Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4989z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup zaworu iglicowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup zaworu iglicowego

Data zamieszczenia: 2023-08-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 326038665, Faks: +48 326038634
zamowienia@gpw.katowice.pl
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/124497/notice/public/details
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 326038665,
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup zaworu iglicowego

Numer referencyjny: FZP/321/36/2023
II.1.2)Główny kod CPV
42131250 Zawory iglicowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zaworu iglicowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 416 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociagów S.A. Oddział Eksploatacji Sieci Żory

ul. Szczejkowicka 2c, 44-240 Żory

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. fabrycznie nowego zaworu iglicowego wraz z oprzyrządowaniem

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

4. Przedmiotowe środki dowodowe:

4.1. W celu wykazania, że oferowany Produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do SWZ - Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) Aktualny atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, dopuszczający produkt do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) Kartę katalogową oferowanego produktu, która powinna potwierdzać spełnianie nw. wymagań:

a) zawór iglicowy (pierścieniowo-tłokowy),

b) średnica nominalna DN 700,

c) ciśnienie nominalne PN 16,

d) długość zabudowy L=1400 mm,

e) korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500 zabezpieczony antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz poprzez pokrycie proszkowe, epoksydowe,

f) wał napędowy, popychacz, tłok, cylinder i śruby ze stali nierdzewnej,

g) uszczelnienie główne z elastomeru EPDM,

- albo NBR umieszczone w strefie hydraulicznie niekrytycznej i osadzone całkowicie w łożu ze stali nierdzewnej.

3) Specyfikację oferowanego produktu sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Wykonawca wezwany zostanie w trybie art. 107 ust. 2 Ustawy do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 416 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Zamawiający udziela zamówienia na dostawę armatury wodociągowej w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamówienie na zakup zaworu iglicowego stanowi wyodrębnioną część tego zamówienia. Wartość podana w sekcji II.1.5) oraz II.2.6) dotyczy zamówienia częściowego, objętego niniejszym postępowaniem.

CPV: 42131250

Dokument nr: 519311-2023, FZP/321/36/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi po ich odszyfrowaniu na komputerze Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 19.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do otwarcia ofert - Komisja przetargowa.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/124497/notice/public/details

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/124497/notice/public/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociagów S.A. Oddział Eksploatacji Sieci Żory

ul. Szczejkowicka 2c, 44-240 Żory

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/12/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2023

Kontakt:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 271506695
ul. Wojewódzka 19
Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
40 - 026
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk
E-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Tel.: +48 326038665
Faks: +48 326038634

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.