Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utworzenie mieszkań chronionych - treningowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utworzenie mieszkań chronionych - treningowych

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
powiat: białogardzki
943117273, faks 943117410
um@karlino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Karlino
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 943117273, faks 9431
Termin składania ofert: 2023-06-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie mieszkań chronionych - treningowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: remont dwóch lokali mieszkalnych na parterze - lokal nr 1 i lokal nr 2, w szczególności: wykonanie rozbiórki ścianek działowych i postawieniu nowych, wykonanie nowych okładzin posadzek, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, cieplnego oraz przeciwdźwiękowego, montaż nowych podłóg, wykonanie nowych okładzin stropów i ścian, tynkowaniu i malowaniu sufitów i ścian, wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie stolarki okiennej niepodlegającej wymianie, wymiana parapetów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji CO i CWU.

CPV: 45450000-6, 45311200-2,45320000-6,45321000-3,45331100-7,45332200-5,45410000-4,45421000-4,45421100-5, 45421146-9

Dokument nr: 2023/BZP 00251169, GP.271.16.2023.JD

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf25dda0-006b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Platformy e-Zamówienia.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisany w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-23 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.16.2023.JD
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: remont dwóch lokali mieszkalnych na parterze - lokal nr 1 i lokal nr 2, w szczególności: wykonanie rozbiórki ścianek działowych i postawieniu nowych, wykonanie nowych okładzin posadzek, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, cieplnego oraz przeciwdźwiękowego, montaż nowych podłóg, wykonanie nowych okładzin stropów i ścian, tynkowaniu i malowaniu sufitów i ścian, wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie stolarki okiennej niepodlegającej wymianie, wymiana parapetów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji CO i CWU.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - waga 60%;
2) okres gwarancji - waga 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
4.2. Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez zamawiającego, nie może być krótsza niż 60 miesięcy.
4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.4. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.
4.5. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 72 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 72 miesięcy.
4.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie budynków o wartości co najmniej 50 000,00zł brutto każda - zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej 2 ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (§ 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w przypadku:
1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności prac zamiennych;
2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego oraz gdy część prac nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona innymi;
3) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów innymi, pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w SWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności:
a) ze zmiany producenta,
b) producent zakończył produkcję tych materiałów lub zostały one wycofane z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;
4) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę;
5) zmian terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich skutków,
b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,
d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,
e) konieczności zmiany dokumentacji projektowej - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny na zmianę dokumentacji projektowej i ewentualne uzyskanie zezwoleń na wykonanie robót po zmianie,
f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę wstrzymania robót przez inspektora nadzoru - w związku
z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku budowy;
6) zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wówczas obniżone, stosownie do zakresu niewykonanej części prac, o wartość niewykonanego zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę stanowiącą iloczyn ceny oferty wykonawcy i współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego zakresu prac i wartości całego zakresu prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia. Jeżeli zmniejszenie zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia wynika z przyczyn zależnych od zamawiającego, to wynagrodzenie może zostać obniżone maksymalnie o 30%;
7) wystąpienia siły wyższej, obejmującej również istniejący stan epidemii (COVID-19), gdy skutki wystąpienia/istnienia przyczyny wpływają na terminowe wykonania umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - waga 60%;
2) okres gwarancji - waga 40%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,
Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
Termin związania ofertą: do 2023-07-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.