Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy mieszanki kruszyw do remontu dróg

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawy mieszanki kruszyw do remontu dróg

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o
ul. Piłsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel. 89 767 15 04
pwiklw@pwiklw.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 767 15 04
Termin składania ofert: 2023-06-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na zadanie pn.:
,,Dostawy mieszanki kruszyw do remontu dróg na potrzeby własne PWiK Lidzbark Warmiński"

II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: ,,Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego do
remontu dróg, na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim", z podziałem na następujące
zadania:
Zadanie nr 1 - dostawa mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm, wskaźnik CBR 140%, stopień
przekruszenia C90/3 szacunkowa ilość 500 ton
Zadanie nr 2 - dostawa pospółki i piachu:
- Pospółka typ I drogowy, szacunkowa ilość do 1.000 ton
- Pospółka typ II budowlany, szacunkowa ilość 1.000 ton
- Piasek frakcja 02-, szacunkowa ilość 1.500 ton
- Piasek frakcja 0-4, szacunkowa ilość 1. 500 ton.
Dostawy asortymentu transportem Zamawiającego. Miejsce odbioru wyszczególnionego asortymentu
nie może być oddalone od granic administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński więcej niż 20 km.
2) Zamawiający przy realizacji zamówienia będzie korzystał z prawa opcji. Wielkości zamówienia dla
poszczególnego asortymentu w przypadku opcji określono w pkt.1) niniejszego ustępu.
3) Wymagalność części zamówienia z prawem opcji zależeć będzie od aktualnych potrzeb i zdolności
finansowych Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania
przez zamawiającego zamówienia wynikającego z prawa opcji. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu
umowy objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego
przedmiotu umowy, w szczególności realizowanie opcjonalnej części będzie odbywało się w oparciu o
- str. 1 -ceny jednostkowe zamówienia podstawowego. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane w
terminie obowiązywania umowy.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na wybrane przez Wykonawcę
zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Każde zadanie jest przedmiotem
odrębnego postępowania.

Dokument nr: ZP.371.8.2023.MSz

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 16.06.2023r. o godz. 10 00 .
Ofertę można przesłać pocztą /przesyłką kurierską na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. 11-100 Lidzbark Warmiński Ul. Piłsudskiego 18 - decyduje data i godz. wpływu do
Zamawiającego, przesłać e-mailem na adres: pwiklw@pwiklw.pl - decyduje data wyświetlenia
wiadomości na komputerze odbiorcy, dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - decyduje data i godz. wpływu do
Zamawiającego.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytanie ofertowym, nie powodujących istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, których oferty zostały
poprawione.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji
Do wyczerpania ilości zamawianych materiałów, o których mowa w pkt.1,ust.1, jednak nie dłużej niż 12
miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
I. Tryb postępowania
W niniejszym Zapytaniu ofertowym nie zastosowano przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Dz.U. 2022.1710), zgodnie z przesłanką określoną w
art.2 ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy oraz w związku z §20 pkt.2 Regulaminu udzielania zamówień
sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, stanowiącym załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 2/2022 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Lidzbarku Warmińskim, w sprawie określenia zasad postępowania dla zamówień sektorowych.
- zamówienie sektorowe.

3. Zakres zamówienia
1) Zamawiający na jeden dzień przed planowanym terminem dostawy zgłosi telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej, Wykonawcy ilość i rodzaj dostawy. Numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej do kontaktu z Wykonawcą zostaną podane w umowie;
2) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia Zamawiający ustala na 100
ton/doba;

III. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z zakresu realizacji zamówienia, jak również inne, a bez których nie można wykonać
zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
2. Za czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie trwania umowy nie przewiduje się
odrębnego wynagrodzenia, dlatego koszty, które Wykonawca będzie ponosił w okresie trwania
umowy należy skalkulować i uwzględnić w cenie oferty.
3. Ceny oferty powinno być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zgodności przedmiotu zamówienia,
Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą:
a) orzeczenie z badania oferowanych kruszyw (orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu
nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określającymi
uziarnienie, właściwości fizyko - chemiczne, nazwę kruszywa oraz jego pochodzenie);
b) kserokopia aktualnej na dzień składania ofert koncesji na wydobycie

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego. Oferta i wszystkie kartki załączone do oferty powinny być
podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
2. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego,
2) Wypełnione oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- str. 2 -4) Stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonych w ofercie dokumentów, a przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zapytania,
5) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza te informacje w w/w oświadczeniu.
6) Dokumentacja badań oferowanych kruszyw
7) Kserokopia aktualnej koncesji na wydobycie.
8) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art.13 lub art.14 RODO

VIII. Sposób porozumiewania się z wykonawcami
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą za pomocą poczty elektronicznej.
1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących
zapisów w Opisie, a także sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści opisu wpłynęła do zamawiającego na mniej
niż 2 dni przed terminem składania ofert.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmienić treść opisu. Dokonaną w ten sposób zmianę treści przekazuje się
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano opis.
- str. 3 -IX. Unieważnienie postępowania
1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

X. Informacje dodatkowe
1. Termin ważności ofert: nie mniejszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Transport po stronie Zamawiającego.

Uwagi:
VII. Opis kryteriów oceny
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena ofertowa brutto - 100%,
Ocena oferty w zakresie kryterium cena zostanie dokonana według następujących zasad:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów CENA = --------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto w ofercie ocenianej
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym i uzyska najwyższą końcową ocenę.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco
niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.