Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zarządzanie oraz pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla nieruchomości

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zarządzanie oraz pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla nieruchomości

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
zamowienia.publiczne@piotrkow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/773864
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarządzanie oraz pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla nieruchomości stanowiących zasób Miasta oraz zarządzanie nieruchomością przy Ul. Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Zarządzanie oraz pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla nieruchomości stanowiących zasób Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Zakres zamówienia: wykonywanie prac związanych z zarządzaniem oraz pełnieniem funkcji inwestora zastępczego dla zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi oraz zgodnie z etyką zawodową, w odniesieniu do:
1) nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta, których wykaz zawiera Załącznik Nr 1 do projektowanych postanowień umowy,
2) nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, współwłasność Miasta i innych osób, dotychczas pozostających w zarządzie Miasta, bądź znajdujących się w posiadaniu Miasta, których wykaz zawiera Załącznik Nr 2 do projektowanych postanowień umowy,
3) nieruchomości stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i innych osób, dotychczas pozostających w zarządzie Miasta lub podmiotów działających na zlecenie Miasta - załącznik Nr 3 do projektowanych postanowień umowy,
4) lokali mieszkalnych do których Miasto Piotrków Trybunalski uzyskało tytuł prawny na podstawie orzeczeń sądowych - Załącznik Nr 4 do projektowanych postanowień umowy.
Wykaz ww. nieruchomości ulegać będzie zmianom. Zamawiający ma prawo, na mocy jednostronnego oświadczenia woli, do zmniejszenia, zwiększenia lub czasowego wyłączania z niego poszczególnych elementów, w szczególności na skutek wystąpienia poniższych sytuacji: zbycia poszczególnych elementów zasobu, zwrotu lub nabycia nieruchomości na podstawie orzeczeń sądu i organów administracji, rozbiórek budynków, wyłączenia z eksploatacji, aktualizacji powierzchni po przeprowadzonej inwentaryzacji zasobu, przekazania nieruchomości innemu podmiotowi oraz podjęciu decyzji o innym sposobie zagospodarowania nieruchomości.
Zarządzanie polegać będzie na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do:
1) utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
3) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,
4) właściwej eksploatacji i obsługi technicznej nieruchomości,
5) bieżącego administrowania nieruchomościami.
W ramach pełnienia funkcji inwestora zastępczego wykonawca będzie wykonywał zadania w zakresie organizacji, prowadzenia, koordynacji, nadzorowania, zarządzania, a także sprawozdawczości i rozliczania procesów inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem objętych umową ww. nieruchomości, ujętych w planie remontowym (zatwierdzonym przez zamawiającego), na które zapewnione są środki finansowe w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych .
3. Zamawiający zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań:
1) obsługa finansowo - księgowa,
2) przeprowadzanie postępowań na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych lub usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi - odpowiednio do wartości zamówienia,
3) zawieranie umów o świadczenie usług z instytucjami i osobami fizycznymi niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania nieruchomości w tym umów na dostawę wody, odprowadzanie ścieków, dostawę ciepła, odbiór nieczystości płynnych i innych związanych z eksploatacją nieruchomości,
4) zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne z osobami uprawnionymi do ich zawarcia, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i ich wypowiadanie,
5) zawieranie umów najmu lub dzierżawy lokali użytkowych w trybie określonym przez zamawiającego i ich wypowiadanie,
6) prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II dla Części 1 zamówienia.
Część 2: Zarządzanie dla budynku użytkowego przy Ul. Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim.
Zakres zamówienia: wykonywanie prac związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomością zabudowaną budynkiem użytkowym przy Ul. Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim.
Zarządzanie polegać będzie na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do:
6) utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem,
7) zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
8) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,
9) właściwej eksploatacji i obsługi technicznej nieruchomości,
10) bieżącego administrowania nieruchomościami.
2. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych .
3. Zamawiający zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań:
1) obsługa finansowo - księgowa,
2) zawieranie umów o świadczenie usług z instytucjami i osobami fizycznymi niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania nieruchomości w tym umów na dostawę wody, odprowadzanie ścieków, dostawę ciepła, odbiór nieczystości płynnych i innych związanych z eksploatacją nieruchomości,
3) zawieranie umów najmu lub dzierżawy lokalu w trybie określonym przez zamawiającego i ich wypowiadanie.
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II dla Części 2 zamówienia.

CPV: 70330000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00252523, SPZ.271.20.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/773864
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773864 Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
2) Zamawiający dopuszcza korzystanie z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@piotrkow.pl lub skrzynki podawczej ePUAP, z zastrzeżeniem sposobu i formy składania oferty.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) W korespondencji wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ IDW.
3) Formaty dokumentów elektronicznych (plików):
a) .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx,.pdf, .jpg, .zip. - zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
b) formaty m.in. .rar .gif .bmp .numbers .pages, niewystępujące w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...), mogą być uznane przez zamawiającego za złożone nieskutecznie.
c) do kompresji danych (zalecane) zamawiający rekomenduje formaty: .zip lub .7Z - zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego pliku.
4) Rozmiar jednego pliku przesyłanego przez:
a) Platformę - formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty - max. 150 MB, pozostała komunikacja max. 500 MB.
b) pocztę elektroniczną lub ePUAP max. 50 MB.
5) Do podpisania plików wykonawca może użyć:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - dla dokumentów w formacie ,,pdf" zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny.
W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.
b) podpisu zaufanego (inaczej Profil Zaufany) - wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB po podpisaniu dokumentu, dostępny format podpisu ,,xml". Plik można podpisać na stronie:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/uploadxFormsAppName=SIGNER
c) zaawansowanego podpisu elektronicznego z dowodu osobistego
- informacje na stronach: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
oraz https://www.gov.pl/web/e-dowod
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju (podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików) oraz nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu, co mogłoby skutkować naruszeniem integralności plików. Data wpływu (doręczenia) dokumentów elektronicznych:
a) data wczytania do Platformy oferty / wniosku o dopuszczenie, dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą po użyciu przycisku ,,Złóż ofertę",
b) datę wczytania do Platformy oświadczeń, zawiadomień oraz informacji po użyciu przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego",
c) data otrzymania potwierdzenia od zamawiającego doręczenia mu wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną,
d) data poświadczenia wysłania dokumentu na urzędową skrzynkę na ePUAP z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.
3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Ewa Tymińska, tel. 44 732 77 96;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Prezydent Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - włodzimierzem Laskiem w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piotrkow.pl, tel. 7327765.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, archiwizacji a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
1) dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
7. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/773864
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-06-15 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773864

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.