstawiciela danego Wykonawcy w obligatoryjnej wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem złożonej w postępowaniu oferty tego Wykonawcy.

VI. Informacje końcowe:
1. NBP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. NBP będzie udzielał odpowiedzi wyłącznie na pytania Wykonawców, które zostaną złożone elektronicznie przez narzędzie zakupowe SEZ.
3. Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania ofertę Wykonawcy, który w uprzednio prowadzonym postępowaniu odmówił zawarcia umowy na warunkach wskazanych w złożonej ofercie.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).

Kontakt:
Osobą upoważnioną ze strony NBP do kontaktów z Wykonawcami jest: Sylwia Kowalczyk,
tel. 22 185 29 67, mail DKRZ-WPO1@nbp.pl oraz sylwia.kowalczyk@nbp.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.