Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie: przebudowa szybu windowego wraz z wymianą...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie: przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY
ul. Strażacka 8
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
przetargi@dps.strzelceop.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie: przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS filia Szymiszów i DPS filia Leśnica
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadanie o pełnej nazwie:
,,Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Szymiszów (skrzydło zachodnie i wschodnie) oraz przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Leśnica" - przedmiot składa się z dwóch zadań :
1) Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Szymiszów (skrzydło zachodnie i wschodnie)

2) Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Leśnica.

W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje w/w zadanie . Opis przedmiotu zamówienia wskazujący na zakres realizowanych prac objętych nadzorem zamieszczono na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-771cbadb-0071-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
1.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie stałą kontrolę nad realizacją robót budowlanych i ich rozliczeniem, a w szczególności:
1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji.
3) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.
6) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem.
7) Przygotowanie na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
8) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy w zakresie weryfikacji i akceptacji protokołów odbioru, we współdziałaniu z głównym księgowym Zamawiającego.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00251642, DPS.1547.ZP.165.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbb6a9a1-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: . Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@dps.strzelceop.pl ( w zakresie np. zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ, przekazywania wezwań i zawiadomień) ( nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności złożyć ofertę) musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3. Link do instrukcji interaktywnych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
8. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250MB.
9. W wypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
10.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w powyższym punkcie adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym lub numerem ogłoszenia.
12. Dokumenty elektroniczne, przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w SWZ, muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie dokumentów, przy czym pojęcie ,,dokumentu elektronicznego" zostało zdefiniowane w art. 3 pkt. 2 Ustawa o informatyzacji i należy je rozumieć, że dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Elektroniczna kopia dokumentu, spełniająca przesłanki określone w przytoczonym przepisie art. 3 pkt. 2 stanowić będzie dokument elektroniczny.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, Ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. tel. 77/461-34-80 reprezentowany przez Dyrektora Domu
o Inspektor ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy Pani Sylwia Lechowicz kontakt: iod@powiatstrzelecki.pl, tel. 77 440 17 82
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS filia Szymiszów i DPS filia Leśnica". w trybie art. 275 pkt. 1;
o Odbiorcami Pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 oraz art. 421 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), dalej ,,ustawa PZP,";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający jednolitego wykazu akt oraz działania archiwów zakładowych;
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
o Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-19 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumantami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-18

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.1547.ZP.165.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadanie o pełnej nazwie:
,,Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Szymiszów (skrzydło zachodnie i wschodnie) oraz przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Leśnica" - przedmiot składa się z dwóch zadań :
1) Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Szymiszów (skrzydło zachodnie i wschodnie)

2) Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Leśnica.

W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje w/w zadanie . Opis przedmiotu zamówienia wskazujący na zakres realizowanych prac objętych nadzorem zamieszczono na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-771cbadb-0071-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
1.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie stałą kontrolę nad realizacją robót budowlanych i ich rozliczeniem, a w szczególności:
1) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji.
3) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
5) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.
6) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem.
7) Przygotowanie na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
8) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy w zakresie weryfikacji i akceptacji protokołów odbioru, we współdziałaniu z głównym księgowym Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-18
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu (art. 108 ust. 1 pkt pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) Zdolności techniczne lub zawodowe:

a)Wykaz usług wykonanych co najmniej jednego zadania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał podobne zadanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną usługę nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z których każda z tych usług obejmowała nadzór nad realizacją podobnego zadania.

b) Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: minimum jedna osobę pełniąca funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcji budowlanej, a nadto w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz - kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków. Dopuszczamy wykonywanie tego typu usług przez co najmniej dwie osoby, posiadające w/w uprawnienia łącznie lub odrębnie.

Zamawiający dopuszcza wykonywanie zadania przez drugą osobę po stronie Wykonawcy, jeżeli osoba Wykonawcy nie posiada wszystkich wymaganych wyżej uprawnień. W takim przypadku może zatrudnić pracownika albo korzystać z podwykonawcy, o ile osoby te posiadają co najmniej jedną z w/w uprawnień.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
* odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Dotyczy również wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostepniających zasoby.
2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Zamawiający nie przewiduje w przypadkach, o których mowa w art. 462 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy, badania czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy. Tym samym Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
4. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 23grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. Z 2020r. poz. 2415). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Części II SWZ, Rozdziale 2 ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Zgodnie z §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)Wykaz usług wykonanych co najmniej jednego zadania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał podobne zadanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną usługę nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z których każda z tych usług obejmowała nadzór nad realizacją podobnego zadania - załącznik nr 6 do SWZ,

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: minimum jedna osobę pełniąca funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcji budowlanej, a nadto w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz - kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków. Dopuszczamy wykonywanie tego typu usług przez co najmniej dwie osoby, posiadające w/w uprawnienia łącznie lub odrębnie.

Zamawiający dopuszcza wykonywanie zadania przez drugą osobę po stronie Wykonawcy, jeżeli osoba Wykonawcy nie posiada wszystkich wymaganych wyżej uprawnień. W takim przypadku może zatrudnić pracownika albo korzystać z podwykonawcy, o ile osoby te posiadają co najmniej jedną z w/w uprawnień - załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1do SWZ,
2. Zobowiązanie w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ,
3. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się - załącznik nr 5 do SWZ,
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustawiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
5. W przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty ( np., gdy w imieniu Wykonawcy występuje inna osoba) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA):
1.Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. Ustawy PZP, mają prawo wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
4. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać, jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności, jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
5. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane.
2. Warunek dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o której mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których te uprawnienia są wymagane.
3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.