Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. +48 62 504 85 40
msztandera@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 62 504 85 4
Termin składania ofert: 2023-06-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu.

3. Przedmiot zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu (kod CPV: 64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne, 64.21.20.00-5 Usługi telefonii komórkowej).
3.2. W ramach świadczonych usług Zamawiający wymaga:
1. miesięcznej opłaty abonamentowej dla kart SIM telefonicznych ze stałym adresem IP z nielimitowanymi połączeniami głosowymi do wszystkich krajowych operatorów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanymi SMS i MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych, nielimitowanymi połączeniami głosowymi, nielimitowanymi SMS i MMS w strefie obejmującej kraje UE, kraje EOG i terytoria zależne oraz usługą mobilnego dostępu do Internetu na wskazanych przez Zamawiającego numerach telefonicznych (kartach SIM) przy miesięcznym limicie transferu danych dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych;
Limity transferu danych wg specyfikacji:
1) bez limitu w ilości kart 10
2) limit 25 GB w ilości kart 10
3) limit 12 GB w ilości kart 10
2. miesięcznej opłaty abonamentowej dla kart SIM internetowych ze stałym adresem IP przeznaczonych wyłącznie do transmisji danych na wskazanych przez Zamawiającego numerach (kartach SIM) przy miesięcznym limicie transferu danych dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych;
Limity transferu danych wg specyfikacji:
1) limit 25 GB w ilości kart 10
2) limit 12 GB w ilości kart 20
3) limit 5 GB w ilości kart 20
3. miesięcznej opłaty abonamentowej dla kart SIM telefonicznych z nielimitowanymi połączeniami głosowymi do wszystkich krajowych operatorów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanymi SMS i MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych, nielimitowanymi połączeniami głosowymi, nielimitowanymi SMS i MMS w strefie obejmującej kraje UE, kraje EOG i terytoria zależne oraz usługą mobilnego dostępu do Internetu na wskazanych przez Zamawiającego numerach telefonicznych (kartach SIM) przy miesięcznym limicie transferu danych dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych;
Limity transferu danych wg specyfikacji:
1) bez limitu w ilości kart 10
2) limit 25 GB w ilości kart 15
3) limit 12 GB w ilości kart 20
4. miesięcznej opłaty abonamentowej dla kart SIM telefonicznych z nielimitowanymi połączeniami głosowymi do wszystkich krajowych operatorów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanymi SMS i MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych oraz usługą mobilnego dostępu do Internetu na wskazanych przez Zamawiającego numerach telefonicznych (kartach SIM) przy miesięcznym limicie transferu danych dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych, bez możliwości uruchomienia usług roamingowych;
Limity transferu danych wg specyfikacji:
1) limit 12 GB w ilości kart 20
2) limit 5 GB w ilości kart 25
3) limit 3 GB w ilości kart 25
5. miesięcznej opłaty abonamentowej dla kart SIM internetowych przeznaczonych wyłącznie do transmisji danych na wskazanych przez Zamawiającego numerach (kartach SIM) przy miesięcznym limicie transferu danych dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych;
Limity transferu danych wg specyfikacji:
1) bez limitu w ilości kart 15
2) limit 25 GB w ilości kart 30
3) limit 12 GB w ilości kart 30
4) limit 5 GB w ilości kart 30
6. w ramach usługi Zamawiający wymaga całodobowego dostępu do aplikacji internetowej Wykonawcy (menadżer do zarządzania kartami), która ma umożliwiać zarządzanie i konfigurowanie usług na aktywowanych kartach, w tym:
a) dostęp do plików zawierających dane bilingowe poprzez Internet oraz pobranie bilingu za dowolny miniony miesiąc w postaci pliku MS Exel od daty do daty;
b) informacje o bieżącym użyciu usług na poszczególnych MSISDN;
c) możliwość konfigurowania wybranej usługi, w tym: czasowe blokowanie i ponowną aktywację karty SIM, włączanie/wyłączanie roamingu, włączanie/wyłączanie usług Premium, włączanie/wyłączanie wszelkich innych usług wiążących się z naliczaniem dodatkowej płatności, włączanie/wyłączanie połączeń międzynarodowych, aktywację kart, zamawianie danych w roamingu;
d)informacje szczegółowe o MSISDN: PUK, nr seryjny karty SIM;
e) informacje o zobowiązaniach finansowych (faktury);
f) dostęp do historii zleceń, zgłoszeń serwisowych;
7. świadczenia innych usług związanych i możliwych do świadczenia za pośrednictwem sieci komórkowej. Za świadczone usługi Zamawiający dopuszcza naliczane przez Wykonawcę należności zgodnie ze stawkami nie wyższymi niż zawarte w jego powszechnie obowiązujących cennikach;
8. bezpłatnej blokady połączeń z numerami specjalnymi o podwyższonej opłacie np. rozpoczynającymi się od 700, 800 itp.;
9. bezpłatnej blokady usług Premium oraz innych usług wiążących się z naliczaniem dodatkowej płatności;
10. bezpłatnej blokady płatnych usług sklepu Google Play;
11. bezpłatnej blokady usług typu ,,Zapłać w rachunku";
12. bezpłatnego zawieszenia abonamentu na okres do 6 miesięcy;
13. bezpłatnej wymiany karty SIM;
14. bezpłatnych duplikatów kart SIM;
15. zachowania i bezpłatnego przejęcia dotychczasowych numerów telefonicznych przyporządkowanych poszczególnym użytkownikom.
16. sukcesywnych dostaw nowoczesnych, fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych będących w ofercie Wykonawcy, za który Zamawiający będzie mógł zapłacić cenę jednostkową nie większą niż 1,00 PLN netto + 23% podatku VAT. Zamawiający ustala maksymalny limit na zakup urządzeń do łącznej kwoty netto w wysokości 80.000,00 PLN + 23 % podatku VAT (maksymalna kwota za jaką może nabyć urządzenia w przypadku gdyby Zamawiający nabywał je u Wykonawcy po cenach rynkowych tj. na podstawie cennika sprzedawanych przez Wykonawcę urządzeń, bez podpisania z nim umowy i aktywacji karty SIM). Szacunkowa wielkość dostaw nie przekroczy ilości 30 sztuk;
17. udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na warunkach określonych przez producenta sprzętu. Okres gwarancji powinien wynosić co najmniej 24 miesięcy i winien być liczony od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego,
18. comiesięcznego rozliczenie wykonanych usług z okresem rozliczeniowym od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca (miesiąc kalendarzowy);
bezpłatnego przesyłania miesięcznych bilingów za przeprowadzone usługi po okresie rozliczeniowym (w formie papierowej lub elektronicznej w pdf. lub innym formacie umożliwiającym otworzenie zapisów za pośrednictwem ogólnodostępnych programów komputerowych). Zamawiający dopuszcza dostarczanie bilingów drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail;
19. rozliczenia wykonanych usług wg. zaoferowanych cen jednostkowych w ,,Formularzu oferty". W okresie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen netto. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota brutto stosowanie do zmiany podatku VAT;
20. świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przez Miasto Kalisz.

