Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa maszyny do tlenoterapii

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa maszyny do tlenoterapii

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: HOTEL I RESTAURACJA AURORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOHATERÓW WARSZAWY 17
72-500 Międzyzdroje
powiat: kamieński
nadbudowa@hotel-aurora.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161543
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Międzyzdroje
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa maszyny do tlenoterapii
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-T053/21 - Wdrożenie atrakcyjnej spakietyzowanej oferty turystycznej przez HOTEL I RESTAURACJA AURORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Część 1
Zakup i dostawa maszyny do tlenoterapii

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup i dostawa maszyny do tlenoterapii.

CPV: 33157000-5

Dokument nr: 2023-28841-161543

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-06-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kamieński
Gmina
Międzyzdroje
Miejscowość
Międzyzdroje

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców:
1) Którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w rozdziale 2 pkt. 4 Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020).
2) wobec których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Ocena spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:
1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis
musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-06-07
Data ostatniej zmiany
2023-06-07 08:34:46

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium 100 pkt. (waga kryterium 100%), natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:
Liczba punktów C = (najniższa cena netto : cena netto badanej oferty) x 100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Janusz Łabuda
tel.:
e-mail: nadbudowa@hotel-aurora.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.