Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA PREFABRYKATÓW STRUKTUR STALOWYCH MODELU POWŁOKI

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOSTAWA PREFABRYKATÓW STRUKTUR STALOWYCH MODELU POWŁOKI

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: LEG-TUR I
Białków 44
55-330 Białków
powiat: średzki (śląski)
biuro@leg-tur.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161530
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Białków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1613/20 - ,,Opracowanie innowacyjnego systemu paneli konstrukcyjno-architektonicznych dla mobilnego obiektu rekreacyjnego ReSa"

Część 1
PREFABRYKATY STRUKTUR STALOWYCH MODELU POWŁOKI

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ PREFABRYKATÓW STRUKTUR STALOWYCH MODELU POWŁOKI
sygn. postępowania 05/LEG-TUR/2023
Okres gwarancji
6 miesięcy

CPV: 44000000-0, 44142000-7

Dokument nr: 2023-40183-161530, 05/LEG-TUR/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-06-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
średzki
Gmina
Miękinia
Miejscowość
Białków

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający wskazuje następujące możliwości zmiany postanowień umownych:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą;
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań jakościowych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
6) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
9) wystąpienia siły wyższej;
10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr [2] do Zapytania Ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-06-06
Data ostatniej zmiany
2023-06-06 22:38:37

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru: C = Cmin / C bad. x 100%x100

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mateusz Turkiewicz
tel.:
e-mail: biuro@leg-tur.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.