CPV: 64.20.00.00-8; 64.21.20.00-5

Dokument nr: D2023.05.02853, WAG.2710.0072.2023

Otwarcie ofert: 8. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2023 roku o godz. 14:15 w pokoju nr 50 mieszczącym się na II piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy) w ten sposób, że zamawiający odczyta treść złożonych ofert.

Składanie ofert:
7. Termin i miejsce składania ofert.
7.1. Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
Oznaczenie sprawy: WAG.2710.0072.2023 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu. (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert).
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2023 roku do godz. 14:00 - wyłącznie w sekretariacie Wydziału Administracyjno - Gospodarczego mieszczącego się na II piętrze budynku Ratusza (pokój nr 50), Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty na inny adres zamawiającego.
7.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7.3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. Terminem dostarczenia (złożenia) pisemnej oferty Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze organizacyjnej Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie obejmuje okres 24 miesięcy tj. od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2025 roku.

Wymagania:
2. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia.
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych).
2.2. Rodzaj zamówienia: usługa, dostawa.

3.3. Zamawiający wymaga (pod rygorem odrzucenia oferty) aby ofertę złożył operator strukturalny.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Opis sposobu przygotowania ofert.
6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez niego.
6.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
6.4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną).
6.5. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony i podpisany ,,Formularz oferty" - wzór (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do zaproszenia;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy; (do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożono w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
4) oświadczenie, że Wykonawca zasięgiem swojej sieci obejmuje co najmniej 90% terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.6. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem", przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6.7. Przewidywana ilość usług w ,,Formularzu cenowym" jest ilością prognozowaną niezbędną do sporządzenia, porównania ofert i w żaden sposób nie zobowiązuje Zamawiającego do ich zakupu w podanej tam ilości.
6.8.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
6.9.Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.

9. Projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Informacje dodatkowe.
11.1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
11.3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania .
11.4.Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
11.5.Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
11.6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 1U. z 2022r. poz. 835).
11.7. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
5.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
5.2.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższa cena oferty brutto.
5.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
5.5. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 6.1. zapytania ofertowego,
2) złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 7 zapytania ofertowego,
3)niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
12. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
12.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:
- listownie kierując korespondencję na adres: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
12.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
- listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, - telefonicznie: +48 62/765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
12.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania
jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art.6 ust.1 lit.c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
12.4. Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
12.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
12.6. Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest
do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
12.7. Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12.8. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Kontakt:
10. Informacje o sposobie porozumiewania się.
10.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: inspektor Marta Sztandera - tel. +48 62 504 85 40, e-mail: msztandera@um.kalisz.pl. Godziny pracy:7:30-15:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.